Offisiell brevmal i farger

Stab
Songdalen kommune
Postboks 53, 4685 NODELAND
Søgne kommune
Postboks 1051, 4682 SØGNE
Deres ref.
Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/17937
Dato
28.02.2017
Fastsetting av kommunegrensen mellom Søgne og Songdalen ved Nepstadmyra
- Fylkesmannens vedtak etter inndelingslova
Vi viser til brev fra Songdalen kommune datert 20.01.2017 og brev fra Søgne kommune datert
16.02.2017 med søknader om justering av kommunegrensen ved Nepstadmyra, og øvrige
dokumenter i saken.
Bakgrunn og saksgang
Grunnen til at denne saken er kommet til behandling nå, er at Marnar jordskifterett i 2016 har
endret eiendomsgrensene i området ved Nepstadmyra, etter at det er oppnådd utenomrettslig
enighet i jordskiftesak 1000-2012-0061 REPSTAD. De private eiendomsforholdene er med
dette avklart, og ligger fast. Men jordskiftesaken har også avdekket tidligere feil og
unøyaktigheter med hensyn til kommunegrensen, slik at det indirekte er skapt uklarhet om
kommunegrensen. Kommunene skal føre de nye eiendomsgrensene fra jordskiftet i
matrikkelen, og spørsmålet trenger en avklaring nå.
Alle saker om fastsetting eller endring av kommunegrenser skal behandles av fylkesmannen
etter inndelingslova. Inndelingslova er en egen lov som regulerer inndelingen av landet i
kommuner og fylker. Siden denne saken er liten og bør være uproblematisk for de berørte,
gjennomfører Fylkesmannen en forenklet behandling som avsluttes med endelig vedtak i dette
brevet.
Statens kartverk i Kristiansand gjorde Fylkesmannen oppmerksom på saken i desember 2016.
Men siden hverken fylkesmannen eller Kartverket har initiativrett etter inndelingslova, kunne
det ikke fattes vedtak i saken før det forelå en søknad fra noen med initiativrett. Kommunene
har initiativrett. Fylkesmannen sendte derfor i brev datert 20.12.2016 et forslag til løsning på
en begrenset høring til de to kommunene og berørte grunneiere. Vi ba i brevet kommunene
søke Fylkesmannen om grenseendring, noe Songdalen kommune gjorde i brev datert
20.01.2017 og Søgne kommune i brev datert 16.02.2017.
Større saker etter inndelingslova skal alltid behandles i kommunestyret. Siden denne saken
har så lite omfang og det ligger til rette for enighet om løsningen, er kommunestyrebehandling
ikke nødvendig. Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefaler imidlertid på generelt
grunnlag at slike mindre saker vurderes lagt fram for et politisk utvalg, eksempelvis
formannskap eller planutvalg. Saken er derfor behandlet og enstemmig vedtatt av
planutvalget i Songdalen kommune 19.01.2017, og av formannskapet i Søgne 15.02.2017.
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand
E-post: [email protected]
Nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994
Historikk
Saksframstillingen i det følgende bygger på kart og opplysninger mottatt fra Statens kartverk.
Fylkesmannen legger til grunn at kartverkets utredning er tilstrekkelig grunnlag for å fatte
vedtak i saken.
Kommunegrensene i Norge har fra gammelt av normalt fulgt eiendomsgrenser. Gårdsgrensa
mellom gnr 67 i Søgne og gnr 80 i Songdalen, og dermed kommunegrensa mellom Søgne og
Songdalen kommuner, har i området ved Nepstadmyra fra gammelt av gått slik det er vist med
gul strek i kartet i figur 1. Dette med henvisning til utskiftingen på Repstad i Søgne fra 1865.
Denne grensen fremgår også av Kartverkets 1:50.000-kart fra 1973, innfelt i figur 1.
Figur 1:
Historisk kommunegrense i området vist med gul strek.
I forbindelse med registrering av eiendomsgrenser for Økonomisk kartverk i dette området
omkring 1967/68, ble imidlertid hogstretter som gnr/bnr 80/3 og 91 i Songdalen hadde på gnr
67 i Søgne, feilaktig registrert som grunneiendomsrett. Dette førte til at eiendomsgrensen – og
kommunegrensen – ble endret, jf. kartet i figur 2 hvor ny kommunegrense er angitt med rød
strek. Det er slik kommunegrensa i dag fremgår av offisielle kart. Endringen av
kommunegrensen fra gul til rød strek har imidlertid skjedd uten at det er gjennomført noen
formell saksbehandling etter inndelingslova.
1
Gnr/bnr 80/9 er utgått og sammenslått med 80/3.
Side 2 av 8
Figur 2:
Kommunegrensen i området slik den vises i dagens kart, markert med rød strek.
At Songdalen-eiendommens rettighet på Søgne-siden kun var hogstretter, og ikke
eiendomsrett, er nå i 2016 bekreftet gjennom avsluttet jordskiftesak. Jordskifteretten la til
grunn enigheten om at dette var hogstrett for gnr/bnr 80/3 i Songdalen på eiendom under gnr
67 i Søgne. I dommen ble disse hogstrettene formelt avløst med et grunnareal. Men
jordskifteretten tok nå ikke hensyn til den opprinnelige kommunegrensen, og ga eier av
gnr/bnr 80/3 grunneiendomsrett til et areal som etter den opprinnelige kommunegrensen ligger
i Søgne kommune, jf. kartet i figur 3. Her er ny grense for avløst teig til 80/3 vist med grønn
strek på jordskiftekartet. Opprinnelig kommune- og gårdsnummer-grense er vist med gul strek,
og den nye teigen krysser da kommunegrensen. Dette bør unngås.
Som det fremgår av figur 3 er også eiendomsgrensene for hyttetomten gnr/bnr 80/13 avklart
av jordskifteretten og vist på kartet. Denne tomten ble fradelt fra 80/3 ved skylddeling 14.
februar 1959. Som det fremgår ble det heller ikke ved etableringen av denne tatt hensyn til
dagjeldende kommunegrense, slik at deler av denne tomta også ligger i Søgne, selv om den i
sin helhet er matrikulert i Songdalen.
Fylkesmannen foreslo i brevet datert 20.12.2016 en løsning som vist i figur 4.
Side 3 av 8
Figur 3:
Nye eiendomsgrenser fastsatt av jordskifteretten vist med grønt. Grensen for
hyttetomten 80/13 er gått opp, og skogeiendommen 80/3 i Songdalen har fått tillagt
et areal som strekker seg inn i Søgne kommune. Historisk kommunegrense i
området er vist med gul strek.
Side 4 av 8
Figur 4:
Forslag til fastsetting av ny kommunegrense. Grensen tilbakeføres til den rette gule
streken, som er den formelt gjeldende grensen, men justeres som vist med oransje
strek slik at tomten 80/13 blir liggende i Songdalen i sin helhet.
Side 5 av 8
Partenes argumenter
Saken gjelder fastsetting og justering av kommunegrensen som følge av den uklarhet som er
oppstått i etterkant av jordskiftesaken i 2016. Det er ønskelig med en rask avklaring slik at de
privatrettslige resultatene av jordskiftet kan føres korrekt i matrikkelen. Formell søknad om
kommunegrenseendring er fremmet av Songdalen kommune i brev datert 20.01.2017, og
planutvalgets enstemmige vedtak lyder: "Songdalen kommunen ber Fylkesmannen justere
kommunegrense mellom Songdalen og Søgne kommune tilbake til opprinnelig
kommunegrense. Men med det unntak at hyttetomten rundt gnr 80 bnr 13 blir liggende i
Songdalen kommune i sin helhet."
Søgne formannskap behandlet saken 15.02.2017 og gjorde enstemmig tilsvarende vedtak.
Begge kommunene er med dette enige i løsningen som Fylkesmannen har anbefalt.
Løsningen framgår av figur 4.
Høringsuttalelser
Fylkesmannens forslag til løsning er sendt på en begrenset høring til de to kommunene og alle
berørte grunneiere, med kopi til Statens kartverk og Marnar jordskifterett. Det er ikke kommet
inn noen andre høringsuttalelser i saken.
Fylkesmannens vurdering og konklusjon
Vi legger til grunn at dette åpenbart er en mindre sak om fastsetting og justering av en
kommunegrense, hvor myndigheten etter §§ 6 og 7 i inndelingslova er delegert til
fylkesmannen. Søgne og Songdalen kommuner har initiativrett etter loven, og deres søknader
om grenseendring er i tråd med lovens forutsetninger.
Totalarealet som diskuteres er om lag 12 daa med i hovedsak skog/utmark og ingen boliger.
Det er kun en bygning i området, en eldre hytte med tomt på knapt 2 daa. Det er enighet
mellom partene om forslaget til løsning, inkludert kostnadsfordelingen. Det er ikke behov for
noe økonomisk oppgjør i saken. Begge kommunene og Statens kartverk dekker sine egne
kostnader i saken, og grunneierne betaler ikke noe. Vi mener i forståelse med departementet
og kartverket at vedtaket kan tre i kraft straks.
Fylkesmannen legger til grunn at det er den rette linjen markert med gult i figurene 1 og 4
ovenfor som er den formelt gjeldende kommunegrensen. Den grensen som er vist i moderne
kart, jf. rød strek i figur 2, er altså feil. Vi vedtar samtidig en liten justering av den riktige
grensen, slik at hyttetomten gnr 80 bnr 13 i sin helhet blir liggende Songdalen kommune, hvor
den har vært matrikkelført siden opprettelsen i 1959.
Som en konsekvens av vårt vedtak må det arealet som gnr 80 bnr 9 i Songdalen i den nye
jordskiftedommen har fått utlagt på gnr 67 i Søgne om-matrikuleres til eget bnr under gnr 67,
med samme eier som 80/9.
Vedtak
Med hjemmel i inndelingslova § 6 og § 7 fastsetter Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ny
kommunegrense mellom Søgne og Songdalen kommuner ved Nepstadmyra som vist med
Side 6 av 8
rosa strek i figur 5. Det skal ikke være noe økonomisk oppgjør i saken. Kommunene og
Statens kartverk dekker hver sine egne kostnader. Grunneierne faktureres ikke for gebyrer
eller andre utgifter i saken. Endringen trer i kraft straks.
Figur 5:
Ny kommunegrense.
Fylkesmannens avgjørelse om grenseendring etter inndelingslova er ikke et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.
Med hilsen
Tom Egerhei (e.f.)
assisterende fylkesmann
Dag Petter Sødal
seniorrådgiver
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Dag Petter Sødal, tlf: 38 17 61 81
Side 7 av 8
Kopi til:
Aina Berge
Edit Tønnessen
Frode Borø Svaland
Harald Repstad
Hilde Pettersen Sangvik
Irene Beate Øhrn Arnevik
Odd Jørgensen
Petter Andreas Sangvik
Kartverket Kristiansand
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Marnar jordskifterett
Statistisk sentralbyrå
Skatt sør
Vest-Agder fylkeskommune
Nepstadmyr 117
Repstadveien 326
Svaland 7
Repstadveien 320
Repstadveien 354
Repstadveien 380
Nepstadmyra
Sangvikveien 61
4645
4642
4760
4642
4642
4642
4640
4640
NODELAND
SØGNE
BIRKELAND
SØGNE
SØGNE
SØGNE
SØGNE
SØGNE
Postboks 600
Sentrum
Postboks 8112 Dep
3507
HØNEFOSS
0032
OSLO
Postboks 508 Lund
Postboks 8131 Dep
Postboks 2412
Postboks 517 Lund
4605
0033
3104
4605
KRISTIANSAND S
OSLO
TØNSBERG
KRISTIANSAND S
Side 8 av 8