Last ned programmet her

I D RE T T S - O G
FRI LU F T S L I VS KO NFE RA N S E N
O SLO 20 1 7
PRO GRA M
09 . 00 - 09 .4 0 INNLE D NIN G BY RÅ D SL ED ER RAY MOND J OH A N SE N
En g rønnere, va rmere o g skape nd e by me d plass til alle
O slofjord ens Frilu f tsr å d - Ru ne Sv ensson, d ir ektør
O slo og O mland F r il u f tsr å d - Ha ns-Petter A a s, st y r el ed e r
O slo idrett skr ets - Sv einu ng O f ted a l , st y r el ed er
09 . 4 0 - 10. 00 BYR Å D F OR KULT UR, ID RE TT OG FRIVILL IGHE T ,
R INA MA R IA NN H A N SE N:
I drett og fri vi l l i g het i Oslo
1 0 .00 - 1 0. 30 P EC H A KUC HA:
Akti vi tets - og org a nisasjo nsutv ikling til be ste fo r bye n,
eks empl er fra da g ens Oslo
S por tsklubben S ter l ing
O ppdag N abol a g et
BUA og Bjør nd a l I F
Friluftshu set p å S ør eng a
N ORB - Nor sk O r g a nisa sj on for Ru l l eb r ett
10. 30 - 10. 4 5 Kaffe pause - lett se r v e ring
1 0 .4 5 - 1 1.30 B ER E ND R UBINGH - AMSTERD AM:
T he rol e of the s por t club in th e cit y ex a mpl es from the Neth e rlands
11.30 - 1 2.30 Lunsj
1 2.30 - 1 2. 50 T H OR GOTAAS:
Hi s tori s ke pers pektiv e r på utv ikling fo r br uk av M arka o g fj or d e n.
Va r d et bed re før?
1 2.50 - 1 3.1 5 LA N MA RIE N. BERG
D en g rønne byen - byråd ets satsing på friluftsliv
I D RE T T S - O G
FRI LU F T S L I VS KO NFE RA N S E N
O SLO 20 1 7
P ROGRA M
1 3.1 5 - 1 3. 4 5 BYUT VIKL IN G OG FRIVIL L IGHE T I PRAKSI S
Eks empl er fra da g ens Oslo
Bymiljøetaten
SUR - S entra l t Ung d om sr å d
S kiforening en
Frivillig het Nor g e
1 3.4 5 - 1 4 .1 5 H A NNE M. TOF TD AHL:
S a mfu nns økonomi s ke v irkninge r av friluftsliv .
H vi l ke ti l ta k bl i r vi ktige fo r Oslo ko mmune ?
1 4 . 1 5 - 1 4 .30 Ka ffep ause - lett se r v e ring
1 4.30 - 1 5.1 5 H VOR D A N PL A N L EGGER PLA NL EGGERN E F OR
I D R E T T OG F R ILU F T SLIV I BY E N ?:
Hovinby en - Plan- og by g ning setaten
Tilrettelegging l a ng s og p å f j or d en - Å sa Nes, hav ned ir ek t ø r (fu n g .)
Privatutbyg g er - O B O S, Å g e Petter sen, kom mu nika sj o n s d i r ek t ø r
Kultur- og id r ettsby g g O sl o K F , E l i Gr im sby , d ir ekt ø r
Bymi l j øetaten, G er d Rob sa hm K j ør v en, d ir ektø r
1 5.1 5 - 1 6 .1 5 S O F AS AMTA L ER:
Led et av konfera ns ie r fo r h e le ko nfe ranse n, Andre as Ho mp l a nd
Posisjon/oppos isj on
Er organiser t id r ett og fr il u f tsl iv v iktig er e enn eg enor g a n i s e r t ?
Hvem betale r for til r ettel eg g ing ?
Hvem skal av g j ør e a ktiv itet hv or ?
Til slutt: S pørsmål fra sa l en & av sl u tning
1 6 .1 5 - 1 9 . 30 IF K1 7-TREFF MED SERVERIN G (Ege n påme ldi ng) :
S os i a l møtepl a s s , l ett mat, drikke o g und e rh o ldning
Oslo kommune
Bymiljøetaten