eiendomsskattetakster klage/begjæring av overtakst

EIENDOMSSKATTETAKSTER
KLAGE/BEGJÆRING AV OVERTAKST
Klager:
Eiers navn
Adresse
Postnummer
Telefon:
Poststed:
Mobiltelefon:
Påklagd eiendom
Adresse:
Gnr.:
Eiendomstype/- formål (sett
kryss)
Br.nr.
Evt.
festenr
Bolig
Verk og bruk
Evt. snr.
Fritid
Næring
Landbruk
Begrunnelse for klagen
Sted:
Dato:
Underskrift
Vedr. klage mv, jfr eiendomsskatteloven kap 6 (§§ 19-23) samt Jevnaker kommunes rammer
og retningslinjer for eiendomsskattetaksering. Klagefristen er 6 uker, regnet fra datoen
eiendomsskattelistene offentliggjøres.