Utdanningspolitikk

Utdanningspolitikk
Innhold
Forbundsstyrets forslag til uttalelse............................................................................................3
Innkomne forslag med forbundsstyrets innstillinger................................................................5
2 | Industri og Energi
Forbundsstyrets forslag til uttalelse
01.........
02.........
03.........
04.........
05.........
06.........
07.........
08.........
09.........
10.........
11.........
12.........
13.........
14.........
15.........
16.........
17.........
18.........
19.........
20.........
21.........
22.........
23.........
24.........
25.........
26.........
27.........
28.........
29.........
30.........
31.........
32.........
33.........
34.........
35.........
36.........
37.........
38.........
39.........
40.........
41.........
42.........
43.........
44.........
45.........
46.........
47.........
48.........
49.........
50��������
51��������
52��������
53��������
54��������
Høy kompetanse og gode kunnskaper i alle ledd er viktige konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Lik rett til
utdanning og livslang læring er viktige bærebjelker for å nå disse målene.
Dette krever et næringsliv som er bevisst på verdien av både lærlinger, systematisk etter- og videreutdanning
og høyere utdanning. Mangel på lærlingplasser er et problem og det utdannes for få fagarbeidere i dag. Mange
bedrifter tar inn mye lærlinger, men likevel i 2016 sto 1 av 3 uten lærlingplass.
Fagskolene skal tilby relevant utdanning for et arbeidsliv i endring og må gjøres mer attraktivt. Utdanningen må
sidestilles med høyere utdanning. (U-16, U-20)
Basiskompetanse, som lese- skrive- og regneferdigheter må fortsatt ha oppmerksomhet. I tillegg har vi fått en
merkbar økning av arbeidsinnvandring til Norge, noe som krever økt satsning på opplæring i norsk språk og
arbeidskultur.
I en framtidsrettet utdanningspolitisk satsing må de enkelte utdanningsinstitusjonene tilby en mer fleksibel og
tilpasset opplæring. Vi har lykkes med mye i den norske skolen, men fortsatt har vi et stort frafall (U-13). Her er
tidlig innsats viktig.
Frafallet i videregående opplæring er en stor utfordring. Industri Energi mener at et tettere samarbeid mellom
skole og arbeidsliv er nødvendig. En blanding mellom skolegang og relevant praksis i bedrift i lærlingperioden vil
skape en bedre utdanning. Vi vil arbeide for at lovverket tilpasses dette.
Systematisk etter- og videreutdanning og dokumentasjon av realkompetanse er viktig for arbeidslivet. Vi har et
næringsliv som er i stadig endring og som fordrer at de ansatte til enhver tid har den nødvendige kompetansen.
For medlemmene av Industri Energi er det svært viktig at de enkelte bedriftene arbeider planmessig og
systematisk med denne type kompetanseheving. Like viktig i denne sammenheng er det at den enkelte får
vedlikeholdt sin etablerte kompetanse.
Det er viktig å tilby høyere utdanning over hele landet i regi av både høgskoler og universitet. Den overordnede
styringen og finansieringen av denne type utdanning skal være et offentlig ansvar, hvor det er samfunnets behov
og ikke ønsket om profitt som skal gjelde. Universitetene og høgskolene skal derfor være offentlig eid og det
offentlige skal sørge for gode rammevilkår for både forskning og læring. De siste 20 åra var ikke studiestøtten
justert i takt med økonomien. Det er på tide å ta igjen etterslepet. Statens lånekasse for høyere utdanning må ha
studentenes økonomiske situasjon som rammevilkår. Ikke minst er situasjonen i studentboligmarkedet svært
bekymringsfull.
Industri Energi vil:
•• At Kompetanseutvalget vårt skal ha en mer framtredende rolle og være en viktig arena for å diskutere ulike
utfordringer knyttet til både fag, etter- og videreutdanning og høyere utdanning. (U-03, U-05,U-18, O-15).
•• Jobbe for at vi får flere faglærte og at praktisk utdanning får samme status som høyere utdanning (U-19)
•• Jobbe for at det blir mer attraktivt å ta inn lærlinger ved økte tilskudd, men også gjennom starttilskudd til
nye lærebedrifter (U-01, U-07, U-08,U-17). Industri Energi må jobbe for en endring i opplæringsloven og/eller
overenskomstene som tilsier at lærebedriftene får et ansvar for å føre lærlingen opp til en 2. gangs prøve
dersom den første ikke bestås. (U-06, U-12)
•• Jobbe for at det blir strengere krav til fagkompetanse i bedrifterne som skal drive med opplæring. (U-06)
•• At vi får et utdanningssystem og yrkesfelt som legger til rette for faglig utviklingsarbeid og kontinuerlig
videreutvikling av kompetanse.
•• At utdanningenes faglige innhold, kvalifikasjonsnivå omfang og lengde skal sikre at lærlingen/studentenes
kunnskap og kompetanse gis faglig trygghet som yrkesutøvere.
•• Være pådriver for at kunnskap om fagbevegelsen og industriens betydning for velferd kommer inn i pensum i
grunnskolen. (U-15)
•• Arbeide for at de enkelte tariffavtalene får inn bestemmelser som stimulerer medlemmene til å ville ta etter- og
videreutdanning. Kompetanse skal lønne seg.
•• Arbeide for at praksiskandidatordningen må i større grad blir et virkemiddel for å heve kompetansen til
Industri og Energi | 3
55��������
56��������
57.........
58.........
59.........
60.........
61.........
62.........
63.........
64.........
65.........
66.........
••
••
••
••
••
arbeidstakere i samsvar med utviklingen som skjer i samfunnet. I våre bransjer kan behovet for ulike fagbrev/
kompetanse raskt endres i takt med automatisering og digitalisering. (U-04, U-14)
Være pådriver for at personer som er permittert og i gang med studier skal kunne få dagpenger den tiden man
er permittert. (U-09)
Være pådriver for å gjøre det lettere for fagarbeidere å ta høyere utdanning uten å måtte ta generell
studiekompetanse. Dette utprøves i år på enkelte fagområder. (U-10)
at studiestøtten skal bindes til 1,5 G for å holde tritt med veksten i levekostnadene, og stipendandelen økes til
50 %. Studiestøtta skal utbetales over 11 måneder, og 12 måneder for studenter med barn.
Kreve at Regjeringa bevilger midler til bygging av minst 3000 nye studentboliger i året, og at dekningsgraden
holdes på 50 %. Studentboliger tilpassa studentenes økonomi skal bygges i regi av studentsamskipnadene.
(U-20, U21)
Være pådriver for at AOF sine lønnssatser økes (U-2, O-12, O-13)
4 | Industri og Energi
Innkomne forslag med forbundsstyrets innstillinger
Forslag U-01 Lærlinger og yrkesfag generelt
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
Forslagsstiller: Likelydende forslag fra Stavanger
Trearbeiderforening og Ikornnes Treindustriarbeiderforening
Forslag tekst:
Lærlinger opparbeider i dag ansiennitet dersom de får
arbeid i samme bedrift de hadde lærlingetiden i. Denne
ansienniteten må de også få godskrevet ved ansettelse i
ny bedrift.
Styrking av lærlingeordningen generelt, det må bli mer
attraktivt for bedrifter å ta inn lærlinger, øke tilskuddene vil
være et viktig virkemiddel.
Forslag begrunnelse:
For å gjere det bedre og sikrere for den enkelte lærling, når
man beginner på en praktisk utdanning
Innstilling:
Delvis ivaretatt. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse.
Det vises også til Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse.
Forslag U-02 Øke AOF sine lønnssatser
Forslagsstiller: Ikornnes Treindustriarbeiderforening
Forslag U-04 Livslang læring
Forslagsstiller: Likelydende forslag fra Sunndal Kjemiske
Fagforening og Høyanger Kjemiske Fagforening
Forslag tekst:
Praksiskandidatordningen må i større grad brukes til å heve
den formelle kompetansen til industriarbeidere.
Forslag begrunnelse:
Praksiskandidatordningen må i større grad blir et
virkemiddel for å heve kompetansen til arbeidstakere
i samsvar med utviklingen som skjer i samfunnet. I våre
bransjer kan behovet for ulike fagbrev/kompetanse raskt
endres i takt med automatisering og digitalisering.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
Forslag U-05 Fagopplæringsutvalget
Forslagsstiller: Alnor Kjemiske Fagforening
Forslag tekst:
Disse satsene bør økes
Forslag begrunnelse:
For å gjere det meir atraktivt for den enkelte medlem å gå
på kurs, samt redusere den enkeltes lønnstap
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
Forslag nr: U-03 Fagopplæringsutvalget
Forslagsstiller: Sunndal Kjemiske Fagforening
Forslag tekst:
Fagopplæringsutvalget må revitaliseres og videreutvikles.
Forslag begrunnelse:
Vi står foran den neste industrielle revolusjon med
automatisering av fabrikker og anlegg. Industrien satser
fullt på «Industri 4.0» og forbundet må være på banene
for at våre fagarbeider utdanninger skal fortsette å være
attraktive og aktuelle for en industri som er i endring.
Forslag tekst:
Vi ber landsmøtet støtte opp om fagopplæringsutvalget og
at det fortsatt blir opprettholdt.
Forslag begrunnelse:
På landsmøtet i 2014 ble det bestemt at
fagopplæringsutvalget skulle opprettholdes. Det siste året
har det ikke vært møte aktivitet i utvalget og det ser ut som
om ledelsen av forbundet ikke prioriterer dette arbeidet.
Siste møte avholdt 7. oktober 2015.
Industri 4.0 er på full fart inn i Norsk industri. Medlemmer som
ikke har kompetanse på den digitale utviklingen som kommer,
vil fort kunne få stempelet fremtidens digitale analfabeter.
Det er temmelig sikkert at bedrifter og forbund som ser
muligheter og klarer å kommersialisere de mulighetene
som teknologien gir, vil bli framtidens vinnere.
Mange bedrifter, også store, vil oppleve det samme som
dinosaurene, de dør ut. Dette er dessverre også tilfellet med
ansatte/medlemmer.
Digitalt analfabeter vil bli arbeidslivets dinosaurer. Derfor
har fagforeningene og Industri Energi sammen en viktig
Industri og Energi | 5
oppgave med å gi dagens medlemmer fagkompetanse, men
også kompetanse i å lære. De som vet hvordan man lærer
og som liker å lære, de vil også tilpasse seg endringer. Og
endringer kommer, det er det eneste som er sikkert.
Forslag U-07 Styrking av lærlingeordningen
Forslagsstiller: Ørsta Industri Energi
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
Forslag tekst:
Det må bli meir attraktivt for bedrifter å ta inn lærlinger, må
øke tilskuddene til lærebedrifter.
Forslag U-06 Yrkesutdanning Lærlingeordningen
Forslag begrunnelse:
Å få inn lærlinger i bedrifter er med på å øke, og beholde
kompetansen innen for bransjer i industrien som sliter og er
på vei til å forsvinne til utlandet.
Forslagsstiller: Alnor Kjemiske Fagforening
Forslag tekst:
Krav til opplæringsbedrifter om Yrkesutdanning Lærlingeordningen.
Forslag begrunnelse:
Et godt apparat for mottak og opplæring av lærlinger
i bedrift, er viktig for gjennomføring, lærlinger, faget,
rekruttering, og viktig for et seriøst arbeidsliv. Det må være
krav til obligatorisk kurs for veiledere og faglige ledere i
opplæringsbedrifter. Strengere krav til fagkompetanse
i bedrifter som blir godkjent, en forutsetning at det er
fagarbeidere i de bedriftene som skal drive opplæring. Man
må også miste godkjenning om man ikke tar inn lærlinger i
løpet av 2 år eller ikke har en god nok opplæring.
Fagopplæring/fagprøve
De siste årene har mellom syv og ni
prosent av lærlingene i bedrift strøket på fagprøven. Mange
stryker på grunn av mangelfull opplæring i bedriften. I
forskrift til Opplæringsloven § 3.62 framgår det at det kan
avtales en frivillig forlengelse av læretiden. Dette er noe de
fleste lærebedrifter tilbyr lærlinger som stryker, men det er
en tendens til at flere og flere lærlinger ikke får en mulighet
nummer to. De kan melde seg opp til ny prøve selv, men
sjansen for å bestå er naturlig nok liten dersom de ikke
får være i arbeid i tiden mellom prøvene. Fagprøven er en
eksamensavleggelse som er annerledes enn for andre
utdanninger. De fleste som styrker på en skriftlig eksamen
kan lese seg opp og har dermed en god mulighet for å bestå
et andre forsøk. Ved en praktisk eksamen som fagprøver er,
er kandidaten helt avhengig av å lære praktisk arbeid ved
utøvelse før en prøve nummer to. Industri Energi må jobbe
for en endring i Opplæringsloven eller overenskomstene
som tilsier at lærebedriftene får et ansvar for å føre
lærlingen opp til en 2. gangs prøve dersom den første ikke
bestås.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
6 | Industri og Energi
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
Forslag U-08 Forpliktelse til å ta inn
lærlinger
Forslagsstiller: Likelydende forslag fra Fredrikshald
Farmasøytiske og GE Kjemiske
Forslag tekst:
Forbundet må kreve at bedrifter forplikter seg til å ta inn
lærlinger innenfor sine fagområder. (muligens etter en
fordelingsnøkkel avhengig av størrelse på bedrift.)
Forslag begrunnelse:
I dag får ikke alle ungdommer mulighet til å fullføre sin
utdanning fordi bedrifter ikke er pliktig til å ta dem inn.
Vi trenger faglærte arbeidere –det er det som gjør oss
bedre enn mange andre land. Våre arbeidere har bedre
kompetanse. Det må vi styrke i årene som kommer ellers vil
andre land med en lavere lønnskost ta oss igjen, noe som
gjør at store utenlandske konsert som er etablert i Norge
ikke ser noen fordeler med å fortsette driften her.
Dette forslaget tiltrådte etter landsmøtet 2014. Henvist da
til utdanningspolitisk uttalelse.
Statistikken viser at når unge ikke får muligheten til en
læreplass så velger de å gi seg i utdanningsløpet fremfor å
fullføre siste delen av utdanningen på skole.
Dagens ordning fungerer bare delvis, da ikke alle får
muligheten til å fullføre sitt løp i praksis.
Her må retten til å få lærlingeplass styrkes.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
Forslag U-09 Permitterte arbeidere må
kunne fortsette påbegynte studier med
dagpenger
tvil om at dagens fagarbeidere har en annen tilnærming til
ting enn tradisjonelle ingeniører og på den måten kan tilføre
mye kompetanse og erfaring til yrket. Da må overgangen
være lettere.
Forslagsstiller: Oceaneering A/S
Forslag tekst:
Industri Energi skal jobbe for at personer som allerede er
studenter skal kunne fortsette studiene og få dagpenger
den tiden man er permittert
Forslag begrunnelse:
I dagens situasjon hvor vi opplever at svært mange blir
permittert er det mange som får et umulig valg: Gå uten
inntekt på ubestemt tid eller stoppe pågående studier for å
bli kvalifisert til dagpenger.
Reglene for støtte til personer under utdanning ble bedret i
2016, men det er langt fra godt nok. Reglene krever at man
er reell arbeidssøker, noe som innebærer at man ikke kan
holde på med studier som foregår på dagtid eller tilsvarer
mer enn 50% av normert studieprogresjon. Reglene tar ikke
høyde for at folk som jobber rotasjon kan delta på slike
studier samtidig som de er i jobb. Dermed må man si fra
seg studieplassen pga en permittering som varer et par
måneder. Det er urimelig at reglene skal være så rigide, og
derfor må Industri Energi jobbe for at Nav gjør unntak for
de som har allerede påbegynt utdanning som kombineres
med skift/ rotasjonsarbeid over dagens grenser.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
Forslag U-10 Det må bli lettere å gå fra
yrkesfag til høyere utdanning
Forslagsstiller: Oceaneering A/S
Forslag tekst:
Industri Energi skal jobbe for å gjøre det lettere for
fagarbeidere å ta høyere utdanning
Forslag begrunnelse:
I dagens situasjon hvor vi opplever at svært mange mister
jobben er det viktig at det er mulig for folk å omskolere
seg. Det er i dag alt for vanskelig for personer med en
fagutdanning å komme inn på høyere utdanning. For å
være kvalifisert for ingeniørutdanning må man ha generell
studiekompetanse og fordypning i matte og fysikk. Det er
det tilnærmet ingen fagarbeidere som har.
Det finnes i dag enkelte studieretninger, kjent som y-veien,
hvor man er direkte kvalifisert med fagbrev og på den
måten slipper å gå gjennom forkurs osv. Dessverre er
dette heller unntaket enn regelen og derfor er det viktig
at Industri Energi jobber for at det skal bli lettere for
fagarbeidere å starte på en ingeniørutdanning. Det er ingen
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
Forslag U-11 Lærlingar og yrkesfag
Forslagsstiller: Hornindal Trearbeiderforening
Forslag tekst:
I opplæringsbedrifta får lærlingar godskrive si læretid om
dei får fortsette, men ikkje inn i ny bedrift. For at det skal
bli lettare for nyutdanna bør ein jobbe for å få til ein ordlyd
som er meir lik §3-2 pkt 7 i §3-2 pkt 5.
Forslag begrunnelse:
Det er ikkje lett å få jobb som ung med krav om erfaring/
arbeidskompetanse. Dei har erverva seg denne
kompetansen/ansinniteten og bør få beholde den inn i ny
bedrift. Ofte får dei ikkje fortsette i lærebedrifta. Dette vil og
vere med å stimulere til at unge vil satse på møbelbransjen
og gi ein positiv effekt for rekruttering i bransjen.
Innstilling:
Tiltres ikke
Forslag U-12 Yrkesutdanning
- Lærlingeordningen, Krav til
opplæringsbedrifter
Forslagsstiller: Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening
Forslag tekst:
Industri Energi må jobbe for en endring i Opplæringsloven
eller overenskomstene som tilsier at lærebedriftene får et
ansvar for å føre lærlingen opp til en 2. gangs prøve dersom
den første ikke bestås.
Forslag begrunnelse:
Et godt apparat for mottak og opplæring av lærlinger
i bedrift, er viktig for gjennomføring, lærlinger, faget,
rekruttering, og viktig for et seriøst arbeidsliv. Det må være
krav til obligatorisk kurs for veiledere og faglige ledere i
opplæringsbedrifter. Strengere krav til fagkompetanse
i bedrifter som blir godkjent, en forutsetning at det er
fagarbeidere i de bedriftene som skal drive opplæring. Man
må også miste godkjenning om man ikke tar inn lærlinger i
løpet av 2 år eller ikke har en god nok opplæring.
Fagopplæring/fagprøve
De siste årene har mellom syv og ni prosent av lærlingene i
bedrift strøket på fagprøven.
Mange stryker på grunn av mangelfull opplæring i
Industri og Energi | 7
bedriften. I forskrift til Opplæringsloven § 3.62 framgår det
at det kan avtales en frivillig forlengelse av læretiden. Dette
er noe de fleste lærebedrifter tilbyr lærlinger som stryker,
men det er en tendens til at flere og flere lærlinger ikke får
en mulighet nummer to. De kan melde seg opp til ny prøve
selv, men sjansen for å bestå er naturlig nok liten dersom
de ikke får være i arbeid i tiden mellom prøvene. Fagprøven
er en eksamensavleggelse som er annerledes enn for andre
utdanninger. De fleste som styrker på en skriftlig eksamen
kan lese seg opp og har dermed en god mulighet for å bestå
et andre forsøk. Ved en praktisk eksamen som fagprøver er,
er kandidaten helt avhengig av å lære praktisk arbeid ved
utøvelse før en prøve nummer to.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
Forslag U-13 Yrkesutdanninga må
forbedres
Forslagsstiller: Ungdomsutvalget
Forslag tekst:
Industri Energi må jobbe for at yrkesutdanninga forbedres
ved bedre tilrettelegging for den enkelte elev og økt
lærertetthet.
Forslag begrunnelse:
Frafallet på videregående skole er fortsatt høyt, og mange
av de som faller fra går på yrkesfag. Mange sliter med
teorifagene, og vi trenger at hver enkelt elev blir enda
bedre fulgt opp slik at alle behersker fagene. Vi tror at økt
lærertetthet på yrkesfaglinjene er løsningen. Vi trenger
fagarbeideren mer enn noen gang, og vi tror at statusen på
yrkesfag vil øke dersom frafallet går ned.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
Forslag U-14 Praksiskandidater
Ordningen kan også være et nyttig virkemiddel for å gi
de som har falt ut av skoleverket en mulighet til å bestå
fagutdanning i samspill med næringslivet.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
Forslag U-15 Kunnskap om fagbevegelsen
Forslagsstiller: Ungdomsutvalget
Forslag tekst:
Få kunnskap om fagbevegelsen inn i grunnskolepensum.
Forslag begrunnelse:
Det norske utdanningssystemet er en viktig bærebjelke
for demokratiet i Norge. Det er av stor betydning at
man i ung alder lærer seg om oppbygging av det norske
arbeidslivet hvor fagforeningene står sentralt. Kunnskap
om fagbevegelsen har derfor sin naturlige plass i
grunnskoleopplæringen.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
Forslag U-16 Fagskolens status
Forslagsstiller: Ungdomsutvalget
Forslag tekst:
Fagskolens status må heves
Forslag begrunnelse:
Statusen til landets fagskoler må heves. Fagskolen gir et
unikt utdanningsnivå innen en rekke fagområder, og burde
likestilles med annen lengere utdanning. Tilbudet er et
viktig supplement til utdanning etter endt videregående.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
Forslagsstiller: Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening:
Forslag tekst:
Praksiskandidatordningen må bedres og forsterkes
Forslag U-17 Lærlingevern
Forslagsstiller: Ungdomsutvalget
Forslag begrunnelse:
Ordningen fungerer godt for å fagutdanne ansatte som ikke
har fullført videregående skole eller ikke har fagbrev innen
den bransjen de jobber innenfor.
Forslag tekst:
Industri Energi skal jobbe for at det garanteres relevante
lærlingplasser i bedrift, at deres rettigheter styrkes og
fremtid garanteres.
Hvis ordningen forsterkes slik at flere bedrifter kan
samarbeide og legge til rette for at de ansatte skal bestå
fagutdanning ved siden av å være i jobb, vil det være med
å utvikle en ordning som igjen kan sikre behov for høyere
kompetanse hos den generelle arbeidsstokken.
Forslag begrunnelse:
Det er mange som går yrkesfag som ikke får lærlingplass.
Dette gjør at mange elever faller av utdanningsløpet sitt,
som direkte går utover elevenes fremtid som fagarbeidere.
Dersom elevene garanteres lærlingeplass vil de få gjort
8 | Industri og Energi
ferdig utdannelsen sin med et fagbrev i hånda, og det blir
lettere for de å få seg jobb etter læretiden. Dette vil bidra
til å skape flere dyktige fagarbeidere, noe som vil komme
både de det gjelder og samfunnet til gode.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
Forslag U-18 Kompetanseutvalet
Forslagsstiller: Studentutvalget
Forslag tekst:
Kompetanseutvalget skal være en viktig arena for å
diskutere ulike utfordringer knytta til både fag-, etter og
videreutdanning og høgere utdanning.
Forslag begrunnelse:
Kompetanseutvalet kan vera eit viktig verktøy for å auke
rekruttering blant dei ovannemnde gruppene.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
Forslag U-19 Fagbrev må vege tyngre
i utdanningssystemet
Forslagsstiller: Studentutvalget
Forslag tekst:
Yrkesfaglig kompetanse må verdsettes, og fag- og
sveine­brev skal godkjennes som opptakskriterium på
universitet og høgskoler. Næringslivets behov for ingeniører
og andre yrkesgrupper med både praktisk og teoretisk
erfaring bør gjenspeiles i utdanningssystemet.
Forslag begrunnelse:
Rekruttering til fagutdanninga vil auke om færre opplever
den som ein blindveg, og både akademia og næringslivet
vil tene med større forankring i det praktiske. Dette tiltaket
kan òg vera med på å lyfte statusen til yrkesfaga.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
høgskolene skal derfor være offentlig eid og det offentlige
skal sørge for gode rammevilkår for både forskning og læring.
Studenter er en viktig gruppe for forbundet. Mange av
dagens studenter vil i framtida jobbe i våre bransjer. I
utdanningsløpet må studenter få kunnskap om arbeidsliv.
Tekniske fagskoler er en del av utdanninga som lenge
har hatt lav status. Et anstendig budsjett for fagskoler og
muligheten til å opptjene studiepoeng i fagskoleutdanninga
er et godt første steg på vegen til å løfte fagskolenes status.
Retten til gratis utdanning er en av velferdssamfunnets
pilarer. Forbundet mener derfor at å innføre egenbetaling
for utenlandske studenter ved høgskoler og universiteter er
et klart brudd på prinsippet om gratis utdanning.
Samtidig er ikke sjølve retten til gratis utdanning nok, når
mange ikke har økonomiske forutsetninger til å benytte
seg av denne retten. De siste 20 åra var ikke studiestøtta
justert i takt med økonomien. Det er på tide å ta igjen
etterslepet. Statens lånekasse for høyere utdanning må
ha studentenes økonomiske situasjon som rammevilkår.
Industri Energi mener at studiestøtten skal bindes til
1,5 G for å holde tritt med veksten i levekostnadene, og
stipendandelen økes til 50 %. Studiestøtta skal utbetales
over 11 måneder, og 12 måneder for studenter med barn.
Ikke minst er situasjonen i studentboligmarkedet svært
bekymringsfull. Forbundet krever at Regjeringa bevilger
midler til bygging av minst 3000 nye studentboliger i
året, og at dekningsgraden holdes på 50 %. Studentboliger
tilpassa studentenes økonomi skal bygges i regi av
studentsamskipnadene.
Forslag begrunnelse:
Allereie i Marcus Thrane si tid var arbeidarorganisasjonane
ein forkjempar for lik rett og like moglegheiter til å ta
utdanning. Eitt hundreår seinare, i 1947, vart Statens
lånekasse for utdanning oppretta som eit direkte resultat
av eit vedtak på LO-kongressen i 1946: «alle skal ikke bare
ha rett, men og høve til å få den utdanning deres evner og
anlegg gir dem krav på, slik at samfunnet får full nytte av
alle krefter i folket.»
Forslagsstiller: Studentutvalget
Dette er ikkje tilfellet lenger. 70 % av studentar jobbar
ved sida av studiet, 90 % om ein tar med dei med berre
sommarjobb. Det å studere er ein jobb i seg sjølv, spesielt
når mange studieretningar krev bestått praksis som ein del
av studiet, og studiestøtta bør ta utgangspunkt i det. Ein
lærer ikkje betre når ein er søvnig og svolten etter at ein tok
seinskift og droppa frukost for å rekke forelesing.
Forslag tekst:
Det er viktig å tilby høyere utdanning over hele landet i
regi av både høgskoler og universitet. Den overordnede
styringen og finansieringen av denne type utdanning skal
være et offentlig ansvar, hvor det er samfunnets behov
og ikke ønsket om profitt som skal gjelde. Universiteta og
Fagskolane er ein viktig institusjon, som dessverre er lite kjent
og slit med låg status. Ein ser det m.a. på fagskolebudsjettet,
som er mange gongar mindre enn høgskolebudsjettet.
Regjeringa tilnærma dobla fagskolebudsjettet, og snart blir
fagskoleutdanninga likestilt med anna høgare utdanning.
Dette er to steg i riktig retning.
Forslag U-20 Høyere utdanning
Industri og Energi | 9
Ein ser at studentar ofte veit lite om sine rettar som
arbeidstakarar, og det påverker kva fagorganisasjon dei
blir medlem i. Kunnskap om arbeidsliv må inn i alle ledd av
utdanninga.
Odda Kjemiske Arbeiderforening mener Industri Energi
skal være det foretrukne fagforbundet for arbeidstakere i
den delen av norsk arbeidsliv der krav til kompetanse og
omstilling kanskje er aller størst.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Utdanningspolitisk uttalelse
Innstilling:
Tiltres ikke
Forslag U-21 KUNNSKAP ER MAKT –
GRATIS ETTER OG VIDEREUTDANNING FOR
IE-MEDLEMMER
Forslagsstiller: Odda Kjemiske Arbeiderforening
Forslag tekst:
Landsmøtet vedtar intensjonen om at Industri
Energis medlemmer skal ha tilgang på gratis etter- og
videreutdanning i forbundets regi. Landsmøtet ber
forbundsstyret om å nedsette et bredt sammensatt
utvalg som skal utrede sak i tråd med dette. I utvalget skal
lokale tillitsvalgte være representert. Utvalgets rapport
og anbefalinger behandles endelig av forbundets organer
så raskt det lar seg gjøre formelt og praktisk. Utvalget
skal belyse og gi anbefalinger på innretning, organisering
og finansiering av gratis etter- og videreutdanning for
forbundets medlemmer.
Forslag begrunnelse:
I sin mer enn 140 år lange historie har arbeiderbevegelsen
i Norge alltid visst at kunnskap er makt. Dette har vært
en sentral del av grunnlaget både i organisasjonsarbeidet
internt og i arbeidslivet for øvrig. Norsk industris
konkurranseevne er særlig påvirket av det svært høye
kunnskapsnivået og fleksibiliteten medarbeiderne i
industrien har, en forutsetning for lønnsomhet og velferd.
Kravene til kunnskap og kompetanse vil bare fortsette
å øke i årene som kommer, og i stadig større grad
etterspørres om fagforbundene har gode etter- og
videreutdanningsordninger for sine medlemmer.
Ordningene som Industri Energi har etablert for etter- og
videreutdanning for sine medlemmer er gode, men de er
ikke best. Det bør målsetningen være at de skal bli!
Mange av forbundets medlemmer ønsker seg mer
utdanning og påfyll av kunnskap. Livsfasen man befinner
seg i gjør det nødvendig at utdanning må kombineres
med jobb. Å fullføre en utdannelse på midlere eller
høyere nivå samtidig som man er i fullt arbeid og deltar
i familieliv er krevende. Industri Energi sine etter- og
videreutdanningsordninger krever i dag en egenandel
i studiefinansieringen, og selv om forbundet støtte og
stipendordninger er romslige, blir tusenlappene man selv
må finne til noe som gjør at utdanningsdrømmen for mange
av våre medlemmer, nettopp forblir en drøm.
10 | Industri og Energi
W W W.INDUS T RIENERGI.NO
#IEL M17
Industri og Energi | 11