KRV-analyse ITD20106: Statestikk og Økonomi

KRV-analyse
ITD20106: Statestikk og Økonomi
1
Kapittel 8 KRV analyser
Totaldiagram
60000
50000
Sum kos tnader
Salgs inntekter
40000
30000
Kroner
• I kapittel 5 studerte vi
en bedrifts
markedstilpasning.
• For å oppnå et
overskudd måtte
bedriften tilpasse seg
mellom nedre- og
øvre dekningspunkt.
20000
10000
0
0
100
200
300
400
500
600
700
Overs kudd
-10000
NDP
ØDP
-20000
Mengde
2
Kapittel 8 KRV analyser
• Nå setter vi fokus på det nedre
dekningspunktet (NDP).
• Hensikten med å studere bedriftens
dekningspunkt kan være å finne ”kritiske
verdier” som:
– Laveste akseptable omsetning
– Omsetning som gir et ønsket overskudd
– Konsekvenser ved endringer i inngangsverdiene
og / eller kostnadsstrukturen
– Konsekvenser av endret produktmiks.
3
Totaldiagram
Totaldiagrammet fra
markedstilpasningen i kapittel
5 viser i dette tilfellet 2
dekningspunkt.
Vi skal i KRV-analysen
studere det nedre
dekningspunktet (NDP).
Prisen er fast uansett mengde.
De variable enhets-kostnadene
er proporsjonale (lineære
sammenhenger).
Stemmer disse forutsetningene
for diagrammet til høyre?
Husk at vi skal studere NDP og
mengdene rundt dette punktet.
50000
Sum kos tnader
Salgs inntekter
40000
30000
Kroner
Analysen bygger på forutsetninger om at:
60000
20000
10000
0
0
100
200
300
400
500
600
700
Overs kudd
-10000
M1
M2
-20000
Mengde
I det aktuelle området (mellom
M1 og M2) kan vi si at forutsetningene er oppfylt.
4
Kapittel 8 KRV analyser
Eksempel:
Bedriften Lena Metallindustri produserer ett produkt.
Nedenfor finner vi opplysninger om siste måneds
produksjon og salg:
A
B
3 Pris
kr
4 VEK
kr
5 Faste kostnader kr
6
7 Mengde
enh.
C
200
120
60 000
2 000
Hva ble dekningsbidraget per enhet og totalt denne
måneden?
5
Kapittel 8 KRV analyser
Per enhet:
F
2
3
4
5
G
H
Pris
kr
- VEK
kr
= DB per enhet kr
I
200
120
80
Totalt:
A
B
10
11
Sum totale inntekter STI
12 - Sum variable kostnader VTK
13 = Totalt DB
14 - Faste totale kostnader FTK
15 = Overskudd
C
kr
kr
kr
kr
kr
D
400 000
240 000
160 000
60 000
100 000
E
F
G
H
(200 * 6 000 enheter)
(120 * 6 000 enheter)
Dekningsbidraget (160 000,-) dekker FTK (60 000) og et resultat på
100 000,-
6
Kapittel 8 KRV analyser
Kroner
Totaldiagram
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Resultat
Dekningsbidrag
STI
STK
DPkr
0
VTK
500
DPm
1000
1500
Mengde
2000
2500
Virkelig mengde
7
Kapittel 8 KRV analyser
• Dekningsgrad (DG):
– Viser andelen av pris (salgsinntekt) som er
dekningsbidrag per enhet (totalt dekningsbidrag).
• Dvs. andelen av pris (salgsinntekt) som skal
dekke de faste kostnadene + overskudd.
DB per enhet * 100 %
DG=
=
Pris
80 * 100 %
200
=
=
DB totalt * 100 %
160 000 * 100 %
400 000
STI
VTK
60 %
= 40 %
STI
100%
DB
40 %
8
Kapittel 8 KRV analyser
• Dekningspunkt (DP):
– Det salget i kroner / mengde som gir
overskudd = 0
• Dersom salget gir et dekningsbidrag lik FTK er
overskuddet = 0.
FTK
DPM=
DPKR =
60 000
=
80
DB per enhet
FTK * 100 %
Dekningsgrad
=
= 750 enheter
60 000 * 100 %
40 %
= kr 150 000
For å få et dekningsbidrag på kr 60 000 (DB=FTK) må vi selge 750 enheter
som tilsvarer kr 150 000 i salgsinntekt (kritiske verdier). Overskuddet vil bli kr 0.
9
Kapittel 8 KRV analyser
– Hvilken omsetning vil gi et overskudd på kr
50 000?
– Salget må gi et dekningsbidrag lik FTK +
overskudd (60 000+50 000) kr 110 000:
Omsetning (enh)
FTK + overskudd 60 000 + 50 000
som gir ønsket =
=
= 1 375 enheter
overskudd
DB per enhet
80
Omsetning (kr)
(FTK + overskudd) * 100 % (60 000+50 000) * 100 %
som gir ønsket =
=
= kr 275 000
Dekningsgrad
40 %
overskudd
For å få et dekningsbidrag på kr 110 000 (DB=FTK+overskudd) må vi selge
1 375 enheter som tilsvarer kr 275 000 i salgsinntekt.
10
Kapittel 8 KRV analyser
• Sikkerhetsmarginen (SM):
– Reduksjonen i salg som bedriften tåler før overskuddet = 0.
Sikkerhetsmargin i kroner:
Virkelig salgsinntekt
- salgsinntekt i dekningspunktet
= Sikkerhetsmarginen i kroner
SM% =
SM * 100 %
Virkelig salg
=
400 000
150 000
250 000
Sikkerhetsmargin i enheter:
Virkelig mengde
- mengden i dekningspunktet
= Sikkerketsmarginen i mengde
250 000 * 100 %
400 000
1 250 * 100 %
=
2 000
2 000
750
1 250
= 62,5 %
Salget kan reduseres med 62,5 % før produksjonen gir underskudd.
11
Kapittel 8 KRV analyser
• Kritiske verdier og følsomhetsanalyser
– Alle variablene i kalkylen er usikre. I DP-analysen
har vi til nå kun analysert endringer i solgt
mengde.
– Alle variablene (pris, VEK, FTK osv.) vil ha en
kritisk verdi (en verdi som gir null i resultat.
– Ved å simulere på alle inndataene kan vi finne
hvilken faktor som er mest kritisk for bedriften.
– Simuleringen gjøres enklest i et regneark (se s.
252-3).
12
Kapittel 8 KRV analyser
• Dekningspunkt ved flervareproduksjon
– Hvordan foreta DP-analyser dersom det
produseres flere produkter?
• Forutsetninger som ved ett produkt:
– Fast pris uavhengig av mengde
– Proporsjonale variable kostnader
• Tilleggsforutsetninger ved flere produkter:
– Produktsammensetningen er konstant (%-vis fordeling
mellom de enkelte produktene)
– Eksempel:
• En bedrift produserer produktene ”Normal” (7 000
enheter) og ”Lux” (3 000 enheter):
13
Kalkyle:
Pris
VEK
DB
STI
VTK
DB
FTK
Overskudd
Kapittel 8 KRV analyser
Normal
1 000 100 %
700
70 %
300
30 %
Normal
7 000 000
4 900 000
2 100 000
Lux
1 500
1 200
300
Lux
4 500 000
3 600 000
900 000
100 %
80 %
20 %
Totalt
11 500 000 100 %
8 500 000
74 %
3 000 000
26 %
2 000 000
1 000 000
DG totalt
14
Kapittel 8 KRV analyser
– Vi beregner dekningspunkt og sikkerhetsmargin
på samme måte som tidligere:
DPKR =
FTK * 100 %
Dekningsgrad
=
2 mill. * 100 %
26 %
= kr 7,667 mil
Sikkerhetsmargin = 11,5 mill.-7,667 mill. = 3,833 mill.
SM% =
SM * 100 %
Virkelig salg
=
3,833 mill. * 100 %
11,5 mill.
= 33,3 %
Husk at produktmix må være konstant. BEGGE produktene må reduseres med
33,3 % i omsetning før resultatet = 0.
Ved flere produkter benytter vi kroner på begge aksene ved grafisk
fremstilling (se s. 255).
15
Kapittel 8 KRV analyser
Dekningsdiagram - flervareproduksjon
14 000
Resultat
1 000 000
12 000
Kr i 1000
10 000
8 000
STI
6 000
STK
4 000
2 000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Kr i 1000
16
Kapittel 8 KRV analyser
• KRV-analyser i handelsbedrifter
– Handelsbedriften beregner ofte
bruttofortjeneste / avanse i steden for
dekningsbidrag (greit dersom alle indirekte
kostnader er faste).
• Bruttofortjeneste og avanse = DB)
– Ofte vil handelsbedriften ha andre variable
kostnader enn varekostnaden (bonuslønn,
variabel husleie).
• Bruttofortjeneste og avanse ≠ DB)
17
Kapittel 8 KRV analyser
• Eksempel:
– Handelsbedriften Protor AS leier lokale i et kjøpesenter hvor
husleien består av et fast månedsbeløp + 4 % av omsetningen.
– De ansatte får 5 % bonus på salget i tilleg til en lav fast
månedslønn:
1
2
3
4
5
6
A
Inndata:
Salgsinntekter
Bruttofortjeneste
Variabel husleie
Bonus av salg
Faste kostnader
B
kr
kr
2 000 000
30 %
4%
5%
300 000
18
Kapittel 8 KRV analyser
– Budsjettet for neste periode blir:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D
E
Utdata:
Salgsinntekter
- Varekostnad
= Bruttofortjeneste
- Variabel husleie
- Bonus til selgere
= Dekningsbidrag
- Faste kostnader
= Overskudd
F
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
2 000 000
1 400 000
600 000
80 000
100 000
420 000
300 000
120 000
Beregn dekningsgrad, dekningspunkt i kroner og sikkerhetsmargin.
Lag regnearket og simuler kritiske verdier for variabel husleieprosent
og bonusprosent.
19
Kapittel 8 KRV analyser
• Løsning:
11
12
13
14
D
E
Dekningsgrad
Dekningspunkt
Sikkerhetsmargin
Sikkerhetsmargin i %
kr
kr
F
21,00 %
1 428 571
571 429
28,57 %
20