Avrunding av billettpriser til hele kroner

Det Kongelige Samferdselsdepartement
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Ref.: OG
Oslo, 27.02.2017
Avrunding av billettpriser til hele kroner
Kollektivtrafikkforeningen har fått henvendelse fra en av våre medlemmer med spørsmål om
våre medlemmer har hjemmel til å runde av honnørrabatten til nærmeste hele krone. Dette vil
bety at rabatten i realiteten blir noe under 50 prosent.
Det ser ut til at det er vanlig praksis i bransjen at man praktiserer honnørrabatt med avrunding
oppover til nærmeste hele krone.
I riksregulativet for ferge står det at det er slik det skal praktiseres, men for buss skriver
Samferdselsdepartementet bare at honnørrabatt = 50 %
(https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/kollektivtransport/lokalkollektivtransport/de-landsomfattende-sosiale-rabattordning/id460984/).
Kan Samferdselsdepartementet gi oss svar på om det er hjemlet rett for en slik praksis også for
buss?
Dersom dette ikke er hjemlet for buss, ber vi om at Samferdselsdepartementet gir oss svar på
hvordan våre medlemmer skal praktisere prissettingen av slike rabatter.
Med vennlig hilsen
Kollektivtrafikkforeningen
Olov Grøtting (sign)
Daglig leder
Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, N-0104 Oslo, org.nr: 891 502 052