Bekymret for avlastningstilbud i kommunene

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
Vår referanse:
Arkivkode:
Saksbehandler:
Deres referanse:
Dato:
Arbeids- og sosialdepartementet - ASD
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO
17/00392-1
0
Marte Malones
03.03.2017
Bekymret for avlastningstilbud i kommunene
Som følge av Høyesteretts domsavsigelse i den såkalte Avlaster-II saken 23. juni 2016 (HR-2016-1366-A)
kan ikke kommunene lengre engasjere avlastere gjennom separate oppdragsavtaler, men må inngå
ordinære arbeidsavtaler.
Vi er svært bekymret for kommunenes reelle muligheter til å tilpasse sine tilbud om avlastning til denne
dommen, uten at samtidig brukerne opplever dette som et betydelig dårligere tilbud. Helgeavlastning i
avlasters eget hjem kan ikke videreføres på grunn av hviletidsbestemmelsene som gjelder for alle
arbeidstakere. Det samme gjelder antagelig besøkshjemordningen i barnevernet.
Vi har registrert at arbeids- og sosialministeren har uttalt at «Avlasting er et viktig tilbud for mange
personer og familier, og kommunene må ha et rammeverk som sikrer at de kan organisere et godt
tjenestetilbud. Samtidig må hensynet til vernet for dem som arbeider som avlastere, ivaretas.»1. Vi deler
statsrådens ønsker, både for brukere og avlastere.
Mange av de som i dag er engasjert som avlastere eller som besøkshjem er allerede ansatt i
fulltidsstillinger, gjerne i en kommune, og motiveres for oppgaven som avlaster eller besøkshjem av
faglige og ideelle grunner. Det vil ikke være mulig å videreføre dette tilleggsoppdraget for denne gruppen,
uten å komme i konflikt enten med arbeidstidsregelverket eller med de andre viktige oppgavene de
utfører som arbeidstakere i kommunen.
Det vil være mulig for kommunene å tilpasse seg dommen ved å erstatte alle avlastningstilbud og
besøkshjemordninger som går over en noe lengre sammenhengende periode (for eksempel helg) med et
institusjonsbasert tilbud. Dette vil mange brukere og foresatte, med god grunn, oppleve som et betydelig
dårligere tilbud. En slik overgang fra hjemmebasert til institusjonsbasert omsorg bryter også med den
ønskede utviklingen i det kommunale helse- og velferdstilbudet.
Etter vår mening vil den beste permanente løsningen være en særregulering i henholdsvis helse- og
omsorgstjenesteloven og barnevernsloven som legaliserer avlastning/besøkshjem som utføres i
oppdragstakers hjem som lovlige oppdragstakeravtaler. En mulig modell er å foreta en særregulering slik
som staten har gjort for beredskapshjem, jf. også beredskapshjem-dommen, jf. Rt-2013-342. Vi
oppfordrer statsråden til å legge til rette for en slik løsning, til beste for brukerne som trenger et godt
avlastnings- eller besøkshjemstilbud.
1
Stortingets muntlige spørretime, onsdag 18. januar 2017
KS
Besøksadr.: Haakon VIIs gate 9
Postadr.: Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo
Nettside: www.ks.no
E-post: [email protected]
Telefon: +47 24 13 26 00
Org.nr.: 971 032 146
Bankgiro: 8200.01.65189
Iban:
NO63 82000165189
Av hensyn til både brukerne og kommunenes behov for forutsigbarhet i tjenestene, ber vi om
tilbakemelding fra departementet på når det vil foreligge en juridisk avklaring fra deres side i denne
saken.
Rita Ottervik
Ordfører, Trondheim
Leder KS storbynettverk
Gunn Marit Helgesen
Styreleder, KS
Raymond Johansen
Byrådsleder, Oslo
Harald Schjelderup
Byrådsleder, Bergen
Christine Sagen Helgø
Ordfører, Stavanger
Harald Furre
Ordfører, Kristiansand
Kristin Røymo
Ordfører, Tromsø
Lisbeth Hammer Krog
Ordfører, Bærum
Mottakere:
Arbeids- og sosialdepartementet - ASD
Kopi:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet - KMD
Helse- og omsorgsdepartementet - HOD
Barne- og likestillingsdepartementet - BLD
Familie- og kulturkomite på Stortinget
Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget
Side 2 av 2