fraværsgrensen - Tromsdalen vgs

Tromsdalen videregående skole
FRAVÆRSGRENSEN
Dersom en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som
hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i
faget, og lærer kan heller ikke sette slike karakterer.
HVA OMFATTES AV FRAVÆRSGRENSEN?
1. Alt fravær skal telles med
Følgende regnes ikke som fravær:





rådgivning på skolen
møte med PP-tjenesten
selvstendig studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen
avtalt samtale med rektor eller andre ansatte
2. Noe fravær kan unndras, men må dokumenteres:






helse- og velferdsgrunner (inkludert legetime, tannlege, BUP, helsetjeneste)
arbeid som tillitsvalgt
politisk arbeid
hjelpearbeid (Røde kors, Norsk folkehjelp etc.)
lovpålagt oppmøte (sesjon, rettssak etc)
representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett
eller kultur
3. Skjønn opp til 15 prosent:



for å ivareta elever i en vanskelig livssituasjon
snever unntaksbestemmelse for elever med fravær mellom 10 og 15 prosent
udokumentert fravær
rektor avgjør om årsak til fravær over 10 prosent er rimelig
4. Én time er en klokketime:


Beregnes ut fra ordinære timer (ekstraundervisning telles ikke med)
10 og 15 prosent utgjør følgende antall skoletimer:
Uketimer
i faget
2
3
4
5
6
Grense 10 %
Grense 15 %
termin 1 - termin 2
4–4
6–5
8–7
10 – 9
12 - 11
termin 1 - termin 2
6–6
9–8
12 – 11
15 – 13
18 - 17
5. Fravær i gjennomgående fag:

Skal måles opp mot timetallet hvert enkelt skoleår
6. Fag- og skolebytte underveis i skoleåret:

Fravær overføres ikke
ELEVER SOM OVERSKRIDER FRAVÆRSGRENSEN




For halvårsvurdering med karakter regnes fraværet opp mot timetallet i faget
det halvåret
For standpunktkarakter regnes fraværet opp mot timetallet i faget det året det
settes standpunktkarakter
Elever som ikke får karakter til halvårsvurderingen må følges ekstra godt opp.
Han eller hun må være klar over at mer fravær også vil kunne føre til
manglende standpunktkarakter
Eleven mister ikke retten til å delta i opplæringa og til vurdering selv om de
har mistet retten til halvårskarakter eller standpunktkarakter
HVA ER SKILLET MELLOM FRAVÆRSGRENSEN OG SLETTING AV FRAVÆR
PÅ VITNEMÅLET?
FRAVÆRSGRENSE
Gjelder for enkeltfag, kan påvirke
karakteren
Gjelder timer
Ingen begrensninger for antall dager eller
timer
All dokumentert sykdom kan unntas fra
første dag
Timefravær i forbindelse med behandling
hos tannlege, BUP e.l. kan unntas
Helsefravær må dokumenteres med
legeerklæring eller dokumentasjon fra annen
sakkyndig, alene eller i kombinasjon med
egenerklæring
SLETTING AV FRAVÆR PÅ
VITNEMÅLET
Samlet for alle fag, ingen kopling til
karakterer i fag
Gjelder hele dager, ikke timer
Begrenses til 10 dager per skoleår
Fravær på grunn av sykdom som ikke er
kronisk kan først unntas etter minst 3 dager
Timefravær i forbindelse med behandling
hos tannlege, BUP e.l. kan ikke unntas
Helsefravær må dokumenteres med
legeerklæring
En fraværsgrense vil ikke føre til at læreren mister grunnlaget for vurdering, men den vil
påvirke om læreren, uavhengig av vurderingsgrunnlag, kan gi halvårsvurdering med karakter
og/eller standpunktkarakter.
En lærer kan på den annen side mangle grunnlag for vurdering selv om en elev ikke har
overtrådt fraværsgrensen, for eksempel ved høyt dokumentert sykefravær.
HVA MÅ SKOLEN GJØRE?





En elev kan ikke miste halvårsvurdering med karakter eller standpunktvurdering i et
fag uten å ha blitt varslet i forkant. Varsel gis til eleven eller sendes per post. Husk
kopi til kontoret.
Foreldre til umyndige elever har rett på varsling om elevens fravær. Varsel sendes per
post. Husk kopi til kontoret.
Varselet skal gis «uten ugrunna opphold». Det vil si at når det er fare for at eleven kan
overskride fraværsgrensen, skal det varsles. Varsel sendes når eleven har vært borte 50
% av tillatt antall timer. Selv om det ble varslet i forbindelse med halvårskarakteren,
må det varsles på nytt i forbindelse med standpunktkarakteren.
Manglende karakter føres på kompetansebeviset med IV, etterfulgt av merknad om at
eleven har overskredet fraværsgrensen i faget.
Elever og foresatte skal informeres om følgende:
 Fraværsgrensen kan føre til manglende halvårsvurdering med karakter eller
standpunktkarakter i faget
 Hvilke unntak som gjelder og hva som godtas av dokumentasjon
 Retten til forhåndsvarsel og klage
 Fortsatt rett til underveisvurdering
 Hva som regnes som fravær i en time og hva som regnes som forsentkomming
 Hvor mange timer de skal ha i faget før halvårsvurdering med karakter og
standpunkt settes