(HMT) om hjemmedialyse

• AKTUELT•••
Tekst: Hartvig Munthe-Kaas, prosjektdirektør MedTek Norge,
bransjeorganisasjon for helse- og velferdsteknologi
Mer enn 60 millioner kan spares årlig ved økt bruk av hjemmedialyse
samfunnet nesten blir halvert
sammenlignet med dialyse
gjennomført på sykehus. Ikke
alle pasienter med nyresvikt
kan behandles hjemme.
Dersom alle sykehus i Norge
tilbyr pasienter hjemmedialyse i samme grad som
Nordland- sykehuset kan
samfunnet spare mer enn
60 millioner årlig i forhold
til tradisjonell dialyse utført
på sykehus. Dette kan skje
uten å redusere kvaliteten
på behandlingen på noen
måte. Mål om at 30 % av dialysepasientene skal tilbys
hjemmedialyse er en av de
viktige kravene i helseministerens og departementet
stiller i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2017.
UNN best i landet på
hjemmedialyse
Ved Universitetssykehuset
Nord-Norge i Bodø tilbys i
dag 30 % av nyresviktpasientene hjemmedialyse. Legges
denne normen til grunn vil
rundt flere 250 av landets
pasienter med nyresvikt
kunne gjennomføre sin
dialyse hjemme. Det er store
variasjoner ellers i landet på
i hvilken grad hjemmedialyse
tilbys, men som et gjennomsnitt tilbys kun 15 % av de
med kronisk nyresvikt denne
behandlingen.
Dialysepasienter som får
hjemmedialyse skal være
minst 30 prosent i løpet av
2017.
I oppdragsdokumentet som
de regionale helseforetakene
fikk i begynnelsen av januar,
stiller Bent Høie krav om at
andelen dialysepasienter
som får hjemmedialyse skal
være minst 30 prosent i løpet
av 2017. Denne beslutningen betyr økt livskvalitet for
pasienten og penger spart for
samfunnet.
Imidlertid har Medtek
Norge identifisert to vesentlige hindringer for at Norge kan
lykkes med dette målet:
Der foreligger ingen avtale om
ansvar og betaling mellom
helseregioner og kommuner
for:
1. Hvem skal installere og
betale dialyse-utstyret i
pasientens hjem?
2. Hvem skal levere og betale for forbruksvarene til
den løpende dialyse?
10
••• HMT 1 2017
Sykehuset Sørlandet best
på logistikk for hjemmedialyse
Økt bruk av hjemmedialyse
innebærer nye oppgaver for
alle involvert i behandlingshjelpemidler.
På sykehuset Sørlandet i
Kristiansand koordineres alt
gjennom Behandlingshjelpemiddel-sentralen (BHM).
De foretar inspeksjon og
godkjennelse av mulighet for
hjemme hemodialyse i pasientens hjem; koordinering
av nødvendige vannprøver,
rørlegger, elektriker; installasjon av maskin og anlegg;
samt tar ansvaret for service
på maskinen (enten BHM selv
står for det eller maskinleverandør).
Fordi dialysemaskinen er et
behandlingshjelpemiddel,
vil Medtek Norge anbefale
at ansvaret for levering og
betaling av dialysemaskiner
og forbruksmateriell plasseres på samme måte som de
øvrige behandlingshjelpemidler: I Nasjonalt Nettverk
for behandlingshjelpemidler
(NNB). NNB er etablert for
styrke RHFene sitt oppdrag
som ansvarlig for nettopp
behandlingshjelpemidler.
1350 dialysepasienter i
Norge
For pasienter med kronisk
nyresvikt finnes det kun to
livsbevarende behandlinger;
dersom transplantasjon av
ny nyre ikke er mulig er den
eneste muligheten dialyse. I
Norge er det i dag omtrent
1350 dialysepasienter. 1150
av disse gjennomfører sine
tre ukentlige behandlinger
som varer opptil fire timer
på sykehus. I tillegg kommer
en reise på flere timer betalt
av det offentlige. Kun om lag
200 av landets pasienter med
kronisk nyresvikt tilbys i dag
hjemmedialyse, en behandling som for mange kan foregå på natten, hjemme i egen
seng mens de sover.
Behandling hjemme gir
betydelig høyere livskvalitet
for pasienten, samtidig som
de samlede kostnadene for
For dialyse utført på sykehus
beregnet Kunnskapssenteret
i sin metodevurdering i 2013
at en dialysebehandling gjennomført på sykehus har en
årlig kostnad på kroner 479
000. Med dagens teknologi vil
kostnadene for en tilsvarende behandling gjennomført
hjemme være på i størrelsesorden kroner 220 000.
Dersom 255 pasienter som
i dag får dialyse på sykehus
tilbys hjemmedialyse vil samfunnet kunne spare rundt 65
millioner årlig.
Fordeler både for
pasient og sykehus
I tillegg til at hjemmedialyse
gir pasienten betydelig øket
livskvalitet, gir den også bedre
medisinsk resultat ved at dialyse kan gjennomføres oftere.
• Behandlingen kan gjennomføres når det passer
pasienten
• Pasienten sparer mange
timer i uken på transport,
og samfunnet for betydelige
kostnader
• Mange pasienter kan
gjennomføre sin dialyse om
natten mens de sover
• Utstyr for hjemmedialyse
er rimeligere enn det som
benyttes på sykehus
• Personellressurser blir ved
hjemmebehandling frigjort
på sykehus
Økning i antallet
nyresviktpasienter
Kronisk nyresvikt har på
mange måter blitt et folkehelseproblem. Rundt 10 % av
landets befolkning har tegn
på skader på nyrene. Antallet
dialysepasienter har i følge
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
(LNT) øket med hele 43 %
i løpet av de siste ti årene.
Samtidig med denne økningen har andelen som tilbys
hjemmedialyse holdt seg på
det samme lave nivået.
dialysemetode velges. Et
valg pasienten selv i stor
grad bør ha innflytelse på
3. Det bør i utdanningen av
både leger og sykepleie
legges inn kompetanse
om de ulike formene for
dialysebehandling, inkludert helseøkonomiske
aspekter
4. Gjennom finansieringsordningen for sykehusene bør det gis insentiver
for å benytte hjemmedialyse
For at flere i fremtiden skal
kunne tilbys hjemmedialyse
som alternativ behandling
er det nødvendig med en
nasjonal satsing. Marsjordren
er gitt av helseministeren. Nå
er det opp til helseforetakene å nå målet om at 30 % av
dialysepasientene ved årets
utgang skal tilbys hjemmedialyse, til beste for brukeren og
for samfunnet.
•••
Kunnskapssenteret, Health
technology assessment of the
different dialysis modalities in
Norway (2013).
1
Sundhedsstyrelsen, Dialyse ved
kronisk nyresvigt – kan antallet af
patienter i udgående dialyse øges?
MTV (2006).
Årsaken til at relativt få
tilbys hjemmedialyse er flere,
men en viktig årsak er trolig
holdninger hos klinikere. I
legeutdanningen oppdras
man til at man skal se/være
sammen med pasienten som
behandles. Med et økende
antall mennesker med kroniske sykdommer, en aldrende befolkning og anstrengt
økonomi må vi tenke nytt og
annerledes. Kommuner vil
måtte påta seg nye oppgaver
innen pleie og omsorg. Skal
hjemmedialyse tilbyes forutsetter det at god veiledning
fra for eksempel hjemmesykepleier er tilgjengelig.
Slik kan bruken av
hjemmedialyse økes
Medtek Norge tror at det er
ulike elementer som må på
plass for at flere i fremtiden
skal tilbys hjemmedialyse:
1. Det bør utarbeides nasjonale retningslinjer for
hjemmedialyse
2. Pasienter må gis god
informasjon og kyndig
opplæring før valg av
Din samarbeidspartner innen
sykehuslogistikk
Swisslog Healthcare Nordic
Smøråsveien 22
5238 Rådal
Tlf: 55 10 48 00
[email protected]
www.swisslog.com/hcs
HMT 1 2017
••• 11