Pasientinformasjon om ESBL og multiresistente

Seksjon for sykehushygiene
Til:
Dato:
Pasientinformasjon om ESBL og multiresistente gramnegative
stavbakterier
Gramnegative stavbakterier er en vanlig årsak til infeksjoner hos mennesker
både i og utenfor sykehus. De finnes i tarm hos alle mennesker. De kan gi
opphav til blant annet urinveisinfeksjon, sårinfeksjon, lungebetennelse og diaré.
Antibiotika (f.eks. penicillin) er medisin som brukes til å behandle infeksjoner.
Noen gramnegative stavbakterier har evnen til å bryte ned ulike typer antibiotika
slik at de ikke lenger virker. Det vil si at bakterien har blitt motstandsdyktig
(resistent) mot dette antibiotikumet. Man kan ha slike bakterier i tarmen sin uten
å bli syk av dem selv. ESBL er benevnelsen på én type resistensmekanisme
hos slike bakterier.
Noen gramnegative stavbakterier er multiresistente. Det vil si at mange ulike
typer antibiotika er uvirksomme. Derfor ønsker man at slike mikrober i minst
mulig grad skal spre seg på sykehus. St. Olav har rutiner for å begrense
spredning av slike bakterier i sykehuset.
Et av de viktigste tiltakene for å begrense spredningen av slike bakterier, er god
håndhygiene. Det er viktig at du som pasient får opplæring i hvordan du skal
utføre korrekt håndhygiene. Hvis du ikke har fått det, bes du henvende deg til
personalet i avdelingen.
Det er viktig at du opplyser om at det tidligere har vært påvist en slik
bakterie hos deg dersom du i fremtiden legges inn ved en helseinstitusjon
eller besøker en sykehuspoliklinikk. Ansatte vil da ha et ekstra fokus på
hygiene.
Vennlig hilsen
Avdelingens navn og telefonnr
Vedlegg til prosedyre: ESBL, VRE og andre multiresistente tarmbakterier:
forebygging og oppfølging v 2.0