2.1.2 Generelt

14
H2 GRUNNLEGGENDE KRAV I NORSKE
STANDARDER
2.1 KRAV I EC8
2.1.1 Definisjoner
Bind H bruker de samme symboler, forkortelser og definisjoner som
EC8 \1\.
2.1.2 Generelt
Hovedboken er EC8. Den tar for seg grunnleggende krav, beregning
av påkjenninger fra jordskjelv, og hvordan det skal dimensjoneres og
sikres tilstrekkelig kapasitet i bygget. Videre beskriver den i detalj
hvordan jordskjelvkreftene kan reduseres ved å bruke kravene til
middels duktilitet (DCM).
NA:2008 (nasjonalt tillegg) angir tillegg, endringer eller forenklinger til en del spesifikke punkter i EC 8. Det gjelder for eksempel
stedsspesifikke data som berggrunnens akselerasjon i Norge og at høy
duktilitet (DCH) ikke brukes her i landet.
I praksis anbefales å benytte Eurokoden som hovedbok og merke
seg hvor NA:2008 har endringer.
2.1.3 Termer
EC8 bruker ord og formuleringer som har sin klare betydning:
– (n)P betyr at det er et ufravikelig krav (prinsipp). Et slikt skriftsted kan være etterfulgt av underkrav eller merknad som beskriver
hvordan det ufravikelige kravet kan oppfylles og i enkelte tilfeller
også mildne P-kravet.
– …skal… betyr også at det er et krav.
– Den norske oversettelsen og NA bruker …bør… i utstrakt grad. Det
betyr at det er en sterk anbefaling, i praksis å betrakte som et krav
i de aller fleste tilfeller.
2.1.4 Kriterier og kombinasjoner av last og lastvirkninger
Kapittel 2 i EC8 gir grunnleggende krav til bygget og konstruksjonen.
Punkt 2.1 (1)P:
”– – – grad av pålitelighet.
– Krav til motstand mot sammenbrudd.
Konstruksjonen skal dimensjoneres og oppføres for å tåle den
dimensjonerende påvirkningen definert i kapittel 3 uten lokalt eller
globalt sammenbrudd, og derved beholde sin konstruksjonsmessige
integritet og en restbæreevne etter de seismiske hendelsene. Den
dimensjonerende – – –”
Dette er kravet som skal tilfredsstilles i bruddgrensetilstanden for
dimensjonerende seismisk situasjon i henhold til pålitelighetsstandarden EC0. (NS-EN 1990:2002+NA:2008; Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner), \3\, punkt 6.4.3.4, punkt A1.3.2 og tabell
NA.A.1.3.