Interaktivt påmeldingsskjema

 Velkkomme
en til Allid
drettts‐sko
ole fo
or fun
nksjonshemme
ede!
Jevnakeer komm
mune, Jevvnaker idrettsfore
ening og Friskis&SSvettis Je
evnaker inviterrer til allid
drettssko
ole for fuunksjonsh
hemmed
de barn, uunge og voksne i JJevnakerr, Ringerike og Ho
ole Vi ønskker å målee interesse
en for å ettablere ett bredere a
aktivitetsttilbud i reggionen. Pro
osjektet vil bli evalu
uert, og de
ersom dett er interesse for en
n eller fleree av aktiviitetene, viil vi se på m
mulighetenne for et p
permanentt tilbud. Alle aaktiviteten
ne er på Jeevnaker, ttirsdager kkl. 17.00‐118.00, o
og du kan melde segg på de akktivitetene
e som du sselv vil væ
ære med påå. AK
KTIVITETTSPLAN OPPMØTE
Tirsdag 14.marrs
Tirsdag 21.marrs Tirsdag 28.marrs Brugatta 12 («Innersvingen»)
Jevnakker skoles svømm
mehall Toso skole, gymsaalen
Spinning og styrketre ning Svø
ømming Ballspill ( fo
otball, håndb
ball, kanonbaall, boccia, fre
esbee golf, in
nnebandy) Tirsdag 4.april Klaatring Jevnakkerhallen en Påme ldingsskjema på bakside
Allidretts‐skole for funksjonshemmede PÅMELDINGSSKJEMA
DELTAGERS NAVN: LEDSAGERS NAVN: (Foresatt, ledsager, støttekontakt e.l. som er med på aktiviteten) TELEFON EPOST‐ADRESSE SPESIELLE TILRETTELEGGINGSBEHOV ANNEN TILLEGGSINFORMASJON JEG ØNSKER Å DELTA PÅ FØLGENDE AKTIVITETER Kryss av 14/3 Spinning og styrketrening 21/3 Svømming 28/3 Ballspill 4/4 Klatring ✔
Påmeldingsskjema returneres til Jevnaker kommune v/ kulturleder Øyvind Norstrøm innen 10 mars 2017. Skjema kan leveres følgende steder: 


Aktivitetssenteret JORS‐resepsjonen Servicetorget, Jevnaker samfunnshus ..eller sendes pr. epost til [email protected]