Sametingets høringssvar om endringer i

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep.
0032 OSLO
ÁŠŠEMEANNUDEADDJI /SAKSBEHANDLER
MIN ČUJ./VÅR REF.
Anna Kristine Skum Hætta, +47 78 48 42 57
17/113 - 2
DIN ČUJ./DERES REF.
[email protected]
Almmut go válddát oktavuođa/Oppgis ved henvendelse
BEAIVI/DATO
28.02.2017
-
Sametingets høringssvar om endringer i barnehageloven - Hjemmel
til å gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon, samt
en oppdatering av bestemmelsen om statlig tilsyn
Viser til kunnskapsdepartementets høringsbrev om endringer i barnehageloven - Hjemmel til å
gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon, samt en oppdatering av bestemmelsen
om statlig tilsyn d. 04.01.17
Sametinget støtter Kunnskapsdepartementets forslag til ny lovtekst slik det fremkommer i
høringsbrevet d.04.01.17.Sametinget vil følge opp denne saken i Utdanningsdirektoratets
høring om forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager d.
09.12.16.
Dearvvuođaiguin/Med hilsen
Inger Eline Eira Buljo
ossodatdirektevra/avdelingsdirektør
Anna Kristine Skum Hætta
ráđđeaddi/rådgiver
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.