Les høringsbrevet her

Regionalsektoren
NÆRINGS- OG MILJØSEKSJONEN
t
Dato:
27.02.2017
Saksbehandler:
Magnar Simensen 33344284
Høringsinstanser
Referanse:
201300837-95
Deres referanse:
Regional plan for verdiskaping og innovasjon, forslag til handlingsprogram 2017 2018. Høring og offentlig ettersyn.
-
Regional plan for verdiskaping og innovasjon ble vedtatt i fylkestinget 23. april 2015 etter forutgående
planprosess og høring (les planen her). Sammen med planen ble også første handlingsprogram med
tiltak vedtatt. Dette er nå under rullering, og fylkesutvalget har vedtatt forslaget sendt på høring og
lagt ut til offentlig ettersyn med frist for uttalelse 25. april 2017. Høringsforslaget til handlingsprogram
følger vedlagt.
Planens langsiktige del med mål og strategier ligger fast. Deler av kunnskapsgrunnlaget er oppdatert
gjennom årlige analyser utført at EY (les her) og Telemarksforsking (les her).
Som analysene fra EY og Telemarksforsking viser har vi i Vestfold ikke klart å snu de negative
trendene. Det er derfor av største betydning at handlingsprogrammet er offensivt og inneholder gode
og gjennomførbare tiltak, som kan virke stimulerende på næringsutvikling, verdiskaping og
innovasjon. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger som kan gjøre handlingsprogrammet til et enda viktigere
felles utviklingsverktøy, med vekt på hva den enkelte aktør selv kan bidra med inn i en samlet
innsats.
Med vennlig hilsen
Svein Almedal
nærings- og miljøsjef
Magnar Simensen
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
Vedlegg:
Høringsforslag.
1 av 1
www.vfk.no
Postadresse
Postboks 2163
3103 TØNSBERG
Besøksadresse
Svend Foyns gate 9
3126 TØNSBERG
Telefon/fax/E-post
33344000
33315905
[email protected]
Bankkonto
7058.06.49260
Organisasjonsnr.
944025391