Felles tema - Trollskogen barnehage

Felles tema
Dette året har vi valgt å jobbe med flere tema som er felles for hele huset.
1. De syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagen
Alle barnehager skal i løpet av et år ha jobbet med alle de syv fagområdene som er beskrevet
i Rammeplan for barnehager.
Disse er:
-
Nærmiljø og samfunn
-
Kunst, kultur og kreativitet
-
Natur, miljø og teknikk
-
Etikk, religion og filosofi
-
Antall, rom og form
-
Språk, tekst og kommunikasjon
-
Kropp, bevegelse og helse
Vi arbeider i stor grad med fagområdene i hverdagsaktivitetene i barnehagen. For å sikre at
alle blir jobbet systematisk med, fokuserer vi hver måned spesielt på ett fagområde, og har
ekstra fokus på dette i perioden.
Hvordan det jobbes på de ulike avdelingene vil være noe ulikt ut fra alder på barna. Plan for
arbeidet presenteres i månedsplaner, og oppsummering kommer i månedsbrev/
evalueringer.
2. Regnbuen
Vi vil gjennom året dra regnbuen inn i barnehagen vår. Farger og lys, sol og regn vil være
viktige element i arbeidet, men også toleranse, respekt og vennskap.
Arbeidet vil resultere i en kunstutstilling på sommerfesten
3. Folk og røvere i Kardemomme by
Barna på Askeladden og Revenka, og førskolebarna spesielt, skal inn i Thorbjørn Egners
verden og bli bedre kjent i Kardemomme by. Dette prosjektet starter opp etter nyttår, og
arbeidet vil bli framvist i en forestilling/ konsert på vårparten.