Søknadsskjema til skuleåret 2017/18

SØKNADSSKJEMA
Dato for ønske om oppstart ved skulen
Månad:
_____
År:________
Velkommen som søkjar til Midsund Montessoriskule!
Det kan søkjast plass for 1. til og med 7. klasse.
Ved spørsmål eller behov for meir informasjon ta kontakt med skulen på telefon 71 27 99 65 eller
[email protected]
Elevens etternamn
Fornamn
Ev. mellomnamn
Fødsels- og personnummer, alle 11 siffer
Statsborgarskap
Bu-adresse
Postnummer/-stad
Telefon
Mors namn
Adresse
Telefon privat
Arbeidsstad
Telefon arbeid
E-post
Telefon mobil
Adresse
Telefon privat
Arbeidsstad
Telefon arbeid
E-post
Telefon mobil
Fars namn
Bur foreldra til barnet saman?
 Ja
 Nei
Dersom nei, kven bur barnet saman med?
 Begge
 Far
Søsken:
Født:
 Mor
 Andre
Skule/Barnehage:
1. ……………………………… …………………………………… ……………………………………………
2. ……………………………… …………………………………… ……………………………………………
3. ……………………………… …………………………………… ……………………………………………
4. ……………………………… …………………………………… ……………………………………………
Fortel kort om kvifor du/dykk ynskjer skuleplass til barnet:
Side 1 av 2
Når det gjeld søknadsbehandling og tildeling av elevplass er det viktig å vite følgjande:
 Skulen har ikkje søknadsfrist. Det er opent inntak til skulen heile året, hugs derfor å også skrive kva skuleår du
søkjer plass for din elev på framsida av dette søknadsskjema.
 Alle søknader blir behandla konfidensielt.
 Skulen har 50 elevplassar. Ved fleire søknader enn det er ledige plassar, vil tildeling av skuleplass verte
handtert etter skulens inntaksreglement. Dette er tilgjengeleg på skulen si nettside.
 Vi har aldersblanda grupper.
 Skulen har femdagars skuleveke for alle klassetrinn.
 Undervisningstida er kl. 08:45 - 14:45.
 Vi følgjer vanleg skulerute med feriar tilsvarande den offentlege skulen.
 Skulepengar for skuleåret 2017/2018 er kr 500,- pr. månad i 10 mnd. Dette inkluderer frukt, drikke og lunsj
kvar dag. Minst ein dag i veka blir det servert varm mat til lunsj.
 Eventuell oppseiing av skuleplass må skje skriftleg og med 3 månaders varsel.
SFO
 Av den grunn at alle klassar går kvar dag på skulen og tida elevane går på bussen (ca. kl 7:50 – 8:30) og til
dei er heime (ca 15:30-16), viser det seg at det er lite/ingen behov for SFO ved vår skule. Difor har ikkje
skulen eit fast tilbod om SFO.
 Ved vinterferie, haustferie og for vekene 26, 27, 32 og 33 vil vi kartleggje behovet for SFO. Pris kr. 300,- pr.
dag. SFO i feriane er berre eit tilbod om det blir økonomisk forsvarleg med tal på elevar i forhold til pris. Vi kan
vere opne for å finne alternative løysingar, viss det blir lite påmelding. Elevar ved andre skular kan også nytte
seg av dette tilbodet.
Andre opplysningar som er relevante for søknaden (bruk evt. eige ark):
Stad/dato…………………………….
Stad/dato………………………..
………………………………………………….
………………………………………………….
Underskrive av foreldre/føresette med foreldreansvar
Søknaden sendast til: Midsund Montessoriskule, Skulevegen 29, 6475 Midsund
Side 2 av 2