Signe Kårstad, NIBIO og Kari Mostad, FMHO

Evaluering av
regionalt miljøtilskot i
Hordaland
1
Nasjonalt miljøprogram
RMP
2
Regionalt miljøprogram RMP
Regionale miljøtilskot – oppstart 2004
Tre periodar:
- 2005 – 2008
- 2009 – 2012
- 2013 – 2016
Evaluere:
måloppnåing og effekt
3
Målsetnadar for RMP 2012-2016
Regionalt miljøprogram skal styrke miljøarbeidet i
jordbruket i Hordaland og synleggjere
miljøinnsatsen til jordbruket for ålmenta.
Programmet skal medverke til å sikre et ope og variert
jordbrukslandskap og å sikre eit breitt utval av
landskapstypar. Særlege verdifulle biotopar og
kulturmiljø skal takast vare på og skjøttast.
Programmet skal også medverke til å redusere
ureining og tap av næringsstoff frå jordbruket og
dermed redusere presset på miljø og klima.
4
Avrenning til vassdrag og kyst
Biologisk mangfold
72
336
656 045
1 094 133
Beite av biologisk verdifulle arealer
52
151 000
Skjøtsel av kystlynghei
78
499 743
Skjøtsel av slåttemark
49
122 000
157
321 390
Skjøtsel av styvingstrær
Kulturlandskap
Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap
Beite i utmark
Drift av beitelag
Skjøtsel av bratt areal
Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap
Kulturmiljøer og kulturminner
Drift av setrer
Skjøtsel av andre automatisk fredede
kulturminner
Skjøtsel av bakkemurer, trerekker,
skigarder
Skjøtsel av gravfelt
Skjøtsel av gravminne
Skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder
Utslipp til luft
Bruk av tilførselsslanger
Nedlegging og nedfelling
2791 14 451 504
169
1051
139
1213
219
383
1 244 700
4 453 340
1 416 554
5 386 460
1 950 450
1 491 496
13
541 667
31
77 000
224
15
650 329
37 000
64
14
138 000
47 500
189
91
98
2 048 630
786 163
1 262 467
16 000 000
Beløp RMP-tilskot 2016
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
-
Kulturlandskap
Utslipp til luft
Kulturmiljøer og
kulturminner
Biologisk mangfold
Avrenning til vassdrag
og kyst
6
daa bratt areal omsøkt i RMP
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
7
Ordningar som er vurdert
-
Miljøavtale
Kystlynghei
Artsrik slåttemark – samarbeid med MV
Beitelag i låglandet
Papirkontroll bratt areal
-
Spørjeundersøking kommunane
8
NIBIO
9
Regionalt miljøprogram i
Hordaland
Ei evaluering av regionale miljøtilskot i
programperioden 2013-2016
Signe Kårstad og Heidi Knutsen
NIBIO Bergen, Divisjon for kart og statistikk
Evaluering av tilskot til regionale
miljøtiltak i Hordaland, 2013-2016
I.
Datagrunnlag og
metode, samt regionale
mål i Hordaland
II. Verkemiddelbruk
III. Spørjeundersøking og
intervju
IV. Vurdering av RMP
Hordaland
27. feb 2017
11
I. Datagrunnlag og metode, samt
regionale mål i Hordaland
Metode og datagrunnlag
– Samanstilling av data frå tilskotsordninga RMP
– Telefonintervju med jordbruksføretak
– Telefonintervju med kommunale landbrukskontor
– Sammenstilling av data frå ei spørjeundersøking til
kommunale landbrukskontor
Foto: Øyvind Vatshelle
27. feb 2017
13
Regionale mål i Hordaland
 ei brei tilnærming
Bidra til at kulturlandskapet vert halde i
hevd og at jordbruket vert drive på ein
miljømessig forsvarleg måte:
i.
Styrke miljøarbeidet
ii.
Synleggjere miljøinnsatsen
iii.
Sikre eit ope og variert
jordbrukslandskap
iv.
Sikre eit breitt utval av
landskapstypar
v.
Ta vare på og sikre skjøtsel av
verdifulle biotpar og kulturmiljø
vi.
Medverke til å redusere ureining
og tap av næringsstoff frå
jordbruket
27. feb 2017
14
II. Verkemiddelbruk
Prosentfordeling av total RMP-utbetaling i Hordaland
etter ulike miljøtema, i utbetalingsåra 2014-2016
100 %
80 %
Utslepp til luft
60 %
Avrenning til vassdrag og kyst
Kulturmiljø og kulturminne
40 %
Biologisk mangfald
Kulturlandskap*
20 %
0%
2014
2015
2016
Kjelde: Fylkesmannen i Hordaland
27. feb 2017
16
Geografiske skilnader
Masfjorden
Austrheim
Fedje
Modalen
Radøy
Lindås
ØygardenMeland
Voss
Vaksdal
Osterøy
Askøy
Fjell
Sund
Granvin
BergenSamnange
Kvam
r
Os
Fusa
Jondal
Ulvik
Eidfjord
Ullensvang
Austevoll
Tysnes
Kvinnhera
Fitjar
d
Bømlo
Odda
1
Fjord
2
Kyst
3
Innland
Stord
Sveio
Etne
Mangler data
27. feb 2017
17
Utbetaling av produksjonstilskot og RMP-tilskot i
Hordaland i 2015, sortert etter kyst, fjord og
innland og oppgitt i prosent
Kjelde: Fylkesmannen i Hordaland og Landbruksdirektoratet
27. feb 2017
18
Prosentfordeling av tal bruk som har motteke RMP -tilskot
i tillegg til produksjonstilskot i utbetalingsåret 2015
Kjelde: Fylkesmannen i Hordaland og Landbruksdirektoratet
27. feb 2017
19
Fordeling av RMP-utbetaling etter grupper som
svarer til 20 prosent av utbetalingane i 2015
Kjelde: Fylkesmannen i Hordaland
27. feb 2017
20
Totale RMPtilskot
2016
Avrenning til Kulturmiljø og
Utslepp til luft vassdrag og kyst kulturminne
Biologisk
mangfald
2016
Kulturlandskap
Fordeling av RMP-midlar etter miljøtiltak og
sortert etter kyst-, fjord- og innlandskommunar
2015
2014
2015
2014
2016
2015
2014
2016
2015
2014
2016
2015
2014
2016
2015
2014
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
Kyst
Fjord
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
Innland
Kjelde: Fylkesmannen i Hordaland
27. feb 2017
21
III. Spørjeundersøking og intervju
-
Spørjeundersøking: Svar frå 19 av 23 kommunale landbrukskontor
(dekker 29 av 33 kommunar i Hordaland)
-
Telefonintervju, 6 kommunale landbrukskontor (8 av 33 kommunar)
-
Ti produsentar er intervjua på telefon
Jordbruksføretak
-
Økonomisk motivert til å søke
tilskot gjennom RMP Hordaland
-
Dei fleste har gjennomført tiltak
som dei elles ikkje ville ha
gjennomført
-
Det er viktig at samfunnet
prioriterer miljøverdiane i
landbruket
-
Opptekne av å ta vare på dei
prioriterte miljøverdiane
NB! Lite utval
Kjelde: Telefonintervju. Foto: NIBIO
27. feb 2017
23
Spørjeundersøkinga (kommunale landbrukskontor)
Prosentfordeling av svar på spørsmål om nivå på satsar til ulike miljøtema er
passe, i høve til å skape aktivitet og god skjøtsel
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
Kulturlandskap, n=19 Biologisk mangfald, Kulturminne, n=16
n= 16
Noko høge
Passe høge
Kjelde: Fylkesmannen i Hordaland
Vatn og luft, n=15
Noko låge
27. feb 2017
24
Kulturlandskap- prosentfordeling av svar
frå kommunale landbrukskontor
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Kor viktig er RMP-tilskot for å sikre skjøtsel av kulturlandskapet i din
kommune? n=19
1 = Svært viktig
2
3
4
Kjelde: Fylkesmannen i Hordaland
5
6 = Ikkje viktig
27. feb 2017
25
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Tilskot til beite i utmark er viktig for tal Tilskot til beite i utmark er viktig for å
dyr som vert sende til fjells i vår
oppretthalde kulturlandskapet i
kommune? n=17
beiteområda i vår kommune? n=17
Bidrar tilskot til å oppretthalde
Bidrar tilskot til bygdenært til auka
kulturlandskapet i landskapsparken? n=6 aktivitet generelt i landskapsparken? n=6
1 = Ja, i stor grad
2
3
4
5
1 = Heilt einig
6 = Nei, bidrar ikkje
2
3
4
5
6 = Heilt ueinig
Beite i utmark
Landskapspark
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Tilskot til beitelag bidreg til auka
samarbeid mellom føretaka i vår
kommune? n=15
1 = Heilt einig
2
3
Tilskot til beitelag fører til auka
beitebruk i vår kommune? n=15
4
5
Tilskot til beitelag
6 = Heilt ueinig
Kor viktig er tilskot til veglause område
for framhald av drifta på slike område i
din kommune? n=9
Er krav til areal og krav til drift for
strenge? n=9
1 = Svært viktig/Ja, for strenge
2
3
4
5
6 = Ikkje viktig/Nei, for lite strenge
Veglause område
Kjelde: Fylkesmannen i Hordaland
27. feb 2017
26
Bratt areal (kulturlandskap)
Utbetaling i 2015:
- 597 føretak fekk utbetalt tilskot
til bratt areal
- Kr 5,8 mill. blei utbetalt til
skjøtsel av bratt areal (28 % av
RMP-utbetalinga i 2015)
Prosentfordeling av svar frå kommunale
landbrukskontor
100 %
80 %
60 %
- Føretak som søker tilskot til bratt
areal, søker også andre tilskot.
Totalt fekk dei utbetalt 54 % av
tilskotsutbetalingane
- Resten av RMP-midla i 2015 (46
%) gjekk til 704 føretak
40 %
20 %
0%
Tilskot til bratt areal er svært viktig for å
oppretthalde drift på bratt areal i vår
kommune? n=13
1 = Heilt einig
Kjelde: Fylkesmannen i Hordaland
2
3
Tilskot til bratt areal med spesielle verdiar
(bratt frukt) er svært viktig for fruktdyring i
vår kommune? n=5
4
5
6 = Heilt ueinig
27. feb 2017
27
Miljøavtale (elvemusling)
 Godt eller svært godt verkemiddel for å
redusere avrenning frå landbruket til
vassdrag med elvemusling (svar frå 4
landbrukskontor)
 Produsentar meiner det er lett å
gjennomføre tiltaka i skjøtselplana til
miljøavtala (n=3)
 Produsentar er stort sett stolte av
arbeidet
Foto: Øyvind Vatshelle/Magnus Johan Steinsvåg
27. feb 2017
28
IV. Vurdering av RMP Hordaland
RMP Hordaland er med på å styrke
miljøarbeidet i fylket
i.
Passe høge satsar (svar frå landbrukskontor)
ii.
Landbrukskontor meiner stort sett at tiltaka i RMP
Hordaland er gode
iii. Produsentar er økonomisk motiverte (lite utval)
iv. Produsentar har gjennomført tiltak som dei elles ikkje ville
ha gjennomført
v.
Produsentar meiner at det er viktig å ta vare på miljøgodar
vi. Ikkje svært høge forvaltingskostnader:
Forvaltingskostnad som del av RMP-tilskot utbetalt, ligg på rundt 10
prosent i 2016
27. feb 2017
30
Kva kan endrast?
Fokus på gode rutinar for dokumentasjon:
i. Nivå på tilskotssatsar bør grunngjevast betre og i tråd
med konkrete målsettingar i RMP-perioden
ii. Utarbeide årleg statistikk for utviklinga i målbare tiltak
Utbetale tilskot i det året skjøtsel av tiltak vert
gjennomført (høgare tilskotssats):
i. Kystlynghei (lyngsviing)
ii. Skjøtsel av styvingstre
Vurdere å legge søknadsfrist til RMP Hordaland samtidig
som søknadsfrist til produksjonstilskot
27. feb 2017
31
Vegen vidare mot neste RMP-periode
Vegen vidare
Framhald statusvurdering av effekt tilskotet har på
ulike ordningar
- styvingstre, kystlynghei, steingarder,
landskapsparkar
- Miljøvennleg gjødsling
33
Revisjon av nasjonalt miljøprogram er under arbeid
– forventa ferdig hausten 2017
Revidert Regionalt miljøprogram skal være på
plass innan utgangen av 2018
- Arbeidet med revisjon av RMP for
Hordaland vil starte opp hausten 2017
- Kommunane, faglaga, landbruksrådgivinga
m.fl. vil vere viktige høyringspartar heile
vegen
34
Det vil sannsynligvis bli en nasjonal forskrift for
RMP – vil bli arbeidd med i 2018 – ansvar Ldir
Ny tilskotsordning for RMP klar for 2019omgangen
RMP 2017
Tilskotsordningane i 2017 tilnærma uendra:
- Justering av tilskot til kystlynghei
- Tydeleggjering av miljøvennleg gjødsling og
premissar for ordninga
- Kjem på høyring
36