Nordiske matsystemer i en agroøkologisk retning - Norsk Bonde

NORDISKEMATSYSTEMERIENAGROØKOLOGISKRETNING.
InternasjonaltUtvalgiNorskBonde-ogSmåbrukarlagarrengereretseminar/workshoppå
P-hotelliGrensen
Torsdag16.mars2017
Kl10.00–15.00
Storedeleravdagensproduksjon,transport,handelogforbrukavmatidenvestligeverden
erikkebærekraftigogutgjørenstorandelavdetotalemiljøskaderogklimaproblemer.
Sammenhengeneerkompliserteogmåitilleggsesilysavverdensstoreutfordringersom
sult,fattigdomogmigrasjon.FAO(FN’smatvareorganisasjon)pekerpåagroøkologisomen
retninginnenmatpolitikkensomkanværeetvirkemiddelforåreduseresultogfattigdom.
Agroøkologierlitefokusertpåidenvestligeverden.Dettekanhasinårsakiatdettruer
ideenomfrihandelsomgrunnlagforvekstogutvikling.Agroøkologifokusererpåbrukav
lokaleressurserogproduksjonavmattillokalemarkeder,avlokalebønderogsomhar
fokuspåbærekraft.(Hindremiljøskaderogholdejordafruktbarietevighetsperspektiv.)
GjennometprosjektfinansiertavNordiskRåd,gjennomførtavAirClimogisamarbeidemed
organisasjonerbådeiDanmarkogFinland,harmanjobbetutmodelleromklima-og
utslippskonsekvenseravatmaniNordeninnføreretnyttmatsystem,basertpåatman
produsererhoveddelenavsinbasismatpåegneressurser.Arbeideterutførtav
«InstitutionenførEnergiogTeknik»veddetsvenskelandbruksuniversitetet.
Modellenepresentererulikemåteråbrukematproduserendearealpåogforsøkerberegne
konsekvenseneiformavutslippfradeulikealternativa.
Seminaretergratisogdetblirservertlunchavkortreistmat.
Påmeldingtil:
SteinBrubæk,91563259,[email protected]
IlonaDrivdal,99409762,[email protected]
Frist:10.mars2017
PROGRAM:
10.00–Åpningogvelkommen-SteinBrubæk,lederforIUiNBS.
10.15–Enkortpresentasjonavdeltakerne.
10.30–11.20–PresentasjonavSLUarbeid:FutureNodicDiets–JohanKarlsson,SLU.
11.20–12.00-SpørsmålomSLUarbeidogmuligbegynnelseavdiskusjonismågrupper.
12.00–Lunch
13.00–13.45-Diskusjonerismågrupper,ca2spørsmål+tilbakemeldinger.
13.45–14.30–Diskusjonerismågrupper,ca2spørsmål+tilbakemeldinger.
14.30–15.00-Oppsummeringogavslutning:endeligetankeromrapportenog
verksted,hvaerderestipstilossoghvadetarmedsegfraverkstedet.