Varsel om oppstart av planarbeid - offentlig

Kunngjøringsannonse til Aftenposten 7. mars 2017.
Varsel om oppstart av planarbeid - offentlig detaljregulering– Borgenhaug –
Kristian Kølles vei, planID 2016026, i Bærum kommune
I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av offentlig detaljregulering for
Borgenhaug – Kristian Kølles vei.
Hensikten med planarbeidet er (1) å sikre muligheten for å etablere en viktig turveilenke mellom
Borgenhaug og Kristian Kølles vei, i tråd med kommuneplanens arealstrategi, og (2) for å oppnå en
god alternativ skoleveiforbindelse.
Arealformålene blir i tillegg til kjøreareal (snuhammer), foreslått som offentlig turvei, alternativt
offentlig friområde. Formålene vil i stor grad følge arealformålene i gjeldene regulering. Planens
endelige avgrensning vil bli avklart i planarbeidet.
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.
Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 4 uker rettes til: Bærum kommune, Regulering,
1304 Sandvika, e-post: [email protected] Merknader påføres arkivsakID 16/30338.
Saksbehandler: Erik Toresen, tlf 67 50 40 34 / [email protected] /
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-geodata/planer-under-arbeid/varselom-oppstart-av-planarbeid/