null

Gunnar Ekmann Flønes
Senioradvokat / Senior Lawyer
[email protected]
+4792805177/+4722479798
Biografi
GunnarEkmannFlønesertilknyttetfirmaetscorporate-avdeling,ogerspesialisertinnentransaksjonerogselskapsrett.Hanarbeiderhovedsakeligmedoppkjøp
ogsalgavselskaperogvirksomheter,investeringerogkomplekseselskapsstrukturer.ItilleggharGunnaromfattendeerfaringmedaksjonæravtaler,joint
ventures,fisjoner,fusjoneroggenerellselskapsrett,sområdgiverforbådenasjonaleoginternasjonaleklienter.
Gunnarharogsåbredkompetanseogbakgrunnfraflereandreforretningsjuridiskeområder,herundereiendom,konkurranserett,markedsføringsrettogstørre
kontraktsforhold.HanarbeidetienperiodesomenesteadvokatiRingnesAS,ogharsåledesinngåendekunnskapogforretningsforståelseinnenfor
handelsnæringen.
Språk
Norskogengelsk
Arbeidserfaring
2017 2011 - 2017
2006 - 2011
Senioradvokat,Kvale
Konsernadvokat,RingnesAS
Advokatfullmektigogadvokat,AdvokatfirmaetSchjødtDA
Utdannelse
2006
Juridiskembetseksamen,UniversitetetiBergen
Fagområde
Transaksjoner/CorporateM&A