Kunngjøring om utleggelse av

Folldal kommune
Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskatteliste 2017
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt (k-sak 61/16) for
2017, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig
gjennomsyn i minst 3 uker fra 28. februar 2017. Lista viser de skattepliktige eiendommene
med angivelse av matrikkelnummer (gård-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene,
skattesatsen og utregnet eiendomsskattebeløp. Skattelista legges ut på servicekontoret, på
biblioteket og den publiseres på kommunens nettside www.folldal.kommune.no
Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den
årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere
år. Klagen sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker (senest 12. april 2017).
Eiendomsskattekontorets adresse:
Post:
E-post:
Folldal kommune, Eiendomsskattekontoret, Gruvvegen 7, 2580 Folldal
[email protected]
Eiendomsskatten faktureres ut med 4 terminer med betalingsfrister 1. april, 1. juni, 1.
september og 1. november. Eiendomsskatt og kommunale avgifter kommer på felles faktura.
For ytterligere opplysninger om eiendomsskatt henvises det til eiendomsskattekontoret.
For eiendomsskatteåret 2017 har kommunestyret i Folldal vedtatt at det skrives ut
eiendomsskatt i hele kommunen jf. Eiendomsskattelovens § 2 og 3 bokstav a. Den alminnelige
eiendomsskattesatsen for 2017 er 7 promille, jf. § 11 første ledd. Skattesats for eiendom med
bolig/fritidsbolig er satt til 5,5 promille jf. § 12 bokstav a. Det vises til sak om budsjett i
kommunestyret, k-sak 61/16.
Postadresse
Besøksadresse
2580 Folldal
Gruvvegen 7
E-post: [email protected]
Telefon
62491000
Org.nr: NO 939885684
Bankgiro: 1895.07.00072
Folldal kommune
Vår ref. : 16/101-1
2