Årsmøte februar 2017 - Bangsund Båtforening

ÅRSMØTEBANGSUNDBÅTFORENING
TIRSDAG28.02.2017.
SAKLISTE:
1. Åpning
2. Styretsårsberetning
3. Regnskap
4. Planerogbudsjettfor2017
5. Innkomneforslag/styretsforslag
6. Valg
Styretsårsberetningforperioden26.januar2016-28.februar2017
Styrethariperiodenbeståttav:
LederRichardRaaen,nestformann/lederhavnekomiteenErikBuchmann,sekretærMortenStamnes,
kassererOddvarHasfjord/EskilDerås,styremedlemRichardRogne,varamedlemmerBertilDahl,Odd
MagnarFjellet.
Deteriperiodenavholdt9styremøterog3arbeidsmøtermedoppmenn.
BangsundBåtforeningerkollektivtinnmeldtiKNBF.Detteharfor2016førttiltilskuddiformav
momsrefusjon.
Foreningenhar103medlemmer.Iperiodenharvifått11nyemedlemmersomvihilservelkommen.
12medlemmerharsagtoppsineplasserogvitakkerforsamarbeidet.Innskudderfortløpende
utbetalt.
Foreningahar125båtplasser.Avdisseer111ibruk.14plassererledige.
Deteravholdtvåroghøstdugnad.Høstdugnadenbletradisjonentroavsluttetmedgodservering.
Pir1.errenovertmedutskiftingavalttreverksamtinnfestingforutliggere.Oppleggforvannernytt.
Detsammeerhovedstrømstilførselensamtallestikkontakter.Dettevaretstortogarbeidskrevende
prosjektsomvartei4uker.
Dennyeredskapsbuaerpåplass.Allinstallasjonoginnvendigarbeidsamtinnredningerferdig.
Områdetrundterfyltopp.GjenståendearbeidersattborttileleverpåsnekkerlinjavedOlavDuun
v.g.skoleogerberegnetferdigtilmidtsommer2017.Husetvildaitilleggtilmateriallagerromme
kaldlagerforsnøfreserogplenklipper.
Beggeprosjekteneharblittledetoggjennomførtavdyktigeoppmennogmedlemmersomviskylder
fortjenttakk.
StyretharoppgradertkjøkkenetiNaustetogoppnevntansvarlignaustfrue.Deterutarbeidet
leiekontraktpåNaustetforvåremedlemmer.Styrethåperatdetteerettilbudsomvåremedlemmer
vilbenyttesegav.
Styretharbestemtatmedlemmenefrittkanbenytteel-uttakihavnatildagligbehov.Brukutover
detteskalforgåetteravtalemedpiransvarlig.
Deterlagtnedetstortogviktigarbeididetkontinuerligevedlikeholdetavanlegget.Viharetpent
oginnbydendeanleggtakketværemedlemmenesinnsats.
Deteriperiodenlagtnedendugnadsinnsatstilsvarende6,8timerpr.medlem.Styretinnstillerpåat
detenkeltemedlemskalsvarefor6.timeriperioden.
KassererOddvarHasfjordgikkijuniutavstyret.EskilDeråsblekonstituertsomnykasserer.Vitakker
Oddvarfordetengasjementogdetmangfoldigearbeidethanharlagtnedforforeninga.
Styretharisamarbeidmedrevisoranskaffetnyttweb-basertregnskapssystemfraVisma.Dettevil
kvalitetssikrevåreregnskapsdataogforenklearbeidetforkasserer.
StyretharogsåetablertnyhjemmesideisamarbeidmedAffydesign.Dettevilgjøredetenkeltfor
styretådriftehjemmesiden.
Dennyelagringsplassenforbåthengereharforførstegangværtibrukdennesommeren.Plassen
eiesavfirmaAlbertCollett.Båtforeningastårforadministrasjonenavtilbudet.Bare60%avdesom
benyttetsegavtilbudethaddebetaltavgift.Ordningavilogsågjeldeforsommeren2017.Deteren
forventningatdesomvelgeråbruketilbudetforholdersegtilbetingelsenesomerkunngjort.
IforbindelsemedrenoveringavPIR1i2016bleHandicapbryggafjernet.Etternødvendige
avklaringermedBangsundVelbestemtestyretogikkeleggeutbryggaforsesongen2016.Designaler
somharkommettilstyretiettertiderentydigepåatmedlemmerønskeratbryggaskalleggesut.Det
vilbligjortvedåpningavhavnai2017.
Foreningaharstartetopparbeidelsenavnylagerplasspåområdetmotklippender«Tørka«var
plassert».IsamarbeidmedfirmaAlbertCollettvilområdetplaneresoggjøresklarti2017.
DetårligenyttårsarrangementetiforbindelsemedKlingaHistorielagsfakkeltogbleiåravlystgrunnet
dårligvær.
Vitakkeralleoppmennogmedlemmerforinnsatsen.
Styretsplanerfor2017.
Fåsolgtledigebåtplasser.
SelgeannonseplasserpåhjemmesideogpåNøste.
Ferdigstilleredskapshus.DettearbeidetersattuttilsnekkerelevervedOlavDuunv.gskole.
SkifteruterpåPaviljong.
MaleNøsteogfåferdigstiltdørogvindusforinger/kledning.(OlavDuun????)
Byggestigepå«Bremerkaia».
Planerenylagerplass«Tørka»
Fjernegamlefortøyninger.
Barnesikrenedgangpåpir4.
Setteoppkjøkkenvifte.
MaleNøsteinnvendig.
Tilpassevannuttakvedrampeforhøytrykkspyler.
Finnebedreløsningforvannpostenepåpirene.(Slangetromler?)
Byggerampe/oppkjøringtilplattingtilpir.2.
Styretønskerogsååfåetablert:
Medlemsaktiviteter:
ViharnåoppgradertNøstetilåtaimotmedlemmenepåenbedremåte.Viharfåttenansvarligfor
dagligdrift.MonaAmdal.Viharenflotthavnogstyretønskeråfåmeraktivitetiforeningenutover
dugnader.
•
•
Dettekanværemedlemsarrangementihavna.Detkanogsåværesamarbeidsarrangement
medandrelagogforeninger.VisamarbeideridagmedHistorielagetomnyårsmarsjen.
Foreningenhartidligerearrangertaktivitetsdagsammenmedandrelokalelag.
Dettekanogsåværekursknyttettilbåtogfriluftslivietsamarbeidmedandreforeninger.
Styretønskerengruppesomønskeråarbeidemeddette.
Dugnadsansvarlig.
BangsundBåtforeningharlangtradisjonpådugnadsarbeid.
Viharfastehøst-ogvårdugnader.Viharogsåmyedugnadsaktivitetknyttettilenkeltprosjekter.
RenoveringavPIR1samtarbeidetmedredskapshuseterdesiste.Detertidkrevendeåforberede
gjennomføreogholdeoversiktpådeltakelse.
Styretvilutredeenegenfunksjonsomdugnadskoordinatorsomkanbiståmedågjennomføre
dugnaderogutnyttemedlemmeneskompetanse.Detvilleogsåværefintåfåenoversiktpåhvadet
enkeltemedlemønskeråarbeidemed.
Vårtnyeredskapshusvilkreveatnoenfårstyring/ansvarforatutstyrskalholdesiorden.Dette
ansvaretserstyretdetsomnaturligskaltiloppmannforlandanlegg.Denenkeltepiransvarligvilfå
egennøkkeltilhuset.
VALGKOMITEENSFORSLAGTILÅRSMØTE
InnstillingfravalgkomiteeniBangsundBåtforening2017.
STYRET FOR 2017
LEDER
NESTLEDER
KASSERER
SEKRETÆR
STYREMEDLEM
VARAMEDLEM
VARAMEDLEM
Richard Raaen
Erik Buchmann
Eskil Derås
Anders Hammer
Richard Rogne
Jon Terje Jakobsen
Odd Magnar Fjellet
Gjenvalg
REVISOR
REVISOR
VARA REVISOR
Yngve Johnsen
Harry Paulsen
Preben Aune
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
På valg i 2018
På valg i 2019
På valg i 2019
VALGKOMITE
VALGKOMITE
VALGKOMITE
Richard Lindseth
Espen Johnsen
Ny
Ny
På valg i 2018
På valg i 2018
På valg i 2018
Leder Havnekomite
Oppmann landanlegg
Oppmann Pir 1
Oppmann Pir 2
Oppmann Pir 3
Oppmann Pir 4
Erik Buchmann
Arve Dahl
Bjørn Harald Haltvik
Odd Erling Vikan
Geir Arntzen
Lars Erik Feragen
Ny
Ny
Ny
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
På valg i 2019
På valg i 2018
På valg i 2018
På valg i 2019
På valg i 2018
På valg i 2019
På valg i 2018
På valg i 2018
På valg i 2019
På valg i 2019
På valg i 2018
På valg i 2019
På valg i 2019