4.4.1. Generelt

74
A4 HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING
Gjengestang
10
20
20
Gjengehylse
Stålplate med «klakk»
og forankringer
Vinkel med
forankringer
20
Figur A 4.38.
Eksempler på skjøt av kontinuerlige bjelker
i momentnullpunktet.
Utsparing (rør) gyses
ved søylemontasje
Gjengestang
Mutter
Skive
Mutter
Gyses ved
bjelkemontasje
Korrugert rør
Skive
Søylen monteres
på shims før den
understøpes
Gyses ved
bjelkemontasje
Korrugert rør
Innstøpt
gjengehylse
Innstøpt bolt
a) I øverste etasje.
b) I lavere etasjer.
Figur A 4.39.
Typisk knutepunkt mellom kontinuerlig bjelke og søyle(r).
4.4 SØYLER
4.4.1 Generelt
Normalt støpes runde søyler stående og kantede søyler liggende. Kantede søyler kan derfor gå over flere etasjer uten skjøt, mens runde
søyler normalt skjøtes ved hver etasjeskiller. Kantede søyler støpes i
former av plastbelagt finér eller stål. Formsidene kan ha merker etter
formskjøter. Den siden som kommer opp i formen (ofte kalt “fjerdesiden”) blir glattet for hånd og får dermed en noe annen overflate-
Figur A 4.40.
Typisk rektangulært
søyletverrsnitt.
75
A4 HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING
struktur enn formsidene. Runde søyler kan få langsgående grader
etter formskjøter. Merker og grader etter formskjøter kan slipes, men
vil allikevel være synlig. Søyler må overflatebehandles for å dekke
slike merker fullstendig. Søylene kan frilegges, gis en strukturert
overflate på tre sider – evt. sandblåses, syrevaskes eller males på alle
sider. For øvrig kan søyler produseres med hvilket som helst tverrsnitt, mangekantet, profilert, U-formet etc.
Standard tverrsnitt
Standard søyler har rektangulære eller sirkulære tverrsnitt.
Tabell A 4.15. Standard søyletverrsnitt.
Høyde h eller diameter d (mm)
Bredde b
(mm)
200
300
400
500
200
300
400
500
Sirkulære
600
Rektangulære søyler har fasede hjørner, normalt 15 mm. Således må
innstøpningsgods som stålpater, ankerskinner etc. plasseres innenfor
formenes faslister. Armeringen ligger normalt med senter 50 – 60 mm
fra søylens ytterkanter. Dette må en ha i minne når utsparinger gjennom søylene eller forankringsjern for innstøpningsgods skal plasseres.
l
l1
200 120
300 170
Figur A 4.41.
Konsoller – detaljutforming av
forbindelsen.
Dersom søylene skal innspennes i fundamenter ved liming av utstikkende jern, må søyledimensjonen velges slik at kravene til maks.
antall utstikkende jern og minimum senteravstand mellom jernene
kan overholdes.
4.4.2 Konsoller
Søylene kan leveres med konsoller. Forskjellige utførelser av konsoller er vist på figurene A 4.37, A 4.41, A 4.42 og A 4.43.
Fordi rektangulære søyler støpes liggende, er det arbeidskrevende å
ha konsoller på to søylesider som ikke er parallelle. På motstående
søylesider går det greitt, men kommer det en konsoll vinkelrett på en
annen vil det ha innflytelse på prisen. Det finnes også forskjellige systemer med stålkonsoller for bjelker og fasader som i mange tilfelle gir
en helt skjult knutepunktsdetalj. Produsenten vil velge den beste løsning basert på en vurdering av pris og kravene til brann- og korrosjonsbeskyttelse.
a) Innfelt konsoll
med hylle
b) Kranskonsoll
c) Underliggende
konsoll
Figur A 4.42.
Eksempel på konsoll for fasadeelementer.
Figur A 4.43.
Forskjellige konsollutforminger.
d) Underliggende
sidekonsoll