Medlemmer i Kontrollkomiteen

Kontrollkomitéen
-
Studentdemokratiet skal ha en kontrollkomité bestående av tre medlemmer, hvorav flertallet
ikke er studenter ved høyskolen og minimum ett medlem har juridisk kompetanse.
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at alle organer i Studentdemokratiet arbeider innenfor de
gjeldende styringsdokumenter og vedtak fattet av parlamentet.
Kontrollkomiteen skal informere Arbeidsutvalget om overtredelser uten videre opphold.
Kontrollkomiteen skal informere parlamentet om overtredelser ved førstkommende
parlamentsmøte etter at overtredelsen fant sted.
Kontrollkomiteens tolkninger kan overprøves av parlamentet med ⅔ flertall.
Kontrollkomiteen skal ikke uttale seg politisk innad i organisasjonen, eller på vegne av
organisasjonen.
Kontrollkomiteen har møte- og talerett på Arbeidsutvalgets møter.
Kontrollkomiteen kan ikke inneha andre verv eller ansettelsesforhold i Studentdemokratiet eller
ved Høgskolen.