Medlemsblad Røros husflidslag vår 2017

MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG
Harduønskerogideeromaktiviteterfor2018
ellerhøsten2017?–kontaktstyret!
RørosHusflidslag,postboks209,7361Røros
Leder HeleneTiller
97723024 [email protected]
Nestleder
ElsaFjerdingen 91707570 [email protected]
Sekretær
PaulaBlomli 95054632 [email protected]
Kasserer
ToveHollum
92487043 [email protected]
Studieleder
KariVårhus
95288840 [email protected]
UnghusflidSolfridØdegård 99791182 [email protected]
kontakt
Husfruer:
Røros
PaulaBlomli
95054632 Glåmos
KjellaugNilsgård 45445223 Komiteerogutvalg
Arbeidsgruppe:
KariStensrud,AnneMarieTronsmoen,EvaUnniStenseth
Studieutvalg:KariVårhus,LivMarieEnganogToneT.Nergård
Revisorer:BritWaageDahlogMaretHovDøhl
OBS!VåremeldingersomgåriNeaRadiofinnerduogsåpå
www.nearadio.no,Oppslagstavla.Dersomnoeblirlestoppfeilpå
radioensåringHeleneTillertlf.97723024.IkkeklagtilNearadio.
Følgmedpåvårhjemmeside:www.husflid.no.
Gåinnpålokallag,Sør-TrøndelagogvelgderetterRøroshusflidslag.Sjekk
nettsideneforoppdatertprogram.
VIKTIGMELDING!Hvisduønskerinformasjonpåe-postogsmstrenger
vikontaktopplysninger.Sende-postellersmsmedinformasjon(navn,
adresse,mobilnr)[email protected]
MEDLEMSBLADNR37
Røros,vår2017
Planlagtekurs:
• Skinnfellkurs–24.-26.marshelgekursfredag-søndag.Priskr
800,-plussmaterialer.
• Dekorasjonskurskveld3.og5.april–bjøkekransellerhjerte,
ogeventueltpåskedekorasjoniskål.Kr200,-prkveldpluss
materialer.
• Broderingpåull6.-7.mai–helgekursmedmulighetforådelta
ogsåbare1dagfordesomønskerdet(passerallenivå).Pris
kr430,-prdagplussmaterialer.
• Plantefarging(informasjonsmøtelørdag13.maioghelgekurs
25.-27.august).Priskr1000,-plussmaterialutgiftertilgarn.
• Skinntrykk–kveldskurs,starteroppvednokinteresserte
• Helgekursitovingogspinning–datokommersenere
Kveldskurspåukedageriveving,strikkingogbilledvevgårsomfør,
nybegynnereerogsåhjerteligvelkommen.
Erduinteressertiådeltapåkurs–kontaktstudielederKariVårhus
tlf.95288840.
Nårviharnokinteressertefinnervidatofordekursenedetikkeer
oppgittdatopå.Medlemmerfår30%rabattpåkursprisen.
Kursinformasjonleggesogsåutpånettsidene:
http://www.husflid.no/lokallag/soer_troendelag/lokallag/roeros_
husflidslag
Aktivitetervårogsommer2017
Alleerhjerteligvelkommentilvåreaktiviteter!
ArbeidsmøterivevstuggupåRøroshveronsdagfrakl.18:00.
ArbeidsmøterivevstuggupåGlåmoshvermandagfrakl.18:00.
BilledvevivevstuggupåRøroskl18:00–21:00tirsdageripartalls-uker(er
igangmentarimotflereomduønskerådelta!).
StrikkekrokiFrivilligsentralenpåRøroskl12:00–15:00onsdageri
partalls-uker(ikkeundermartnanoghelligdager).
StrikkekafepåkafeLysstråleiBergmannsgatatorsdagerkl18:00-21:00i
partalls-uker(ikkepåhelligdager).
Medlemsmøteonsdag8.marspåvevstuapåGlåmoskl18:00
Tema:MammaAstrupstrikkogidedugnadtilutstillingapåFjøsakademiet.
Tamedminstgarni2fargerogpinnersompasser.Vildustrikkeskjerf
anbefalesenlengrerundpinne(ca350maskeromdubrukerbabyullpå
pinne2,5).Tagjernemedegethåndarbeid,ideeroggodthumør!
FelleskjøringfraRørosstasjonmedavreisekl17:40.
SalgsutstillingpåFjøsakademietlørdag1.april2017kl11:00-15:00
Vihenteroppigjentradisjonenfragamledagermedenutstilling,denne
ganghosFjøsakademiet.Vitrengerhjemmelagdeproduktertilutstillinga
oggevinstertilåresalg.Desomvilkanselgeegneprodukter,menmåda
væretilstedeåselgeselv,ellersamarbeidemedandreomsalget.
Alleproduktmerkesogprodusentlagerlisteroverhvadeleverer.
Sommeravslutning
Vikommertilbakemedtid,stedoginformasjonpåmedlemsmøtet
8.mars.
Nattåpentfredag14.juli2017
Demonstrasjonavuliketeknikkerutenforhusfliden.Settavdagenogbli
medåvisfremethåndarbeidduholderpåmed!
SommertogettilNRKkommertilRøroslørdag15.juli2017
Videltar–tamedhåndarbeidogkledeggjerneinoehjemmelaget!Gode
ideertasimotmedtakk!
TorsdagskveldiSleggveien13.Juli2017
IsamarbeidmedRørosmuseums-oghistorielagstillerviogsåiåropp
meddemonstrasjonavuliketeknikkeriSleggveien.Viharikkedatoenklar
ennå.Ønskerduåblimed–kontaktHeleneTillerpåtlf.97723024.
Kveldsåpentfredag4.august2017
Demonstrasjonavuliketeknikkerutenforhusfliden.Settavdagenogbli
medåvisfremethåndarbeidduholderpåmed!
TurtilRennebumartnan2017
Styretharpridagikkekapasitetmedåfåordnetmednoenfellesbusstur
tilåretsRennebumartna.Medlemmersomønskerådrapådagsturkanta
kontaktmedHelenepåtelefon97723024såkanviseomvikanfåtil
samkjøringforåredusereantalletbiler.
InfofraSør-Trøndelaghusflidslag
Planlagtearrangementmedbehovfordugnadshjelp:
• Trondheimsmartnan20.-22.juni2017:demonstrasjonavulike
teknikkerogsalgavegenprodusertevarer(15%avsalgetgårtilSTH)
• Rennebumartnan11.-13.august2017:demonstrasjonavulike
teknikkerogsalgavegenprodusertevarer(15%avsalgetgårtilSTH)
• HåndverksdagerpåSverresborg(sannsynligvisaugust–datoikkeklar)
Hardulysttilådeltapånoenavdissearrangementene?Takontaktmed
HeleneTillerpåtelefon97723024ellersendene-posttil
[email protected]åformidlervikontaktmedrepresentanter
frastyretiSTH
Årsmøte2018iRøroshusflidslagavholdesonsdag31.januar2018.