b. Forslag til blodprøvetaking i BUP-klinikk

St. Olavs Hospital
Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk
Universitetssykehuset i Trondheim
Psykisk Helsevern
Forslag til blodprøvetaking i BUP-klinikk
Basisprøver:
Hb, hvite, trombocytter, MCV, Na, K, kreatinin, ALAT, glukose, TSH, fritt T4, B12, folat og
ferritin
Supplerende prøver tas ut i fra indikasjon.
Prøvetaking ved medikamentbruk:

Basisprøver før oppstart

Tillegg ved bruk av antipsykotika: GT, kolesterol, triglycerider, HDL, LDL, prolaktin

Årlig kontroll av blodprøver

Vurder serumspeil etter innstilt vedlikeholdsdose ved terapisvikt, ved bivirkning eller
doseendring
Dokument ID: 17791
Versjonsnr: 1.4
Vedlegg til dokument:
Legeundersøkelse i BUP: