Varslingsannonse - Fredrikstad kommune

I medhold av pbl §§ 12-1, 12-8, 12-9 og 12-14 varsles
OPPSTART AV DETALJREGULERING MED
KONSEKVENSUTREDNING – FORSLAG TIL
PLANPROGRAM – DEL AV ÅSGÅRD, FV.108 OG 451
GNR/BNR: 423/52, 53 m.fl.
PLAN-ID: 01061083
Forslagsstiller er Bjølstad Utvikling AS. Planområdet ligger på
Åsgård på nordre Kråkerøy, er ca. 35 mål og omfatter eksisterende p-plass, næringsbygg og vegareal. Oppstart av planarbeidet er tidligere varslet, men fordi plangrensen endres noe
varsles det på nytt. Hensikten med planarbeidet er å legge til
rette for etablering av sentrumsformål (forretning, bolig, kontor
m.m.), ny rundkjøring og endret vegføring. Planarbeidet utløser
krav om konsekvensutredning. Forslag til planprogram er
utarbeidet og sendes nå på høring og legges ut til offentlig
ettersyn. Planområdet er avsatt til framtidig byggeområde og
trafikkareal i kommunedelplan for Fredrikstad byområde.
Planarbeidet innebærer endring av gjeldende reguleringsplaner.
Naboer, grunneiere, berørte parter og myndigheter varsles
direkte. Varslingsbrev og forslag til planprogram kan ses på
www.fredrikstad.kommune.no under kunngjøringer.
Spørsmål kan rettes til plankonsulent Griff Arkitektur as, tlf.
698 77 698. Innspill til planarbeid og/eller planprogram sendes
Griff Arkitektur as, Gamle Beddingvei 28, 1671 Kråkerøy eller til
[email protected] innen 12.04.2017.