Primus motor i avfallskretsløpet

Næringsliv i Østfold og Follo / februar 2017
Næringsliv i Østfold og Follo / februar 2017
– FREVAR skal være en foregangsaktør
innenfor klimanøytral energiproduksjon og bruk av fornybar energi, sier
Heidi Y. Roos og Fredrik Hellström.
Rundt FREVARs anlegg på Øra (t.v. i bildet) er det omfattende næringsaktivitet.
Flere av de tilstøtende bedriftene leverer
råvarer til FREVAR og/eller mottar
energi fra forbrenningsanlegget.
Primus motor i avfallskretsløpet
Hos FREVAR KF i Fredrikstad
gjenvinnes hundretusener av
tonn avfall årlig, og selskapet
er i front innen sirkulær økonomi, der avfall blir til råvarer og fornybar energi.
Tekst og foto: Rainer Prang
S
irkulær økonomi er systemtilnærmelse,
som det gjennom mange år er satt i fokus hos FREVAR sammen med kundene.
Gjenvinningsanlegget på det store industri- og havneområdet Øra i Fredrikstad er i
front når det gjelder å fokusere på forretningsmuligheter i det sirkulære kretsløpet.
– Det er mange synergier mellom FREVAR og andre bedrifter på Øra-området. Vi
setter sammen kundenes avfall i et kretsløp, og har stort fokus på innovative løsninger til miljøets beste, sier direktør Fredrik
Hellström.
20
Rundt FREVARs anlegg er det omfattende
aktivitet, og flere av de tilstøtende bedriftene leverer råvarer til FREVAR og/eller
mottar energi fra forbrenningsanlegget.
-Grunntanken er å tilrettelegge for nyttige
kretsløp av materialer og energi, samtidig
som man sørger for kontroll med kretsløpet av forurensning, sier Hellström.
Primus motor i sirkulasjonen
– FREVAR skal være en foregangsaktør
innenfor klimanøytral energiproduksjon
og bruk av fornybar energi, sier Heidi Y.
Roos, markedsansvarlig hos FREVAR.
Det som er brukt lokalt, bearbeides lokalt
og settes inn igjen i produksjon lokalt.
Når Kronos Titan bruker damp i sin produksjon av titandioksid, sitter de igjen med
jernsulfat som restprodukt. Sulfaten benytter nabobedriften Kemira seg av, når de
produserer jernklorid, som er viktig ved
rensing av avløpsvann, og benyttes deretter av FREVAR for å rense avløpsvannet.
Til sist sitter man igjen med et slam, som
brukes som jordforbedringsmiddel hos en
rekke bønder i Østfold.
– Dette er kretsløp i praksis, og i tillegg
innenfor et svært begrenset geografisk område, sier Roos.
leveres via damprør fra FREVAR KF. Bruk
av damp sparer atmosfæren for store utslipp hvert eneste år. Tilbake fra industrien
får FREVAR matevann, og av dette skapes
det også energi, forteller Hellström.
Leverer lokal energi
Avfallet fra energigjenvinningsanlegget
omdannes til høytrykksdamp, som er en utmerket energikilde innen industrien. FREVAR leverer også energi til fjernvarmenettet i Fredrikstad.
FREVARs største produkt er energi i
form av høytrykksdamp. Det er faste leveringsavtaler med bedrifter som Fredrikstad
Fjernvarme AS, Kemira, Kronos Titan og
Denofa.
I et normalår leverer FREVAR 200 GWh
energi i året, som tilsvarer forbruket av
elektrisitet i 11 000 boligenheter, og innebærer en reduksjon i naturgassforbruket
hos dampkundene på rundt 22 000 tonn årlig.
– Bedriftene kjøper høytrykksdamp, som
Viktig miljøbidrag
Rent drikkevann, energigjenvinning av
avfall, produksjon av biogass, rensing av
avløpsvann og avfallshåndtering er blant
hovedoppgavene hos FREVAR.
– Vi jobber kontinuerlig for å skape innovative løsninger for et bedre miljø, sier
Roos, og viser til at biogassanlegget, som
sørger for at blant annet bussene i Nedre
Glomma-regionen bruker miljøriktig drivstoff.
Biogass er et CO2-nøytralt drivstoff, og er
et av de mest miljøvennlige drivstoffalternativene per i dag.
FREVAR har kapasitet til å behandle
30.000 tonn matavfall i året, og i biogassanlegget omdannes avfallet til miljøvennlig
drivstoff.
Østfold Kollektivtrafikk investerte i 100 nye
biogassbusser, som tilsammen erstatter
1,62 millioner liter diesel og redusere klimagassutslippene med ca. 4.400 tonn CO2.
Nytt ettersorteringsanlegg
Etter gjennomført prosjekt er det nå enighet mellom flere Østfold-kommuner om å
gå videre med et ettersorteringsanlegg for
husholdningsavfall. Geografisk plassering
har i utredningen vist seg være gunstigst
på Øra industriområde.
Fredrikstad, Sarpsborg og Halden kommuner, MOVAR (Moss, Rygge, Råde, Vestby
og Våler) og FREVAR KF kan gå sammen om
å investere i anlegget, som har et investeringsvolum på ca 300 millioner kroner.
Samarbeidspartnerne ønsker å øke miljøprestasjonene i sine kommuner gjennom
bedret sortering og gjenvinning. Med ettersorteringsanlegget møter man også krav
til materialgjenvinning varslet nasjonalt,
samt krav som kommer via EU.
Miljøeffekten i ettersorteringsanlegget
er redusert utslipp av CO2 tilsvarende ca
20.000 tonn årlig, tilsvarende utslipp fra ca.
9.000 biler.
– Det er positivt at østfoldbyene sammen
vurderer storskala løsninger for å utføre
avfallsrelaterte oppgaver for innbyggerne
på en mest mulig kostnadseffektiv måte,
sier Hellström.
Med politisk behandling 2017 kan anlegget være i drift rundt 2020.
FREVAR KF
Distriktets miljøbedrift
Heidi Roos
Habornveien 61
1630 Gamle Fredrikstad
958 09 536
[email protected]
21