Skjema

Kopi: kontaktlærer og faglærere
Søknad om fri fra undervisning i forbindelse med organisert studiearbeid
Det vises til § 5 i skolens ordensreglement det det bl.a. fremgår at det regnes som fravær når eleven
ikke er til stede i opplæringen som avtalt. Ved fravær har eleven selv ansvar for å holde seg oppdatert
i forhold til læringsprosessen. Det følger videre av bestemmelsens bokstav a) at organisert
studiearbeid og skoleadministrative gjøremål, som deltakelse i elevråd eller fylkeselevråd med
underliggende utvalg, etter avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær. Dokumentert
avtale med rådgiver, helsesøster eller pedagogisk-psykologisk tjeneste regnes ikke som fravær.
Det oppfordres til at søknader etter denne bestemmelsen sendes til skolen senest 14 dager før
avreise.
Søknadstekst:
Klasse/
gruppe:
Elevens navn
Fraværsdatoer:
dato
Avdelingsleder/kontaktlærer
www.vfk.no
Postadresse
Svend Foyns gate 9
3126 TØNSBERG
Besøksadresse
Svend Foyns gate 9
3126 TØNSBERG
Telefon/fax/E-post
33344000
33315905
[email protected]
Bankkonto
7058.06.49260
Organisasjonsnr.
944025391
Fag
Arbeidsoppgaver
Faglærer kvitterer for
at arbeidet er utført.
1
2
3
4
5
6
Når arbeidsoppgavene er gjennomført, må eleven få kvittering fra faglærer på at arbeidet er utført.
Skjemaet leveres etterpå til kontaktlærer, som vil påse at fraværet ikke regnes med i
fraværsprosenten og ikke føres på vitnemål/kompetansebevis.
Dato:
Elevens
underskrift:
www.vfk.no
Postadresse
Svend Foyns gate 9
3126 TØNSBERG
Besøksadresse
Svend Foyns gate 9
3126 TØNSBERG
Telefon/fax/E-post
33344000
33315905
[email protected]
Bankkonto
7058.06.49260
Organisasjonsnr.
944025391