Last ned invitasjon her

Huseiernes Landsforbund
Fred Olsens gate 5 • 0152 Oslo
Tlf: 22 47 75 00
huseierne.no
Invitasjon
til styreskolen 2017
STYRESKOLEN
Modul 2 – torsdag 23. mars
Vi har gleden av å invitere deg til STYRESKOLEN 2017 - Kurs for styremedlemmer i
boligselskaper.
Gjennomføring av møter – kommunikasjonsmetoder: Vi ser på regler for
gjennomføring av styremøter og årsmøter, med vekt på prinsipper for ledelse og
kommunikasjon, og riktig opptreden overfor beboere og styremedlemmer, både
ved konfliktløsning og ellers. Vi illustrerer med praktiske oppgaver som danner
grunnlag for diskusjon.
Styreskolen går over fire kvelder: tirsdag 21. mars, torsdag 23. mars,
tirsdag 28. mars, og torsdag 30. mars, alle dager fra kl 17.00-20.00,
hos Huseiernes Landsforbund i Fred Olsens gate 5 i Oslo.
Styreskolen er et tilbud til styremedlemmer i sameier, borettslag og
boligaksjeselskap. Styreskolen er et samarbeid mellom Huseiernes landsforbund
og Boligstyret.no, et internettverktøy til stor nytte for styremedlemmer i
boligselskaper. Boligstyret.no blir brukt aktivt i undervisningen, men deltakerne vil
ha fullt utbytte av kurset også uten å abonnere på Boligstyret.no.
Styreskolen gir en grundig innføring i hva styrearbeid går ut på, hvilke regler som
regulerer boligselskapene, og hvordan styre kan arbeide på en god og effektiv måte.
Det legges særlig vekt på viktigheten av god kommunikasjon. Det legges opp til en
tett dialog mellom deltaker-ne og foredragsholderne.
Foredragsholdere:
• Dag Stadheim - advokat, forfatter og mangeårig rådgiver for boligselskaper
• Britt Steinseth – Grafisk utdannet med lang erfaring fra kursvirksomhet i verbal
og visuell kommunikasjon.
• Anders Leisner - advokat med lang erfaring fra HL i arbeid med boligselskaper.
Modul 3 – tirsdag 28. mars
Vedlikehold og endringer: Hvem skal vedlikeholde vinduer og dører, når skal
Den enkelte eieren betale og når har fellesskapet ansvaret? Hva skal til for å kunne
bygge på boligen? Vi foretar grenseoppgangen.
Mislighold: Hva kan styret gjøre når en eier ikke betaler felleskostnader, eller tar
seg til rette på annen måte? Vi går igjennom regler og rutiner.
Modul 4 – torsdag 30. mars
Boligselskapets gårdeierforsikring: Hvem har rett til å bruke forsikringen?
Hvem skal ha erstatningen, og hva med egenandelen?
Praktisk bruk av Boligstyret.no, gjennomgang av et opplegg for internkontroll:
Alle boligselskaper plikter å ha rutiner for internkontroll av helse, miljø og
sikkerhet. Vi ser på reglene for dette, og går igjennom det systemet Boligstyret.no
har for intern-kontroll.
Kurset holdes i Huseiernes Landsforbunds lokaler i Fred Olsens gate 5, 7. etasje.
NB! Man må delta på alle modulene.
Styringssystem for boligselskapet: Det blir presentert et elektronisk
styringsverktøy for praktisk håndtering av opplysninger om eiere, leiere, leiligheter,
fordeling av boder og garasjer, nøkler, brannvernutstyr med mer.
Modul 1 – tirsdag 21. mars
Prisen er Kr 2 000 totalt for alle fire kurskvelder.
Boligselskapets rammevilkår: Vi tar en rask gjennomgang av lover, vedtekter,
husordensregler og annet, som danner rammevilkårene for driften av et
boligselskap.
Styrets ansvar: Vi går igjennom styrets og det enkelte styremedlemmets ansvar for
feil styret gjør.
Styrets oppgaver: Vi går i gjennom styrets hovedoppgaver, og ser på regnskap,
budsjett og økonomistyring, samt etablering av gode rutiner for styrearbeidet.
Bindende påmelding skjer til [email protected] Oppgi medlemsnummer, navn
på deltakerne, e-postadresse og mobiltelefonnummer.
Påmeldingsfrist er fredag 10. mars 2017.
Vi tar forbehold om mulige mindre endringer i programmet, og om at interessen er
stor nok til at det er forsvarlig å gjennomføre opplegget.