Videreutvikling av Spill norsk-fondet. Overlevert KuD 23.02.17

TilKulturdepartementet
v/BårdFolkeFredriksen
27.02.17
FONDFORFREMMEAVNORSKMUSIKKPÅRADIO
Vivisertilvårtforslagominsentivordningforfremmeavnorskmusikkpåradio,overleverttilKUD
20.10.16,ogviønskermeddetteåutdypeforslaget.
Vimeneratetsliktfondvilvirkemesteffektivogetterhensiktenvedatradiokanalerkansøkeom
midlertilkonkreteprogrammerogprogramseriermedbrukavnorskmusikk,ogdamedhovedvekt
pånynorskmusikk.Dettevilistørregradkunnebidratilenmålrettetinnsatsframforengenerell
driftstøtte.Vimeneratdenstørsteutfordringenidennyeradiohverdageneratvifårmange
radiokanalersomopererersomjukeboxer,derdeterliteredaksjoneltinnhold.Deter
ressurskrevendeålagekvalitetsprogrammerpåradio,ogvihartropåatenslikinsentivordningvil
motiveretilålageprogrammermedbredmusikalskprofil.Detvilienslikordningkunnegisstøttetil
musikkprogrammersåvelsomkvalitetsprogrammermedandretema,menhvorkraveteratdeti
programmetskalbenyttesnorskmusikk.Ordningenmåværeteknologiuavhengig,slikataktører
påalleplattformerkansøke(DAB,FM,nett).
Medietilsynetersøkerinstansogvilforvalteordningen.
NårStortingethargittbortdetnyeradionettettiltreaktøreroggittslipppåallemulighetertilåstille
krav,såmåmanbrukeandrevirkemidlerforåoppnåønsketresultat.Viharfleretilsvarende
ordningerforulikedeleravmediaiNorge,nettoppforåsikremediemangfoldognorske
produksjonermedkvalitativtinnhold.Enslikinsentivordningvilfungeresometkulturpolitisk
instrumenttilfremmeavnorskmusikk,ogdetvilgimulighettilåleggeføringerforetmangfoldig
radio-Norge,itrådmedintensjonentilStortinget.
Viviltilsluttminnneomatåblispiltpåradioersværtviktigforalledeleravmusikknæringeni
Norge.ITONOsundersøkelsePolarisNordicMusicSurvey2015,somerutførtavanalyseselskapet
YouGovblantnordmennialderen12-65år,sier36prosentatdetvarpåradiodesistoppdageten
sangdelikte.Radioerdenplattformenderallealdersgrupper,medunntakavdemellom12og17,
oppdagernymusikk.
Deterenbetydeliginteressefrainternasjonaleaktørerfornorskmusikkognorskebrukervaneri
forbindelsemedmusikk.Meddettesombakgrunnforeslårviatordningenbørspeileenytterligere
satsningpånæringspotensialetsomakkuratnåliggerinorskmusikk.
Fondetbørderforværepå35millkroner.
Medvennlighilsen
IngridKindem Styreleder
NOPA ElinAamodt
Dagligleder
GramArt