TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING

TOLGA
KOMMUNE
MØTEINNKALLING
ADMINISTRASJONSUTVALGET
Møtested:
Storsrua, kommunehuset
Møtedato:
09.03.2017
Tid:
09:30 - 10:30
Orienteringsog drøftingssaker:
Kort orientering om lederutviklingsprogrammet
— Diskutere et opplegg
rolleavklaring
-
Orientering
for videreutvikling
og forventninger
av trepartssamarbeidet
med fokus på
til hverandre, spesielt tillitmannsrollen
om brev fra Fagforbundet
institusjon og hjemmebasene
som kjøres i 2017
knyttet mot ny tumus og bruk av vikarer innen
tjenester
SAKLISTE
Saksnr.
Tittel
1/17
GODKJENNING
AV INNKALLING
OG SAKLISTE
2/17
SEKTORPLAN
Tolga, 02.03.20]
FOR TOLGA
KOMMUNE
7
Ragnhild Aashaug,
leder
Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 62 49 65 00.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Representanter
som er inhabile i en sak varsler leder om dette slik at vararepresentant
innkalles.
Møtet er åpent for publikum
kan
Sak
Sak 1/17
GODKJENNING
Arkiv:
AV INNKALLING
OG SAKLISTE
Saksbehandler:
033
Arkivsaksnr.:
Behandling
2/17
Live Mestvedthagen
17/321
av saken:
Saksnr.
Utvalg
Møtedato
1/17
Administrasjonsutvalget
09.03.2017
innstilling:
Rådmannens
Innkalling og sakliste 09.03.2017
godkjennes.
Side 2 av 4
Ryen
Sak 2/17
Sak
2/17
SEKTORPLAN
Arkiv:
FOR TOLGA
KOMMUNE
146
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
17/316
Stein Halvorsen
Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
Møtedato
2/17
Administrasjonsutvalget
09.03.2017
Vedlegg:
Sektorplan
for Tolga kommune
2017 —samlel for hele organisasjonen
Saksopplysninger:
Som en del av helhetlig styringssystem
for Tolga kommune «Tolga-modellen»
er det bestemt
at det skal utarbeides en Sektorplan som sørger for operasjonalisering
av de mål, føringer og
satsinger
som liggeri
overordnet
planverk.
Saksvurdering:
Gjennom
sektorplan
gitt gjennom
for Tolga kommune
operasjonaliseres
de satstinger
og føringer
som er
henholdsvis:
Kommuneplanens
samfunnsdel
Sektorplan for Samfunnsutvikling
Sektorplan
for Oppvekst
Sektorplan
for Velferd
Budsjett
2017 og økonomiplan/handlingsprogram
20l7-2020
Sektorplanen
er bygget opp etter mal fra budsjettdokumentet.
For alle sektorer er det
synliggjort tiltak som skal bidra til å oppfylle de mål, føringer og retninger de ulike planer og
styringsverktøyene
har og gir.
For alle sektorer vil de ikke være naturlige å ha tiltak mot alle de målene som ligger i
kommuneplanens
om ekstra satsinger
Sektorplanen
samfunnsdel.
Målene
er ikke uttømmende
og fokus for det enkelte
inngår som et sentralt
og utfyllende,
men de sier noe
år.
ledd i kommunenes
vedtatte
helhetliges
styringssystem
«Tolga-modellen».
Sektorplanen
føringer
er organisasjonens
verktøy.
Det skal bidra til å skape eierhold
og mål som er satt.
Rådmannens
innstilling:
Sektorplan for Tolga kommune
2017 tas til orientering.
Side 3 av 4
til de overordnede
—kommune
Tolga kommune
Tolga
gjeldende
,--.-.-
kommune
2017 -
for Tolga kommune
Sektorplan
‘-D
med tæl
og enheter
for sektorer
.. w'-
.IMF
"‘
l
1
4
,»
.’
'r.
x
ll..
,
I
'
.-_
,
k
‘,
~4
AV]
'J
Sektorplan for Tolga kommune
2017 - sektorer og enheter
Side 1
Tolga kommune
- kommune
med tæl
Innholdsfortegnelse
1. Forord
s. 4
2. Rådmannens
stab og støtte
s. 5
2.1 Tjenesteomfang
og ressursinnsats
s. 5
2.2 Økonomisk
ramme 2017-2020
s. 6
2.2.1 Rådmannens stab og støtte
s. 6
2.2.2 Politikk
s. 6
2.2.3 Felleskostnader
s. 6
2.3 Mål- og resultatindikatorer
s. 7
2.4 Tiltak som støtter oppunder kommuneplanens
2.5 Tiltak knyttet mot «Folkehelse»
3. Sektor
mål- og satsingsområder
- 2017
s. 9
og «Tolga dyrker måltidet»
- Samfunnsutvikling
3.1 Tjenesteomfang
3.2 Økonomisk
s. 10
og ressursinnsats
ramme 2017-2020
- samlet for sektoren
s. l 1
s. I 1
- samlet for sektoren
3.3 Mål- og resultatindikatorer - samlet for sektoren
3.4 Tiltak som støtter oppunder kommuneplanens
4. Sektor
s. 12
mål- og satsingsområder
3.5 Tiltak som støtter oppunder styringsplattfonnen
3.6 Tiltak knyttet mot «Folkehelse»
for - Samfunnsutvikling
— 2017
- 2017
og «Tolga dyrker måltidet»
4.2 Økonomisk
s. 13
s. 14
s. 15
- Oppvekst
4.1 Tjenesteomfang
s. 8
s. 16
og ressursinnsats - samlet for sektoren
ramme 2017-2020
s. 17
- samlet for sektoren
s. 17
4.3 Mål- og resultatindikatorer - samlet for sektoren
s. 18
4.4 Tiltak som støtter oppunder kommuneplanens
s. 20
4.5 Tiltak som støtter oppunder styringsplattformen
Sektorplan for Tolga kommune
mål- og satsingsområder - 2017
for - Oppvekst
2017 - sektorer og enheter
—2017
s. 21
Side 2
Tolga kommune
4.6 Tiltak knyttet mot «Folkehelse»
- kommune
med tæl
og «Tolga dyrker måltidet»
s. 22
5. Sektor - Velferd
5.1 Tjenesteomfang
5.2 Økonomisk
s. 23
og ressursinnsats
- samlet for sektoren
ramme 20l7-2020
5.3 Mål- og resultatindikatorer
- samlet for sektoren
- samlet for sektoren
5.4 Tiltak som støtter oppunder
kommuneplanens
5.5 Tiltak som støtter oppunder
styringsplattformen
5.6 Tiltak knyttet mot «Folkehelse»
Sektorplan
for Tolga kommune
s. 26
mâl- og satsingsområder
- 2017
s. 28
for - Velferd - 2017
og «Tolga dyrker måltidet»
2017 - sektorer
og enheter
Side 3
—kommune
Tolga kommune
med tæl
l.Forord
de satstinger
operasjonaliseres
for Tolga kommune
sektorplan
Gjennom
og føringer
som er
henholdsvis:
gitt gjennom
samfunnsdel
Kommuneplanens
Sektorplan for Samfunnsutvikling
for oppvekst
Sektorplan
Sektorplan for velferd
Budsjett 20l7 og økonomiplan
er bygget
Sektorplanen
synliggjort
2017-2020
opp etter mal fra budsjettdokumentet.
tiltak som skal bidra til å oppfylle
For alle sektorer
de mål, føringer og retninger
er det
de ulike
har og gir.
styringsverktøyene
For alle sektorer
vil de ikke være naturlige
samfunnsdel.
kommuneplanens
å ha tiltak mot alle de målene som ligger i
Målene er ikke uttømmende
og utfyllende,
men de sier noe
om ekstra satsinger og fokus for det enkelte år.
inngår som et sentralt ledd i kommunenes
Sektorplanen
vedtatte
helhetliges
styringssystem
«To lga-modellen».
Tolga,
februar
20l7
Stein Halvorsen
rådmann
Sektorplan
for Tolga kommune
2017 - sektorer
og enheter
Side4
- kommune
Tolga kommune
2. Rådmannens
stab og støtte
.
Under rådmannens
med tæl
_
h
stab og støtte inngår følgende virksomheter:
Rådmann
Personal
Økonomi
Servicetorget
2.1 Tjenuleomfnng
og ressursinnsats
Ressursinnsats
Årsverk
Rådmann
l .0
Rådgiver
0.55
Personal
1.4
Servicetorget/IKT
4, I
Økonomi
2.7
Folkehelse
0.0‘
Sum
9,75
*Folkehelse
er lagt inn under Velferd - NAV og bosetting og inkludering.
Stilling er redusert fra 1,0
til 0.5. Stillingen Iønnes gjennom bruk av flyktningefond
Sektorplan
for Tolga kommune
2017 - sektorer
og enheter
Side 5
- kommune
Tolga kommune
2.2 Økonomisk
2.2.1 Rådmann
med tæl
2017 - 2020:
ramme
med stad og støtte
Budsjett
Økonomiplan
Rev.
Budsjett
Regnskap
Budsjett
(Talli
1000,-
2017
2018
2019
2020
2016
2016
2015
kr)
Sum lønn
7 l5l
7 575
7 575
7 993
Sum
l 285
l l5O
l l50
l 337
8 436
8 725
8 725
9 330
»57l
-925
-925
-l 906
7 800
7 800
7 424
driftsutgifter
Sum utgifter
Sum
inntekter
Netto ansvar
2.2.2
7 865
7 995
7 795
7 695
Poltikk:
Budsjett
Økonomiplan
Rev.
Budsjett
Regnskap
Budsjett
(Tall i 1000,-
2017
2018
2019
2020
2016
2016
2015
2 461
2 461
2 461
2461
2 302
2 302
2 180
kr)
Netto ansvar
2.2.3 Felleskostnader:
Budsjett
Økonomiplan
Rev.
Budsjett
Regnskap
Budsjett
(Tall i 1000,-
2017
2018
2019
2020
2016
2016
2015
2 602
2 602
2 602
2 602
2 191
2 150
3 968
kr)
Netto ansvar
Sektorplan
for Tolga kommune
2017
- sektorer
og enheter
Side 6
Tolga kommune —kommune
med tæl
2.3 Mal og resultatindikatorer:
Målemetodelindikator
Verbal
beskrivelse
av
mål
Medarbeidernes
opplevelse av:
Mestringorienten ledelse
(ledelsen legger
vekt på å gjøre
Forrige
resultat/ Gj
snitt
Kommunegruppe 05
Snittverdier
utgangen
økonomiplan-
perioden
2020
pr faktor i
medarbeidernes
besvarelser. Skala l-5 (5
best). Snittverdi over 4.0 er i
bra. over 4,5 er særdeles
mulig ut fra den
bra.
i
enkeltes
opplevelse av:
Mål
innen
Medarbeider-undersøkelse
KS «IO-FAKTOR»
medarb. best
forutsetninger)>
4,0
Medarbeidernes
opplevelse av:
Fleksibilitetsvilje
(egen villighet til
å være fleksibel
på jobb)
fleksibel)>4,0
Medarbeidernes
Tallfesting av
mål
for
budsjettåret
2017
Neste måling
20l8
>4,2
Neste måling
2018
>4,2
Neste måling
20l8
>4,2
< Gj sn Kgr
05
<Gj
>1,75
>2,0
< 5.5
< 5,5
Medarbeider-undersøkelse
KS «I0-FAKTOR»
Medarbeider-undersøkelse
KS «lO-FAKTOR»
Mestringsklima
(kultur for
samarbeide og å
gjøre hverandre
ode)> 4
Netto Iånegjeld i
kroner pr
innbygger < Gj
sn K 05
Netto
drifisresultat i
prosentav brutto
inntekter >2
Sykefravær
Nlmfillfilf
KOSTRA-tall,
totalt
kommunen
KOSTRA-tall,
totalt
kommunen
Fraværsstatistikk
sn Kgr 05
ansatte i prosent
<5%
Sektorplan for Tolga kommune 2017 - sektorer og enheter
Side 7
- kommune
Tolga kommune
2.4 Tiltak
som støtter
oppunder
kommuneplanens
med tæl
mål og satsingsområder
- 2017
Kommuneplanen:
Kommuneplanen
I
har følgende
hovedmål
og satsingsområder:
ldentitet og tilhørighet
Bolyst og attraktiv ltet
Næringsutvikling
Del av en region
Kommunale
tjenester
Arealstrategier
Sikkerhet
Alle hovedmål
og beredskap
og satstingsområder
støttes oppunder
med en beskrivelse
av: Vi vil og Slik
gjør vi det
Hovedmål
Tiltak
Gjennomføringstids
Identitet og
tilhøri het
Bolyst og
attraktivitet
Tolga 2020 - Tolga
går inn med kr
300 000,- pr for å
jobbe med økt
bosettin
Næringsutvikling
Evaluering
-
Ansvar
unkt
Hele året
Innen
l. april 2017
Rådmannen
regionale
Kommunale
tjenester
nærin ss'efer
Kontinuerlig jobbe
for å utvikle i de
kommunale
tjenestene
Hele året
Alle
Jobbe videre med å
videreutvikle
det
interkommunale
Arealstrategier
samarbeidet
Få plass ny
kommunal
planstrategi.
Innen l.juni
2017
Rådmannen og
sektorleder samfunnsutvikling
Innen l.juni
2017
Rådmann og
seniorrådgiver
i
rådmannens stab og
Skal si
noe om hvilke
Sikkerhet og
beredskap
planer som skal
rulleres
Det skal utarbeides
ny ROS- analyse og
ny beredskapsplan
i
20 l 7
Sektorplan
for Tolga kommune
Slmte
2017 - sektorer
og enheter
Side 8
Tolga kommune
2.5 Tiltak knyttet mot Folkehelse
Satsing
- kommune
og «Tolga dyrker måltidet»
Tiltak
Gjennomføringstids
Folkehelse
med tæl
Servicetorget skal være med
på å løfle frem aktivitetene
Ansvar
unkt
KOHIiHUCFIlg
Alle på
servicetorget
som kommunen tilbyr;
bassenget.
gymbygget.
aktiviteter i Hamran, i regi av
Skigruppa, o-gruppa osv.
Gjøre dette synlig på
kommunens
hjemmeside/facebook/skranke.
Starte opp «Månedens tips fra
fysioterapeul»: Servicetorget
kan legge ut og ta ansvar for å
komme i gang med månedlig
tips til
fra
lavterskelaktivitet/øvelse
fysioterapeut som legges på
evt
hjemmesiden/facebook
starte Snap med månedlig
aktivitetsforslag.
Sørge for å ha oppdatert
informasjon om aktiviteter
som stolpejakten/skijegeren
osv.
«Tolga
dyrker
målt idet»
Synliggjøre «Tolga dyrker
måltidet» i skranken, gjennom
feks storskjerm med
informasjon
Være behjelpelig med å lage
utstilling på biblioteket, vise
frem rodusenter osv.
Sektorplan for Tolga kommune
2017 - sektorer og enheter
Side 9
Tolga kommune
3. Sektor
- kommune
med tæl
- Samfunnsutvikling
_
u
'
_.
ll
J
I
Under Sektor — Samfunnsutvikling
-
Samfunnsutvikling
-
Plan
Teknisk
Landbruk
Sektorens
Plattformen
landbruk,
visjon:
enheter:
For et aktivt lokalsamfunn med hjerte for mat og kultur
for samfunnsutvikling,
bestående
av teknisk, plan, kultur, utvikling
og
skal bidra til:
0 Optimal samhandling
0
inngår følgende
Helhetlig
mellom fagområdene
samfunnsutvikling
og omdømmebygging
ø Effektiv. helhetlig og samordnet tjenesteutøvelse
Hovedmålsettingen
bokommune,
er å bidra til et aktivt lokalsamfunn
med en fremtidsrettet
verdiskaping
med fokus på Tolga som god
basert på natur- og kulturgitte
forutsetninger.
Hovedfoku som råder:
0
Aktivt lokalsamfunn
0 God bokommune
0
Verdiskaping.
Sektorplan
for Tolga
kommune
2017
- sektorer
og enheter
Side 10
Tolga kommune
3.1 Tjenesteomfang
og ressursinnsats
—kommune med tæl
for hele Samfunnsutvikling
Ressursinnsats
Årsverk
Sektorleder - May lrene Arnevik Løseth
1,0
2017:
(inkludert plan)
Landbruk
(inkludert
enhetsleder)
1,7*
Næring/utvikling
1,0
Kultur (inkludert enhetsleder)
3,3 *"'*
Drifi
6,0 — ‘L75 av stillingene knyttet mot selvkost
Forvaltning
(inkludert
2,5 - *0,85 av stilling knyttet mot selvkost
enhetsleder)
Renhold
7,5
Miljøvern
0,2"
Sum
23,2
* 0,2 ligger i servicetorget
""‘ I 2017 prioriteres denne ressursen inn mot eiendomsskatt
*** Inkludert 0,5 Dølmotunet
3.2 Økonomisk
ramme 2017 - 2020, samlet for sektor Samfunnsutvikling
Budsjett
Økonomiplan
Rev.
Budsjett
Regnskap
Budsjett
(Tall i
2017
2018
2019
2020
2016
2016
2015
1000,- kr)
Sum lønn
14 447
13130
13130
12188
Sum
12 499
13 458
13 002
17 268
Sum ulgifler
26 946
26 588
26 I32
29 456
Sum
-7488
-7 512
-7512
19 076
18 620
driñsutgífler
-12480
inntekter
Netto
19 458
19 258
19 308
19108
16 976
ansvar
Sektorplan for Tolga kommune
2017 - sektorer og enheter
Side 11
Tolga kommune
Mâlemetodelindikator
Verbal
Tallfesting
mil
for
Forrige
resultat / Gj
snitt
Kommunegruppe 05
av mål
Medarbeidernes
opplevelse av:
Mestrings-orientert
ledelse > 4,0
med tæl
- samlet for sektoren Samfunnsutvikling
3.3 Mål og resultatindikatorer
beskrivelse
- kommune
budsjettåret
2017
utgangen
økonomiplanperioden
2020
KS «lO-FAKTOR»
Snittverdier pr faktor i
medarbeidernes besvarelser.
1-5 (5 best).
Snittverdi bør ligge over 4
o
(lære, utvikle
Mil
innen
Medarbeiderundersøkelse
Skala
Medarbeidernes
opplevelse av:
Fleksibilitetsvilje
(villighet til å
tilpasse seg, være
fleksibel > 4.0
Medarbeidernes
opplevelse av:
Mestringsklíma
av
Neste måling
2018
>42
Neste måling
>43.
helst rundt 4,5.
Medarbeiderundersøkelse
KS «IO-FAKTOR»
2018
Medarbeiderundersøkelse
KS <<I 0-FAKTOR»
Neste måling
seg,
gjøre hverandre
>42
2018
t
ode) > 4
Redusert saksbehandlingstid
innenfor hele
sektoren
Registreringer.
Forventningsavklaring.
Økt bruk av og
Registreringen
Brukerundersøkelse.
Tilpasning til andre
organisasjoners aktiviteter.
4 uker +
Foreløpig
svarbrev for
lengre saks-
Svarbrev.
* behandlin tid
tilfredshet med
tilbudet i
fritidsklubben
15.4 % (17
st
>4
personer)
av
samlet bruker-
gruppe (1 i i m»
4 uker +
Foreløpig
svarbrev for
lengre saksbehandlin tid
I8 ‘Va (20
personer)
av
samlet brukergruppe (I ll (74))
«PJ
Vurdering og
forventningsavklaring av
servicenivået
innenfor landbruk.
teknisk og
bibliotek
Økt utlån til
voksne
Holde seg innenfor
gitt budsjettramme
Brukerundersøkelser.
Ny
undersøkelse
KOSTRA-tall
Voksenlitteratur,
>3.5
>3.5
<l00%
<l00%
bokutlàn
voksenlitteratur pr innbygger
14 år o over
Avvik fra budsjett
>100=overf0rbruk
Re nska
Sektorplan for Tolga kommune
2017 - sektorer og enheter
Side 12
Tolga kommune
3.4 Tiltak som støtter oppunder
Kommuneplanen
v
I
—kommune
kommuneplanens
med tæl
mål og satsingsområder
— 2017:
har følgende hovedmål og satsingsområder:
Identitet og tilhørighet
Bolyst og attraktivitet
Næringsutvikling
Del av en region
Kommunale
tjenester
Area lstrategier
0
Sikkerhet og beredskap
Alle hovedmål og satstingsområder
beskrivelse
i Kommuneplanens
samfunnsdel støttes oppunder med en
av: Vi vil og Slik gjør vi det
Hoved mål
identitet og
Tiltak
Gjennomføringstids unkt
Ansva
Vingelen Nasjonalparklandsby.
0 I .05.20I 7
Utredning kulturhus/barnehage.
2017
Enhetsleder
land bruk
Sektorleder
Opprusting av bibliotek.
2017
Enhetsleder kultur/utviklin
BID prosjekt - videre
oppfølging av forprosjekt Tolga
som bokommune.
Sikre bredbandstilgang.
2017
Sektorleder
lnfrastruktuniltak
201 7~2020
tilhørighet
Bolyst og
attraktivitet
Tolgensli
r
kontinuerlig
Nye boområder utredning
2017
Næringsutvikling
Ny reguleringsplan for området
ved Synnøve Finden
2017-2018
Sektorleder
Kommunale
tjenester
Samordne og forbedre
saksbehandlingsrutiner
Ko ntinuerlig
prosess
Sektorleder
Enhetsleder
Avklare hvilke nærings- og
Arealstrategier
Kultur/utvikling
utviklingsoppgaver som
sektoren skal prioritere i årene
framover.
01.04.2017
Planstrategi
2017
Sektorleder
Arealstrategi
(kommunedelplan/omregulering
ved skole/kommunehus?)
Kommune
Sektorplan for Tolga kommune
lanens arealdel?
2017 - sektorer og enheter
Side 13
Tolga kommune
Sikkerhet og
beredskap
—kommune
Kulturminneplan
0l.l0.20l8
Enhetsleder
Ku ltur/utviklin
ROS analyser for VAR
omrâdet, oppdatere
20l7
Enhetsleder
Teknisk
beredskapsplaner
for omrâdet.
Ny Beredskapsplan
Oppgraderinger
vannrenseanlegg
og
ledningsnett.
Forprosjekt ny hovedvannkilde
3.5 Tiltak
som støtter
Satsingsområder
0
Aktivt
styringsplattform
Bokommune
Verdiskapning
Satsingsområder
lokalsamfunn
Tiltak
2018
for - Samfunnsutvikling
- 2017:
i Tolga:
Gjennomføringstids unkt
Utredning
NPLV
Ansva
r
Enhetsleder
Landbruk
BlD ——
videre
arbeid som
oppfølging av
Mulighetsstudien
Tolga som
bokommune.
Gennomgang
Verdiskapning
20l7
lokalsamfunn
-
Bokommune
oppunder
og retning for Samfunnsutvikling
-
Aktivt
med tæl
Sektorleder
av
aktuelle
reguleringsplaner
og andre planer jfr
lanstrate i.
Synliggjøring av
Kontinuerlig
Utvidelse av
uthusprosjektet
Synliggjøre
kommunes verdier
Enhetsleder
Ku ltur/utvikling
verdensarvverdiene
Kontinuerlig
gjennom
utarbeidelse av
kulturminnedel
lan
Sektorplan
for Tolga kommune
2017 - sektorer
og enheter
Side 14
Tolga kommune
3.6 Tiltak
knyttet mot «Folkehelse»
Satsing
og «Tolga dyrker
Tiltak
Folkehelse
Satse videre på
«Bondens nettverk»
Universell utforming
av bygg og anlegg
Trafikksikkerhetstiltak
«Tolga dyrker
måltidet»
Arbeide videre for
felles vekst og
utvikling
med tæl
måltidet»
Gjennomføringstids unkt
Kontinuerlig
Kontinuerlig
2017
Kontinuerlig
Ansvar
Enhetsleder
landbruk
Alle
Utviklingssjef/
Enhetsleder teknisk
Enhetsleder
landbruk
innen
økologisk og
konvensjonell
produksjon.
Finne den framtidige
formen
- kommune
2017
Utviklingssjef
og
av
organisering
arrangementet
Lokalmat
Sektorplan
for Tolga kommune
Tol
a.?
2017 - sektorer
og enheter
Side 15
- kommune
Tolga kommune
med tæl
- Oppvekst
4. Sektor
~
55.;
_4lfl1.
í'
v
Under Sektor — Oppvekst
-
inngår
følgende
enheter:
Tolga skole
Vingelen
skole- og bamehage
Tolga kulturskole
iTolga
Bamehagene
Sektorens
visjon:
Røtter i fortida. tro på framtiden
og læring i fellesskap
og kjennetegn:
Målsetting
som gir trygge. glade, selvstendige
Vi vil ha el oppvekslmiljo
og skapende
barn og
unge.
Tolga kommunestyre
ønsker:
å være en aktiv skole- og bamehageeier
å bevisstgjøre Tolgasamfunnet.
I
å ha sterkt fokus på barn og unges oppvekst-vilkår.
Målet er å ha gode og profesjonelle
Sektorplan
for Tolga kommune
skoler.
barnehager
2017 - sektorer
og kulturskole.
og enheter
Side 16
- kommune
Tolga kommune
4.1 Tjenesteomfang
og ressursinnsats
for hele sektoren
Tjeneste
Antall
Grunnskole
I 99
Bamehage
72
SFO
64
Voksenopplæringen
II
Kulturskolen
med tæl
- elevplasser
elever
200
Ressursinnsats
Årsverk
Sektorleder - Reidun Joten
1,0 (koordinerende)
Enhetsleder
3,0
Barnehage
21,7
Skole
29,0
SFO
2,0
Kulturskole
3.8
Sum
60,25
4.2 Økonomisk
ramme
2017 - 2020, samlet for sektor Oppvekst
Budsjett
Økonomiplan
Rev.
Budsjett
Regnskap
Budsjett
(Tall i
2017
2018
2019
2020
2016
2016
2015
36 150
35 350
35 350
34 782
9 979
9 799
9 789
11167
Sum utgifter
46 I29
45 149
45 139
45 949
Sum
-8 340
-8 150
-8 150
36 999
36 989
1000,- kr)
Sum lønn
Sum
driftsutgifter
-11192
inntekter
Netto
37 789
37 228
35 826
35 663
34 757
3I'lSVIll'
Sektorplan
for Tolga kommune
2017 - sektorer
og enheter
Side 17
Tolga kommune —kommune med tæl
4.3 Mil og resultatindikatorer
Verbal bækrivelse
av
mål
for Oppvekst-
snmlet
Målemetodd
indikator
Forrige resultat
/ Gj snitt
Tallfcsting av mål
for budsjettåret
Kommune-
2017
u
Kulturskolen.
Andel elever i kulturs
kole. av antall bam i al
deren 6-15 Ari %. >gj
sn k
5
Kulturskolen.
Netto drifisutgifler kulturskole, pr innbygger 6l5 år i kr <kr 8.000
Bamehager.
Foreldrenes tilfredshet
med mulighet for
bruker-medvirkning >
5,0
05
KOSTRA-tall
>
sn kgr05
KOSTRA-tall
<kr 8.000
Brukerundersøkelse
KS bedrekommune.no.
Skala I-6. 6 beste
score.
Barnehager.
Netto drifisutgifier pr
innbygger ltil5 åri
kr, barne-hager < gj sn
kgr05
KOSTRA-tall
Skoler. Gode
resultater i forhold til
mobbing: S l,2
Elevundersøkelsen
trinn/ l0.trinn.
>5.0
< gj sn kgr05
7.
Mobbing: beste score
er 1,0 ( ingen
mobbing)
Skoler. Foreldrenes
helhetsvurdering av
skoletilbudet :
Grønt felt
Skoler.
Gjennomsnittlige
grunnskolepoeng
avgangselever lo.
trinn > ` sn Hedmark
Verbal beskrivelse av
mål
Foreldreundersøkelsen
i FoU prosjektet
Kultur for læring
Skal gult, hvitt grønt er
grønt er bestescore.
Foreldrenes
helhetsvurdering av
skoletilbudet
KOSTRA-tall
Grønt område, jf
Kultur for læring
> gj sn Hedmark
Målemetode/indikator
Forrige resultat
/ Gj snitt
Kommune05
KOSTRA-tall
Skoler.
Tallfesting av mål
for budsjettåret
2017
< gj sn kgr05
Netto driftsut ifier til
unn-
Sektorplan for Tolga kommune 2017 - sektorer og enheter
Side 18
Tolga kommune —kommune med tæl
skolesektoren,
pr inn
bygger 6-l5 år < gj sn
k 05
Oppvekst totalt.
Medarbeidernes
opplevelse av:
Mestrings-orienten
Medarbeiderundersøkelse
KS «lO-FAKTOR»
Snittverdier pr faktor i
ledelse (ledelsen
medarbeidernes
legger vekt på å gjøre
medarb. best mulig ut
fra den enkeltes
(5 best). Snittverdi
over 4,0 er bra, over
forutsetnin
4,5 er særdelesbra.
er)> 4,0
Oppvekst totalt.
Medarbeidernes
opplevelse av:
Fleksibilitetsvilje
(egen villighet til å
være fleksibel pá
besvarelser.Skala 1-5
Neste måling 2018
Medarbeider-
undersøkelse
KS «I0-FAKTOR»
Neste måling 2018
'obb) fleksibel >4,0
Oppvekst totalt.
Medarbeidernes
opplevelse av:
Mestringsklima
Medarbeiderundersøkelse
KS « I 0-FAKTOR»
(kultur for samarbeide
og å gjøre hverandre
ode 4
Oppvekst totalt.
Holde seg innenfor
itt buds`ettramme
Neste måling 2018
Avvik fra budsjett
> I 00=overforbruk
Re nska
Sektorplan for Tolga kommune 2017 - sektorer og enheter
<l00%
Side 19
—kommune
Tolga kommune
4.4 Tiltak som støtter oppunder
kommuneplanens
med tæl
mål og satsingsområder
- 2017:
Kommuneplanen:
Kommuneplanen har følgende hovedmål og satsingsområder:
ldentitet og tilhørighet
Bolyst og attraktivitet
Næringsutvikling
Del av en region
Kommunale tjenester
Arealstrategier
Sikkerhet og beredskap
Alle hovedmål
og satstingsområder
støttes oppunder med en beskrivelse
av: Vi vil og Slik
gjør vi det
Hovedmål
Tilta k
Identitet og
tilhørighet
Aktiv bmk av
lokalmiljø
Bruk av naturen i
Gjennomføringstids
Ansvar
unkt
Kontinuerlig arbeid
Enhetsledere
gjennom året
(årsplaner)
form av mat og jakt
Kartlegge, bli kjent
med nærmiljø og
Bo lyst og
bedrifler
Bli kjent med lokale
kunstnere
Oppsøke
institusbner
Opprettholde kvalitet
Utviklingsorientert
Kontinuerlig arbeid
gjennom året
Enhets ledere
attraktivitet
Næringsutvikling
Samle kom etanse
Samarbeid med
næringslivet
Kontinuerlig arbeid
Enhetsledere
gjennom
Entreprenørskap
året
og
lokalkunnskap
Kulturelt og lokalt
entreprenørskap
Realfa kommune
Kommunale
tenester
Arealstrate
ier
Sikkerhet og
beredska
Sektorplan for Tolga kommune
2017 - sektorer og enheter
Side 20
Tolga kommune
4.5 Tiltak som støtter
Satsingsområder
Tidlig innsats
oppunder
—kommune
styringsplattform
og retning for Oppvekst
for Oppvekst-
Tiltak
Tidlig innsats
fra bam og unge
Gjennomførings-
sområder
2017:
i Tolga:
Sosial kompetanse
Kompetente medarbeidere og ledere
Dialog med foreldre/foresatte
- medvirkning
Entreprenørskap
og lokalkunnskap
Satsin
med tæl
tids
Ansvar
unkt
Tett oppfølging
Enhetsledere
(Sette inn ressurs
etter behov,
observasjon,
god
kartlegging.)
4 foreldremøter for
flerspråklige i
barnehage
Tverrfarglig
samarbeid (Friplassordning i kulturskolen, tangent og
rytme,
Sosial kompetanse
språklærer-
stillin )
Ulike pedagogiske
verktøy, som f.eks.:
LP —læringsmiljø og
pedagogisk analyse.
«Mitt valg» (Bhage)
Daglig arbeid på alle
nivå.
Al le medarbeidere
Gjennomgående
Enhetsledere
«Steg for steg» (Bh)
Ko mpetente
medarbeidere
ledere
Sektorplan
og
Tydelige voksne
Struktur og felles
regler. Sosiale mål.
Skape vennskap og
forebygge mobbing
= inkludering.
Elevgrupper,
foreldregrupper,
medarbeidere og
ledere.
Veiledningsgrupper
Profesjonsutvikling:
-videreutdanning
-kultur for læring
Felles utviklingsarb
i
barneha ene
for Tolga kommune
2017 - sektorer
TATO
Nord-Østerdal
samarbeid
barnehagene
og enheter
Side 21
Tolga kommune
Dialog
med
foreldre/foresatte
medvirkning fra barn
og unge
—kommune
Foreldreskole
Tettere
med tæl
Gjennomgående
Enhetsledere
og
pedagogisk
personale
kommunikasjobn
med elever/foresatte
i kulturskole.
Operative fora: SU,
FAU, SMU,
elevråd,
Entreprenørskap
lokalkunnskap
og
un domsråd
Elevbedrift
på u-
trinn
Kulturelle
oppsetninger
enkelte
på den
virksomhet
(Storprosjekt
Tolga
skole, besteforeldrekatTe,
4.6 Tiltak
knyttet
l7. mai...)
mot Folkehelse
og «Tolga dyrker
Satsing
Tiltak
Folkehelse
Varierte aktiviteter i
klasserommet og
barnehagen. Utvida
læringsarena utenfor
barnehage- og
måltidet»
Gjennomføringstids
Ansvar
unkt
Gjennomgående
Alle
Gjennomgående
- i
henhold til årsplaner
Alle
skolebygget.
«Tolga dyrker
målt idet»
Bruke samvær
mellom generasjoner
bevisst - som
gjensidig verdi.
Fortsatt stimulere til
deltakelse i kulturskolen og la dette
være et utspring for
lokale aktører som
beriker lokalt
kulturliv.
Sosialt og kulturelt
entreprenørskap
lokalkulturen som
mulighetsgiver
(s 34
i styringsplattformen): Sanking,
jakt. matgilde,
kortreist mat,
grønnsakshage
Sektorplan
for Tolga kommune
m.v.
2017 - sektorer
og enheter
Side 22
- kommune
Tolga kommune
med tæl
- Velferd
5. Sektor
f
/°
5.-‘.7
u
s.‘
1
æjf/
0
.
`
'i'
r
s».
y-
._ ~
~
. u
",'
Under Sektor — Velferd innfør følgende enheter:
-
Institusjon
Re-/habilitering
Helse
-
NAV
Sektorens
og mestring
visjon: Mestring
i alle Iivsfaser
Fokusområder:
0
Helsefiemming
0
Samhandling
I
Livskvalitet
og forebygging
Kjerneoppgaver:
0
Vi skal utløse ressurser
-
Vi skal øke evnen til å mestre
I
Vi skal finne løsninger
Sektorplan for Tolga kommune
sammen
med brukerne
2017 - sektorer og enheter
Side 23
—kommune
Tolga kommune
med tæl
Grunnholdning:
I
I
Mulighetsfokus
med tanke på bistand og medvirkning
Vijobber for å skape motivasjon for å ta styring i egne liv ved å bidra til progresjon
klargjøring av mål
I
Vi tar utgangspunkt
5.1 Tjenesteomfang
i den enkeltes
og ressursinnsats
ressurser og muligheter
for hele Velferd
2017:
Tjeneste
Antall brukere
Legetjenesten
1188
Helsestasjon
94 -0-5
Tolga sykehjem
15 heltid + 6 korttids plass
Hjemmesykepleie
52
Hjemmehjelp
42
Trygghetsalarm
30
Omsorgslønn
3
Ressursinnsats
Årsverk
- Siv Stuedal Sjøvold
Sektorleder
år, 196-6-15
4,0*
Legetjenesten
3,6
Helsesøster
0,8
Jordmor
0,1
Psykisk helse/Rus
1,5 -inkludert
Fysioterapi
Lou
Sykehjem
13,43
Hjemmetjenesten
1 1,26
Ergoterapeut
1,0
TFF
1,4
for Tolga kommune
2017 - sektorer
år
1,0
Enhetsledere
Sektorplan
og
og enheter
prosjekt Ruskonsulent
Side 24
med tæl
- kommune
Tolga kommune
Kjøkken
2,52
Merkantil
0,6
NA V/Sosial
2,5
Flyktningetjenesten
2,2
Sum
47,91
'Noen enhetsledere går også i tumus og NAV-leder er statlig ansatt
“Private
med drifistilskudd:
5.2 Økonomisk
ramme 2017
1,75% fra 01.08.17
- 2020,
samlet
for Velferd
Budsjett
Rev.
Økonomiplan
Budsjett
Regnskap
Budsjett
(Tall i
2017
2018
2019
2020
2016
2016
2015
1000,- kr)
Sum lønn
38 080
36 806
35 106
35 271
Sum
14 546
14 390
14 085
15 739
52 626
51 196
49 19!
51 010
-12 537
-10 849
-10 849
-12 450
40 347
38 342
38 560
drlñsutgifler
Sum utgifter
Sum
inntekter
Netto
40 089
39 704
39 054
38 404
ansvar
Sektorplan for Tolga kommune 2017 - sektorer og enheter
Side 25
Tolga kommune —kommune med tæl
5.3 Mål og resultatindikatorer
Verbal
beskrivelse av
mål
for Velferd - samlet
Málemetode/indikator
Forrige resultat
I Gj snitt
Kommune-
gruppe
05
Tallfesting av
Mål
mål
innen utgangen
for
budsjettåret
2017
av
økonomiplanperioden
2020
Omsorg Andel
årsverk i
brukerrettede
tjenester m/
fagutdanning fra
KOSTRA-tall
36/31 >gj snitt
>gj snin i
i KgrOS
Kgfos
høyskole >gj snin i
K
5
Omsorg
Brukemes
Brukerundersøkelse
20 I o Iullcnc
KS
bedrekommune.no. Skala
Neste
undersøkelse
20 l 8
generelle
l-6. 6 beste score.
tilfredshet med
tjenesten > 5,0
Hjemmetjenesten
Sykehjemmet
Omsorg.
Brukernes
tilfredshet med
brukermedvirkning >
4,5
NAVSosial.
Gjennomsnittlig
stønadslengde i
mnd mottakere
l8-24 år < 2,3
NAVSosial.
BrukerundersøkelseKS
bedrekommune.no. Skala
l-6. 6 bestescore.
Hjemmetjenesten
Sykehjemmet
2018
>4,5
>4,5
KOSTRA-tall
< 2,3
<2
KOSTRA-tall
< 3.5
<3
KOSTRA-tall
<8
<7
Tallfesting av
mal
for
budsjettåret
20 l 7
Mål
>5.0
>5,0
Neste
undersøkelse
Gjennomsnittlig
stønadslengdei
mnd mottakere
25-66 år < 4,2
NAVSosial.
Andelen
sosialhjelps-
mottakere 18-24
àr. i % av
innbyggerne I824 år < 8
Verbal
beskrivelseav
mål
Málemetode/indikator
Forrige resultat
I Gj snitt
Kommune-
gmppe
05
innen utgangen
av
økonomiplanperioden
2020
Sektorplan for Tolga kommune 2017 - sektorer og enheter
Side 26
Tolga kommune —kommune
Bamevern. Andel
undersøkelser
med
behandlingstid
innen 3 mnd >90
Helse. Antall
Legetimer pr. uke
pr. beboer i
sykehjem >gj
snitt i K
5
Helse. Mer enn
70 % av
befolkningen
velger seg
fastlege ved
Tol
Le ekontor
Medarbeidernes
opplevelse av:
Mestringsorientert ledelse
(ledelsen legger
vekt pâ å giøre
medarb. best
mulig ut fra den
enkeltes
med tæl
KOSTRA-tall
>90
>9O
KOSTRA~tall
>gj snitt i
>gj snitt i
Kgr05
Kgr05
>73 %
>75 %
Neste måling
>4.2
Fastlegelister HELFO og
befolkning SSB pr 3l.l2
Medarbeider-undersøkelse
KS «IO-FAKTOR»
Snittverdier pr faktor i
medarbeidernes
besvarelser. Skala l-5 (5
best). Sninverdi over 4,0 er
bra. over 4.5 er særdeles
bra.
2018
forutsetninger)>
4,0
Medarbeidernes
opplevelse av:
Fleksibilitetsvilje
(egen villighet til
å være fleksibel
på jobb)
fleksibel)>4,0
Medarbeidernes
opplevelse av:
Mestringsklima
(kultur for
samarbeide og á
gjøre hverandre
ode 4
Velferd totalt.
Holde seg
innenfor gitt
buds'ett—ramme
Medarbeider-undersøkelse
KS «IO-FAKTOR»
Neste måling
>42
2018
Medarbeider-undersøkelse
KS «I0-FAKTOR»
Neste måling
Avvik fra budsjett
> l0O=overforbruk
Regnskap
Sektorplan for Tolga kommune 2017 - sektorer og enheter
20l 8
>42
<l00%
<l00%
Side 27
Tolga kommune
5.4 Tiltak som støtter oppunder
—kommune
kommuneplanens
med tæl
mål og satsingsområder
- 2017:
Kommuneplanen:
Kommuneplanen
har følgende hovedmål og satsingsområder:
0
ldentitet og tilhørighet
0
Bolyst og attraktivitet
Næringsutvikling
Del av en region
Kommunale
tjenester
Arealstrategier
Sikkerhet og beredskap
Alle hovedmål og satstingsområder
støttes oppunder med en beskrivelse av: Vi vil og Slik
gjør vi det
Hovedmål
Tiltak
Gjennomføring
s-tids
Identitet og
tilhørighet
Vi skal revidere og
forbedre Strategiplan
for mottak og
integrering av
flyktninger/asylsøke
re.
Vi skal systematisk
øke samhandlingen
Ansvar
unkt
01.01.1701.10.17
0
inkludering og
bosetting
Fortløpede i
201 7
0
mellom frivillig og
offentlig sektor for å
skape et mangfold
av arenaer for
aktivitet og
deltakelse
Bolyst og
attraktivitet
Vi skal praktisere
hverdagsrehabilitering
gjennom gode
hjemmetjenester og
ergoterapeutiske
tjenester,
Sektorleder,
enhetsledere.
Koordinator
Sektorleder.
enhetsledere,
folkehelsekoordinat
or, Koordinator
inkludering og
bosetting.
Fort-
I
løpede i
2017
Sektorleder,
enhetsledere,
ergoterapeut,
fysioterapeut,
ansatte i Re/habilitering og
me string
slik at flere
kan bo ieget hjem
på tross av
funksjonssvikt
Aktivt bistå
innvandrere,
flyktninger og
vanskeligstilte til å
leie på det private
Sektorplan for Tolga kommune
Fortløpede i
°
Boligtildelingsgrup
pe, ansatte NAV
2017
2017 - sektorer og enheter
Side 28
Tolga kommune
- kommune
med tæl
boligmarkedet
eller å
gå fra «leie til eie» i
e en boli _
Næringsutvikling
Vi skal bidra til at
virksomhetene
får
tilgang til og
beholder
Fort-
NAV
løpede i
20 I 7
tilstrekkelig, godt
kvalifisert
arbeidskrafl
Vi skal bidra til
inkluderende
arbeidsliv idet
regionale
arbeidsmarkedet
Kommunal
e tjenester
Vi skal bli bedre på
forventningsavklaringer og være
tydelige på
kommunens rolle i
teneste
in
Fortløpede i
2017
NAV
Fort-
Sektorleder og
enhetsledere
løpede i
2017
Areal-
Vi skal bidra til
Fort-
Sektorleder,
strategier
mestring,
løpede i
enhetsledere og
og god helse
gjennom universell
utformin
201 7
ergoterapeut
Sikkerhet
Vi skal gjennomføre
og
beredskap
kartlegging
l løpet av
2017
Sektorleder og egen
nedsatt gruppe for
deltakelse
av
brannsikkerhet,
en del av
forebyggendesatsing,
brannforebyggende
som
tiltak
i
kommunale boliger
og hos
hjemmeboende
med
tjenester etter Lov
om kommunale
helse- og omsorgstjenester Sektorleder
og nedsatt gruppe
for
brannforebyggende
tiltak
Sektorplan
for Tolga kommune
2017 - sektorer
og enheter
Side 29
Tolga kommune
5.5 Tiltak som støtter oppunder
Satsingsområder
—kommune
styringsplattform
med tael
for Velferd - 2017:
og retning for Velferd i Tolga:
Helsefremming
Samhandling
og forebygging
Livskvalitet
Ledelse
De ansatte som ressurs
Satsingsområder
Helse-
fiemming og
forebygging
Tiltak
.
Gjennomføringstids unkt
Vi skal ha fokus
på hverdags-
Ansvar
Fortløpende i
20 I 7
Sektorleder,
enhetsleder
Innen
01.12.17
Sektorleder,
enhetsleder,
rehabilitering;
kompetanseheving
i «ny»
arbeidsmetode
alle i sektoren
for
Oppstart
rehabiliteringsavd
ergoterapeut,
fysioterapeut,
eling
Vi satser videre på
Hele 2017
Styringsgruppe
for Prosjekt
lavterskel
dagaktivitets-
Kvinnegruppe
tilbud (Prosjekt
Kvinnegruppe
Helblad og
Sektorleder
Helblad)
Sammen med Os
kommune deltar vi
0101 17310517(avhe
i å utvikle kognitiv
ngig av evt
stimulerende
prosjektmidl
terapi for demente
er)
Aktiv itetskrav og
Fortløpende i
mobilitetskrav
stilles til de som
2017
Sektorleder,
enhetsleder,
demensteam
NAV
står uten arbeid
NAV og
Fra0l0ll7
Vi praktiserer
aktivitetskrav i
henhold til loven
(fra 010117)
for
kommunes
enheter som har
forpliktet seg til
aktivitetsplasser
sosialhjelpsmottak
ere under 30 år
Sektorplan for Tolga kommune
2017 - sektorer og enheter
NAV
Side 30
Tolga kommune
- kommune
med tæl
Fortløpende
2017
Vi skal
videreutvikle
lokale
i
arbeidspraksis-
plasser, laerlingeplasser og
språktreningsplasser.
Vi skal være et
naturlig førstevalg
når kommunens
Ko mmu neleger/
enhetsleder og
Fortløpende
i
2017
velger
innbyggere
Kommuneleger/
enhetsleder og
fastlege
Vi skal styrke
muligheter til å
opprettholde
funksjonsnivå ved
medisinsk
Tolga
Legekontor
Fortløpende
i
2017
Tolga
Legekontor
Ko mmuneleger/
enhetsleder og
råd og
veiledning
Vi skal utvikle
Fortløpende
legekontorets
fokus på
samfunnsmedisin
2017
i
Tolga
Legekontor
Kommuneleger/
enhetsleder og
Vi skal øke
egenmestring til
de med kronisk
sykdom gjennom
Fortløpende
2017
i
Tolga
Legekontor
bedre
diagnostisering,
medisinsk
oppfølging og
Helsesøster/heis
estasjon, Rus-
veiledning
Skape gode og
helsefremmende
de holdninger til
/psykisk
Fortløpende
i
helsetjenesten
2017
ungdom om kropp
og psykisk helse
Vi satser videre på
prosjektet
felles
Ruskonsulent
Vi tar aktivt i bruk
kartleggingsverktø
y i tjenestene
for Tolga kommune
Tolga
Legekontor
med
Os og Tolga
Sektorplan
Kommuneleger/
enhetsleder og
Hele 2017
2017 - sektorer
Fortløpende
i
2017
og enheter
Side 31
Tolga kommune
- kommune
med tæl
Fortløpende
i
Helsesøster/hels
2017
estasjon,
Rus-
/psykisk
helsetjenesten
Sektorleder.
enhetsleder,
Rus-/psykisk
helsetjenesten
Sektorleder,
enhetsleder,
ansatte
Samhandling
Vi skal
videreutvikle
arenaer for
samhandling
Vi skal
videreutvikle
Samhandlingskompetansen hos
de ansatte
gjennom
Fortløpende
i
Sektorleder,
enhetsleder,
2017
ansatte
Fortløpende
2017
i
Sektorleder,
enhetsleder,
ansatte
medarbeiderskap,
kompetanseheving
og godt
arbeidsmiljø
Organisasjon
struktur
O
Fra 0l0l7
og
Sektorleder,
enhetsleder,
ansatte
er nå
tilpasset slik at
disse bygger
oppunder
samhandling
naturlig
arbeidsform
Livskvalitet
som
Vi skaper
livskvalitet
gjennom
Fortløpende
i
Enhetsledere
i
Sektorleder.
enhetsleder,
2017
aktivitet.
arbeid og
deltakelse
Vi har aktiviteter
Fortløpende
og arrangement
2017
ansatte
(aktivitetskalender
) i samarbeid med
Sektorplan
for Tolga
kommune
2017
- sektorer
og enheter
Side 32
Tolga kommune
Frivillig
- kommune
med tæl
sektor og
pårørende
Vårfest
Vi skal ha
fiivilligsamling
med Tolga
Frivillig-sentral
med
Sektorleder.
enhetsleder,
frivillige
april .-l 7
Vi innhenter
systematisk
bruker-erfaringer
Brukerunder
søkelse (
Sektorleder,
enhetsleder,
og ønsker
PLO,
Kvinnegrupp
ansatte
for
aktiviteter som gir
økt livskvalitet
Vi videreutvikler
samarbeidet med
frivillig sektor og
tar i bruk
kunnskapen
innhentet fra
brukererfaringer
Ledelse
a Helblad)
Fortløpende
2017
i
Sektorleder,
enhetsleder.
ansatte
Gjennom
lederutviklingspro
KS-
Rådmann
lederutviklin
gram,
Personalsjef.
Sektorleder.
styrker
og
gsprogram
videreutvikler
vi
gjennomføre
s fra
felles
ledelseskultur,
at vi fremstår
tydelige og
slik
febr.-20l7
enhetsledere
-
des. 2017
enhetlige i
lederrollen
De ansatte
som ressurs
Vijobber
med
felles tiltak knyttet
forbedringsområder
identifisert
faktor-
Fortløpende
2017
i
Sektorleder,
enhetsleder,
ansatte
i lO-
medarbeiderundersøkelsen
Fortløpende
2017
Medarbeiderskap
og medarbeiderrollen
videreutvikles
Sektorplan
for Tolga
kommune
2017
i
Sektorleder,
enhetsleder,
ansatte
ved
- sektorer
og enheter
Side 33
—kommune
Tolga kommune
med tæl
gjennom
personalmøter/opp
fø lgingsarenaer
gjennom året
0
0
Bruk av
kompetansen
hos
Fortløpende
2017
de ansatte der det
til enhver tid er
behov
5.6 Tiltak
Satsing
knyttet
Tiltak
0
dyrker
Ansvar
un kt
o
Visetter
Sektorleder.
enhetsleder,
måltidem:
Gjennomføringstids
Folkehelse
I
ansatte
og «Tolga
mot Folkehelse
i
forebygging
Fortløpende
Folkehelsekoordinator,
i 2017
Sektorleder,
på
dagsorden
internt og
enhetsledere,
helsesøster/helsestasjon
ekstemt
0
°
Vi
Fortløpende
i 2017
koordinerer
aktiviteter
på tvers av
Sektorleder,
enhetsleder,
fo lkehelsekoordinator,
helsesøster/helsestasjon
sektorer
0
'
Vi finner
og
løsninger
tiltak
sammen
Fortløpende
i2017
helsesøster/
helsestasjon
med de ulike
sektorene
0
'
Av de
prioriterte
gruppene
Fonløpende
i 20 I 7
eldre,
og
ungdom
Folkehelsekoordinator.
Sektorleder,
enhetsledere,
Folkehelsekoordinator,
Sektorleder.
enhetsledere,
helsesøster/
helsestasjon
innvandrere,
er satser vi i
20 I 7
spesielt på
innvandrere
«Tolga
o
dyrker
Vi satser
videre på
måltidet»
eget kjøkken
0
Fortløpende
i 2017
Kjøkkensjef
kjøkken
og ansatte
ved
omsorgstunet med
men ut fra
Sektorplan
for Tolga kommune
2017 - sektorer
og enheter
Side 34
Tolga kommune
—kommune
med tael
rådende
kostholdsanbefalinger
Os
sesongens
råvarer
o
°
Vi skal
bevare
FOFUØPCHÖC
I
Kjøkkensjef,
ansatte
kjøkkenog
'12017
lokale mat-
kostholdsgruppa
tradisjoner
0
Vi skal
I
bruke mat
og måltider
'
Kjøkkensjef,
ansatte
kjøkken,
kostholdsgruppe og
F0l’1lBPende
i 2017
for å skape
aktivitet
blant
beboere/
brukere
hjemme og i
enhetsleder
institusjon,
god matlyst
og god helse
,
veilede
ham
-
og foreldre
Fortlgpende
-
Helsesøster/helsestasjon
i 2017
helsefremmende
kosthold
Sektorplan
for Tolga kommune
2017 - sektorer
og enheter
Side 35