Innkalling formannskap 9.mars

TOLGA KOMMUNE
MØTEINNKALLING
FORMANNSKAPET
Møtested:
Storstua,l-communehuset
Møtedato:
Tid:
09.03.2017
09:30 - 15:00
NB! Møtet starter med møte i Administrasjonsutvalget.
Drøfting/informasjonsaker:
Vurdere medlemskap i USS (Utmarkkommunenes
sammenslutning).
Erfaring fra
nabokommuner blir lagt fram i møte
Kommuneavtale
- Destinasjon Røros. Hva er innholdet i forslaget
Elvheim - veien videre etter møtet med Hedmark fylkeskommune
Kommunale retningslinjer for praktisering av jord- og konsesjonsloven.
Veien videre
etter fon-ige vedtak
SAKLISTE
Saksnr.
Tittel
15/17
GODKJENNING
16/17
REFERATSAIGIR
AV INNKALLING
OG SAKLISTE
17/17
SØKNAD OM DISPENSASJON
FRA REGULERINGSPLAN
RV. 30 TOLGA SENTRUM
TIL GRUSBANEN
OMDISPONERING
AV AREAL TILBAKE
TIL LNF
Tolga, 02.03.2017
Ragnhild
Aashaug,
ordfører
Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 62 49 65 00.
Varamedlemmer
møter etter nærmere innkalling.
Representanter
som er inhabile i en sak varsler leder om dette slik at vararepresentant
innkalles.
Møtet er åpent for publikum.
kan
Sak 15/17
Sak 15/17
GODKJENNING
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.:
Behandling
AV INNKALLING
OG SAKLISTE
Saksbehandler:
Live Mestvedthagcn
17/318
av saken:
Saksnr.
Utvalg
Møtedato
15/17
Fonnannskapet
09.03.20]
Rådmannens
innstilling:
lnnkaiiing og sakiiste 09.03.17
godkjennes.
7
Ryen
Sak 16/17
REFERATSAKER
Arkiv:
033
Arkivsaksnr.:
Behandling
Saksnr.
16/1 7
Sak 16/17
Saksbehandler:
17/319
Live Mestvedthagen
av saken:
Utvalg
Formannskapet
Møtedato
09.03.2017
Ryen
Sak 17/l7
Sak 17/17
SØKNAD OM DISPENSASJON
FRA REGULERINGSPLAN
RV. 30 TOLGA
SENTRUM
TIL GRUSBANEN
- OMDISPONERING
AV AREAL TILBAKE TIL LNF
- PLAN OG BYGNINGSLOVSBEHANDLING
Arkiv: GID 34/5
Arkívsaksnr.:
16/696
Saken behandles
Saksbehandler:
Per Urseth
i formannskapet/
Utskrift
sendes til:
Per Sindre Killingmo
planutvalget.
og Bjørg Wien Killingrno,
2540 Tolga
Vedlegg:
— Oversiktskart
Kart fra søker som viser aktuelt dyrkingsområde
Andre
dokumenter
15.04.2016
24.06.2016
02.12.2016
26.01.2017
06.01.2017
30.01.2017
04.10.2016
09.11.2016
10.02.2017
13.01.2017
i saken:
SØKNAD OM OMDISPONERING
AD. MOTTATT
SØKNAD OM OMDISPONERING
AV AREAL TILBAKE
TIL LANDBRUK
- GID 39/64 M. FL.
AD. MOTTATT SØKNAD OM OMDISPONERING
AV BLA IDETTSAREAL
TIL LANDBRUIULNF
MERKNAD - OMDISPONERING
AV AREALER TILBAKE TIL LNF - PLAN
OG BYGNINGSLOVSBEHANDLING
- GID 39/64 OG 39/62
SAK TIL HØRING - SØKNAD OM OMDISPONERING
AV AREALER
TILBAKE TIL LNF - PLAN OG BYGNINGSLOVSBEHANDLING
OMDISPONERING
AV AREALER LANGS FV. 30. GNR. 39, BNR. 62 OG
64 I TOLGA KOMMUNE-SVAR
FRA STATENS VEGVESEN
ANGÅENDE
DYRKING /OMDISPONERING
DYRKING AV AREAL
SVAR ANGÅENDE
SØKNAD OM OMDISPON ERING AV AREALER
TILBAKE TIL LNF - GNR_BNR 39_62_1 OG 39_64 - T
AD. SAK SENDT PÅ HØRING - SØKNAD OM OMDISPONERING
AV DIV.
AREALER TILBAKE TIL LNF I TOLGA KOMMUNE
Saksopplysninger:
Per Sindre Killingmo søker om å omdisponere den del av sin teig GID 39/64 som ligger på
sørsiden av fv. 30 i Kåsdalen, og som i reguleringsplan
for Rv. 30 Tolga Sentrum ~
Grusbanen er regulert til friområde/ idrettsanlegg
tilbake til LNF.
Opprinnelig søknad gikk også ut på å omregulere den del av søkers eiendom GID 39/64 som i
kommunedelplan
for Tolga sentrum er avsatt for råstoffutvinning
(grustak på nordsiden av
fv. 30 i Kåsdalen)
Søknaden
omfattes
tilbake
til LNF. Dette eri
ettertid
derfor nå bare av førstnevnte
trukket
areal-
av søker
- mail av 12.01.17.
arealet ved grusbanen.
Sak 17/17
Søknaden begrunnes med at Tolga IL har gitt beskjed om at leie av grusbanen ikke lengre er
aktuelt. 1 tillegg løper leiekontrakten
med TIL ut i 2017. Banen har ikke vært i bruk som bane
de 3 - 4 siste årene. Den ligger derfor brakk og begynner å gro igjen med busker og kratt.
Eneste bruk har vært bilkjøring med tilsvarende sladdespor.
Videre opplyser søker at formålet med omdisponeringssøknaden
å få arealbruksformälet
på de
angitte parsellene tilbake til LNF, slik at de kan dyrkes opp.
l og med at søknaden dreier seg om dispensasjon
fra vedtatt reguleringsplan,
på høring til Statens Vegvesen, Hedmark Fylkeskommune,
og Fylkesmannen
disse er følgende bemerket
har saken vært
i Hedmark. Fra
Statens Vegfvesei —S V V .ser tiltaket positivt iforlztøld til trafikksikkerhet
langsfv. 30.
Bruksendring
vil begrense myke trafikanter - og .særlig barn og unge langsrfv. 30.
S V V vil bemerke at oppdyrlringa
ikke må berører anlagtfj/lling
inotfj/lkestveien. Det må ikke
ølyrkesf mer/nercfific
30 ennfvllingsfoten
slik denne
naturlig
ligger
i dag.
Det vil ligge naturlig til rettefor á benytte eksisterende
landbruksai'kjoizsel
på eieiulonuneii
GID 69/105 ea. 220 m vestfoi' grusbanen.
S V V vil ikke /notsette .seg at koniniuiien innvilger dispeiissasjjoiifiz: plan- og b_vgn1'ng.s'/mu
F vlkesvnanneir
i Hedmark
er opplysrt at arealet
brukes
til dette/ormálet.
—.s'and.wa/elm/oni
som er avsatt
Videre
i iiord-tzstre
til anleggjor
at rnnrådet
lijorne av grastaket
idrett
og .sport .serfor/'in
iiordjènjfix
30 Sam er avsatt
må bevares.
Det
30 ikke lengre
til niasseuttak
liellel'
ikke ityttes til clette/iórintllet
lengre, siden det ikke er mer grus å hente ut på det som er angitt
som GID 39/64. Deizroiii det ev. er snakk om iiydyrking av omrâdet etter
dispensusjjoitsbelzandlingen
etter plan- og bygningslov, gjør F M oppinerkswnii på at dette da
må skje etter plan godkjent av koinniunen. Utfra dette kan en omdisrponeriitg tilbake til LNF i
liovedsak valre positivt, og liar at over dette ingen vesentlige nierknader til at det gis
dispensasjon
som omsøkt.
Detfiirutsettes'
at komniunen gjor en grundig vurdering av om lovens vilkår i § 19-2 er
irppjfvlt, om ltensjvnene bak besteiiirnelszfn det dispenseresvgfra ikke blir vesentlig tilsidesatt,
samt at/ordelene
ved å gi di.\'_12en.s'a.sj`Oi1
vil være klart større enn uleinpene etter en samlet
vurdering.
Det må røgsa vurderes
om saken
vil skape
presedens
for lignende
type .saker på et senere
tidspunkt, og om dette samlet sett kan gi zionskede konselrvensfer.
FM minner om at koinmunen i sin behandling
av saken også skal vurdere
naturmangfoldlovens
vurderingene
prinsipper/or
som kommunen
offentlig
gjør skal fleingå
bes/utníngstaking
tiltaket
etter
(nml §§ 8 — 12). De
av vedtaket.
Hedinark F lkeskoniniune - Fylkesdirekttaren
har ingen planfaglige
merknader til
foreliggende
søknad —lieller ikke når det gjelder nyere tids kulturminner.
Iliht. til
Fylkeskommunens
arkivopplysrnirigei'
er det ikke kjem automatisk fredete kulturminner
innenfor det aktuelle området eller i umiddelbar
nærhet til dette.
Saksvurdering:
Deler av det område under GID 39/64 som ligger på sørsiden av fv. 30 i Kåsadalen, er som
nevnt over regulert til friområde/ idrettsanlegg
(selve grusbanen).
Det øvrige teigarealet
(området mellom grusbanen og Glåma) faller utenfor reguleringsplanområdet,
og eri
kommunedelplan
for Tolga sentrum angitt som LNF.
Sak 17/17
Ved behandling
av mottatte søknad er det derfor bare relevant å ta stilling til den del av
GID 39/64 som har arealbruksfomtålet
friomrâde/ idrettsanlegg.
Som det fremgår av de mottatte høringsuttalelsene
er det ingen spesielle merknader
omdisponering
av regulert areal på GID 39/64 i Kåsdalen tilbake til LNF.
til en ev.
Tolga Idrettslag har som nevnt over også tilkjennegitt
at de ikke lengre har behov for
grusbanen i sin aktivitet. Selv om det regulerte friområdet/ idrettsanlegget
sporadisk har vært
brukt i annen sammenheng
som utekonsertområde,
sirkusplass, motoroppvisning,
og fortsatt
vil kunne
dekke
et behov
i denne
sammenheng
fremover,
vurderer
rådmannen
at en
omdisponering
som omsøkt ikke vil tilsidesette planbestemmelsen
eller formålet bak denne i
vesentlig grad. Dette da den regulerte arealbruken
ikke lengre er til stede. Dvs. at første
forutsetningi
dispensasjonsparagrafen
(pbl § 19-2) er oppfylt.
Vedr. andre punkt i dispensasjonsbestemmelsen
er saken noe mer kompleks. Ifølge både
rådmann og ordfører har det vært en intern drøftingi
kommunen om hele arealet på sørsiden
av fv.30 mellom det tidligere Tine meieriet og de oppførte kyllinghusene
bør reguleres til
næringsformål
- også drøftet i fonnanriskapet/
planutvalget.
Jf. rådmann og ordfører har
formannskapet/
planutvalget stilt seg positive til dette (referatsak i 20l 6). Videre at en slik
regulering er gitt prioritet i kommunen.
Ut fra dette vil det fra et planmessig ståsted
være lite hensiktsmessig
nå å akseptere
omsøkte
omdisponering.
Rådmannen
ser på den annen side at omsøkte
det står' i dag, og at dette forsterkes ytterligere
bort/ faller bort i 2017.
areal har tilnærmet
av at leieinntektene
null bruksverdi for eier slik
fra Tolga Idrettslag har falt
Veies disse forholdene opp mot hverandre, finner rådmannen imidlertid ikke at man kan
konkludere
med at det vil være klan større fordeler
enn ulemper
ved en dispensasjon.
Jf. plan- og bygningslov
må begge kriteriene angitt i § 19-2 være oppfylt for at det skal kunne
gis dispensasjon.
Ifølge overstående
vurdering er bare en av dem oppfylt. Dvs. at det
lovmessige grunnlaget for å gi dispensasjon
Rådmannens
I medhold
ikke er til stede.
innstilling:
§ 19-2 gis det avslag på søknad
av plan- bygningslovens
om å omdisponere
regulert areal på GID 39/64 i Kåsdalen fra friområde/ idrettsanlegg tilbake til LNF.
Avslaget begrunnes med at kommunen ønsker å regulere hele det området som ligger på
sørsiden av fv. 30 mellom det tidligere Tine meieriet og kyllinghusene
til næringsformål.
Dette vil også omfatte arealet ved grusbanen. I forhold til dette vil en omdisponering
som
omsøkt
være lite hensiktsmessig
Kriteria
angitt i plan- og bygningslov
ikke oppfylt
i saken.
å akseptere
nå.
§ I9—2 for å kunne gi dispensasjon
vurderes
derfor som
åg;
NØGIS Intranett
J, -
"
NØGISIntranet
"J
Dam:01.03.2017
i ` Q»
‘ V->,_,
A
pma «_
I
.å
I2
.
i
.-
...
é"
.,
%
page
‘J41
,
A
'
?-“aw
IV
.f
W".
Jm
41m
lacs»
l
I
[i
gm
..
Ow
.«"`
.-Jwm
\
<.,,h)_/“
P
ka. d. Irv
~
'
-
IVF!
.aa/w
-..
1/14
"'l'3"."l
"0 .ha
V
+2
.
gm”
991m
_.,n/m
_,27./m
V V,
/
pma
I;
I ;
,
I/'
JM?
V‘,
f,
4.19/ea
gm
I f vàr:
nos
_
A/_
__,
,' ,
I p,
h
_ --'
.
15
-- ’
~
w”
.
65
“""’
/
P_,,...-/
+39/33
/
/l
/
_.
í/
f
JW
,.._`f
f
i
I,
/
Á
.ar/a
,
’
Z/
I
f»
I
.
‘
'
’
V,“"/
f
ä
r N' < ,
/
a,
Vcsl.J.:..'.-'
f'
-
/
Jff; __
_ .—
m:
"
- `
_
/
,
'
'
.
m;
+11/5
-
_
Med forbehold om fell og/mangier I
kartgrunnlaget. Kartopplysninger som kreves ved
omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig
hos kommunen.
Q Narlrart AS
.
'
V.4}:/12
/r’
.':_;dJl11
{W
a..._-
Web1nnsyn_NØGIS
N
GrunnkartAlvdnl
Date: 04.01.2016
Iflns \
A
f\
1
v”
n
f
n '\
men
‘~‘ ”m”
\"
nt
*
‘
s.-
_
kr
'___ .
.
_q
‘_
n
-__,_;4'.
_
Iu.-nmmunen. filers
er ikk:
_
kommunen
-
-
Kampplymlfqu'
som kreves ved omsetning av
eiendommer, ska! beflllla skrlfdlg hos
6 Norum As _ I
y- _,
_.
V
nnsvnrflg.
> »:_
.
,._
\
H
.
V
/
.__ .H
.
/
n‘-
`