Utvalg for helse og omsorg 1

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
Utvalg for helse og omsorg
Formannskapssalen, Rådhuset
27.02.2017
13:00
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmann/enhetsleder.
Støren, den 16.02.2017
1
Sign. Bente Kaasen Enlid
2
Saksliste
Utvalgssaksnr
Innhold
PS 7/17
Referatsaker
Lukket
Arkivsaksnr
RS 15/17 Høringsbrev - Refusjon mellom kommunene - helse- og
omsorgstjenester
2017/250
RS 16/17 Høring av forslag om barns rett til å samtykke til
deltakelse i forskning
2017/289
Saker til orientering:
- regnskap 2016
- arbeidet med enslige mindreårige flyktninger
- utskrivningsklare pasienter fra St.Olavs Hospital
- demente og kommunens tilbud til denne gruppen
- pågående omstillingsarbeid
3
PS 7/17 Referatsaker
4
Ifølge liste
Deres ref
Vår ref
Dato
17/182- KTA KJSA
25.01.2017
Høringsbrev – Refusjon mellom kommuner
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om å oppheve forskrift om
kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester (FOR-2011-12-16-1348), å
oppheve forskriftshjemmelen i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd annet
punktum, og å gjøre en lovteknisk endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd
første punktum. Forslaget tar sikte på å gjennomføre oppholdsprinsippet fullt ut for de
kommunale helse- og omsorgstjenestene, samtidig som en oppheving av forskriften vil
medføre en forenkling av regelverket, og dermed gi en klarere ramme for kommunens
økonomiske handlingsrom.
Bakgrunn
Som varslet i brev av 21. mars 2014 til landets kommuner og landets fylkesmenn, har
departementet tatt refusjonsordningen opp til vurdering. Et spørsmål for departementet har
vært om ordningen mer bidrar til unødvendig tidkrevende prosesser og saksbehandling
fremfor en rettferdig utgiftsfordeling mellom kommunene. Etter en nærmere gjennomgang av
bakgrunnen for ordningen og av gjeldende rett, har departementet kommet til at det vil være
mest hensiktsmessig å oppheve hele forskriften.
Departementet vil vise til at samfunnsutviklingen har ført til et tosporet system på dette
området. Forskriften gir regler som økonomisk avviker fra oppholdsprinsippet når det gjelder
utgifter knyttet til pasienter og brukere som mottar eller har mottatt tjenester i institusjon,
mens oppholdsprinsippet gjelder fullt ut i forhold til pasienter og brukere som mottar tjenester
av virksomheter som ikke kan defineres som institusjon. Disse institusjonslignende
virksomhetene er ikke omfattet av forskriften, og vertskommunene blir således ikke
"skjermet" tilsvarende som for institusjonskommuner. Oppheving av refusjonsordningen vil
dermed bidra til et mer oversiktlig regelverk der like tilfeller behandles likt. Etter
Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
[email protected]
Besøksadresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no
Telefon*
22 24 90 90
Org no.
983 887 406
5
Kommunetjenesteavdelinge
n
Saksbehandler
Kjersti Sandem
22248714
departementets oppfatning er det vanskelig å rettferdiggjøre en ordning der noen kommuner
økonomisk skjermes for tilflytting av tjenestebrukere, mens andre kommuner må bære
ansvaret alene.
Videre vil departementet vise til at forskriften både er administrativt og juridisk vanskelig å
praktisere. En opphevelse av forskriften vil skape et enklere juridisk og administrativt system
å forholde seg til. Det er med denne endringen et ønske om at kommuene kan bruke færre
ressurser på mellomkommunale ordninger, og flere ressurser på forvaltningen av sine helseog omsorgstjenester.
Departementet er klar over at enkelte kommuner kan oppleve økte utgifter ved oppheving av
refusjonsadgangen, mens andre kommuner vil oppleve besparelser i form av avsluttede
refusjonskrav. En opphevelse av forskriften og rendyrking av oppholdsprinsippet vil likevel
på sikt vil være den beste løsningen for landets kommuner.
Ny løsning for høringssvar
Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på
våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg.
Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og
vil bli publisert.
Frist for å avgi høringsuttalelse er 25. april 2017.
Med vennlig hilsen
Petter Øgar (e.f.)
ekspedisjonssjef
Anne-Cathrine Haug Jørgensen
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Side 2
6
Høringsinstanser etter adresseliste
Deres ref
Vår ref
Dato
16/7049-
26.01.2017
Høring av forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om barns rett til å
samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter.
Forskriften skal gjelde forskningsprosjekter som kan avdekke opplysninger som foreldrene,
eller andre med foreldreansvar, har egeninteresse i at ikke avdekkes. Det omfatter prosjekter
som kan avdekke opplysninger om blant annet vold, omsorgssvikt eller andre overgrep fra
foreldrene, andre med foreldreansvar eller andre nærstående.
Det er en forutsetning at samfunnsnytten ved forskningsprosjektet klart overstiger ulempene
det kan medføre for det enkelte barn å delta i prosjektet. Forskriften er hjemlet i
helseforskningsloven § 17 syvende ledd. Dersom et prosjekt oppfyller ovennevnte vilkår, kan
regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) godkjenne at barn
mellom 12 og 16 år selv kan samtykke til deltakelse.
Departementet ber om merknader til forslaget innen torsdag 20. april 2017
Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt til https://www.regjeringen.no
Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg.
Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.
Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør
sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.
Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.
Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
[email protected]
Besøksadresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no
Telefon*
22 24 90 90
Org no.
983 887 406
7
Helserettsavdelingen
Saksbehandler
Anne Sofie von Düring
22 24 87 17
Med vennlig hilsen
Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef
Anne Sofie von Düring
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Side 2
8