Brev ADMA Word 6.0

Landbruk
Mandat for styringsgruppa for satsingen på økt
kornproduksjon i Hedmark 2017-2021
---
Generelle føringer
Styringsgruppa skal være en møteplass for diskusjon, prioritering og koordinering av tiltak for økning av
kornproduksjonen i Hedmark. Gruppa skal foreslå og prioritere tiltak i en femårig satsing. Tiltakene skal
bidra til å nå de vedtatte målene om å øke kornproduksjonen, dyrke det markedet etterspør og gjennom
fokus på kompetansetiltak, veiledning og informasjon bidra til å få enda flere dyktige kornbønder.
Styringsgruppa skal ha fokus på at flest mulig av tiltak som igangsettes er varige og gir varig effekt. I
arbeidet skal det tas hensyn til regionenes og produksjonsformenes begrensninger og muligheter og
innrette virkemiddelbruken etter dette. Satsingen skal ikke erstatte pågående prosjekter og initiativer,
men heller støtte opp under og kopiere gode erfaringer fra disse til andre aktuelle områder. Tiltakene må
gjerne være overførbare til å kunne implementeres på landsbasis. Leder og sekretariat for styringsgruppa
ligger hos Fylkesmannen i Hedmark. Det legges opp til 3-4 møter i styringsgruppa pr år.
Utarbeide tiltaksplan for satsingen
Styringsgruppa utarbeider og vedtar prosjektdirektiv og tiltaksplan for kornsatsingen i Hedmark 20172021. Styringsgruppa vedtar også framdriftsplan og forslag til prioriteringer. Styringsgruppa skal gi
rammer for og følge opp aktivitetene i de ulike delprosjektene.
Informasjon om satsingen
Medlemmer i styringsgruppa skal sørge for god informasjon om arbeidet i satsingen, både eksternt og
internt i egen organisasjon og til produsentene.
Finansiering av satsingen
Mange av tiltakene i tiltaksplanen er aktiviteter som allerede finansieres gjennom ordinær drift hos den
enkelte aktør. Fylkesmannen i Hedmark har avsatt en ramme på bruk av BU-midler til utrednings- og
tilretteleggingstiltak på totalt 2,5 millioner kroner til denne femårige satsingen. Styringsgruppa skal
komme med anbefalinger på bruken av disse midlene. I tillegg skal styringsgruppa bidra til fullfinansiering
av aktuelle tiltak med midler fra andre interne og eksterne kilder. Styringsgruppa prioriterer tiltak ut fra
totalt tilgjengelige ressurser.
Postadresse:
Postboks 4034
2306 Hamar
Kontoradresse:
Parkgt 36
2317 Hamar
Telefon Statens hus:
Sentralbord: 62 55 10 00
Hjemmeside: www.fylkesmannen.no
Org.nr.: 974 761 645
Banknr. 7694.05.01675
Side 1