OSLO BYFOGDEMBETE

OSLO BYFOGDEMBETE
KJENNELSE
Avsagt:
28.02.2017 i Oslo byfogdembete, Oslo
Sak nr.:
17-035284KON-OBYF/1
Dommer:
Dommer Leif Villars-Dahl
Saken gjelder:
Oppbudsbegjæring
Emas-Amc AS
974453940
Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse
Til stede:
Svein Haug, styreleder i Emas-Amc AS
Advokat Ellen Ulriksen
Dommeren fremla oppbudsbegjæring innkommet retten 28.02.2017.
KJENNELSE
Styret i Emas-Amc AS har begjært selskapets bo tatt under rettens behandling som
konkursbo. Det fremgår at oppbudet er besluttet i styremøte 26. februar 2017. Begjæringen
oppfyller de formelle kravene i konkursloven § 66 annet ledd.
Styret har opplyst at den samlede gjelden er på USD 298 mill. og at selskapets aktiva er
bokført til USD 288 mill., men verdien er en vesentlig mindre, blant annet fordi mye av
eiendelene består av konserninterne fordringer, og hele konsernet nå er i en
gjeldsforhandlingssituasjon. I gjelden er ikke medtatt mulig garantiansvar og erstatningsansvar Virksomheten er igangværende.. Antall ansatte er 88.
Retten legger styrets opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å
dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av
forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til
følge, er dermed til stede.
SLUTNING
Boet til Emas-Amc AS, organisasjonsnummer 974453940,
Postboks 247 Lilleaker, 0216 Oslo,
forretningsadresse Lilleakerveien 2a, 0283 Oslo ,
tas under behandling som konkursbo.
*****
Kjennelsen ble avsagt 28.02.2017 kl. 09:15.
Fristdagen etter dekningsloven § 1-2 antas å være 28.02.2017.
Fristen for fordringsanmeldelser til bostyreren er 04.04.2017.
-2-
17-035284KON-OBYF/1
Som bostyrer, jf. konkursloven § 77, ble oppnevnt:
Advokat: Håvard Wiker
Kontor:
Fridtjof Nansens plass 7
Postadr.:
Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika, 0125 OSLO
Telefon:
Telefaks:
23 00 34 40
23 00 34 50
Skiftesamling etter konkursloven § 78 første ledd nr. 3 ble berammet til torsdag 16. mars
2017 kl. 1400 i rettssal 619 i Oslo byfogdembetes lokaler i Oslo tinghus, C.J. Hambros plass
4, Oslo. En representant for selskapets styre plikter å møte.
Skyldneren eller lovlig stedfortreder er uberettiget til å forføye over boet eller dets eiendeler.
Selskapets ledelse plikter etter konkursloven kapitel XI å bistå bostyreren med å fremskaffe
oversikt over selskapets økonomiske forhold mv. Selskapets ledelse pålegges å kontakte
bostyreren straks.
Retten hevet
Leif Villars-Dahl
Rettsboken med kjennelsen og berammelsen ble forkynt for de frammøtte personene som
mottok kopi.
Kjennelsen kan ankes til lagmannsretten. Anke må fremsettes direkte for Oslo
byfogdembete innen én måned fra forkynningen.
Den som anker, må betale ankegebyr på kr 6.294.
-3-
17-035284KON-OBYF/1