Regulert budsjett 2017 + økonomiplan 2018-2020 - Vest

VEST-AGDER-MUSEET IKS
Organisasjonsnr. :
989 072 048
REGULERT BUDSJETT
SJETT2017
OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2020
HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT
Alle beløp i hele kroner
DRIFTSREGNSKAP
Salgsinntekter
Leieinntekter
Andre driftsinntekter
Tilskudd
Refusjoner inkl. sykepenger
Mva ref.krav drift - komp.
Budsjett 2017
vedtatt 01.12.16
5 670 000
15 000
0
47 155 005
60 000
1 500 000
0
0
0
4 850 000
0
1 000 000
Regulert
budsjett 2017
5 670 000
15 000
0
52 005 005
60 000
2 500 000
Budsjett
2018
6 000 000
Budsjett
2019
6 500 000
Budsjett
2020
7 000 000
47 700 000
60 000
1 500 000
48 000 000
60 000
1 500 000
48 000 000
60 000
1 500 000
Endringer
SUM DRIFTSINNTEKTER
54 400 005
5 850 000
60 250 005
55 260 000
56 060 000
56 560 000
Driftsutgifter
Varekjøp
Lønn og sosiale utgifter (fast og variabel)
Endring premieavvik
Forbruksvarer og tjenester
Vedlikehold og utvikling driftsmidler
Inventar og utstyr
Mva betalt komp.ordningen
Aktiviteter/prosjekter
Tap på fordringer
Avskrivninger
10 895 963
1 191 000
34 567 487
0
1 606 000
3 236 430
482 000
1 500 000
726 000
0
950 000
455 210
0
298 790
0
52 000
3 428 000
0
1 000 000
610 000
0
0
11 351 173
1 191 000
34 866 277
0
1 658 000
6 664 430
482 000
2 500 000
1 336 000
0
950 000
18 000 000
18 100 000
17 800 000
35 500 000
36 200 000
37 000 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
950 000
950 000
950 000
SUM DRIFTSUTGIFTER
55 154 880
5 844 000
60 998 880
55 950 000
56 750 000
57 250 000
-754 875
6 000
-748 875
-690 000
-690 000
-690 000
250 000
250 000
380 000
380 000
250 000
250 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner
Motpost avskrivninger
250 000
950 000
0
0
250 000
950 000
200 000
950 000
200 000
950 000
200 000
950 000
NETTO DRIFTSRESULTAT
445 125
6 000
451 125
460 000
460 000
460 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 000
385 125
0
445 125
0
6 000
0
6 000
60 000
391 125
0
451 125
60 000
400 000
0
460 000
60 000
400 000
0
460 000
60 000
400 000
0
460 000
0
0
0
0
0
0
Brutto driftsresultat
Renteinntekter og utbytte
Sum eksterne finansinntekter
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Sum eksterne finansutgifter
BRUK AV FOND/AVSETNINGER
Fond brukt slik:
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundet driftsfond
Sum bruk avsetninger
Avsetninger:
Overført til kapitalregnskapet
Avsatt disposisjonsfond
Avsatt bundne driftsfond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
VEST-AGDER-MUSEET IKS
Organisasjonsnr. :
989 072 048
REGULERT BUDSJETT
SJETT2017
OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2020
KAPITALREGNSKAP
Budsjett 2017
vedtatt 01.12.16
Regulert
budsjett 2017
Endringer
Utgifter
Investeringer (inventar/utstyr)
Investeringer (bygg og anlegg)
Investering i EK innskudd KLP
Avsetning til fond
270 000
0
60 000
0
0
0
0
0
270 000
0
60 000
0
SUM FINANSIERINGSBEHOV
330 000
0
Finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av lån
Investeringstilskudd
Bruk av disposisjonsfond
Mellomfinansiering med disponible midler
Bruk av investeringsfond
60 000
0
0
270 000
0
0
SUM FINANSIERING
330 000
Budsjett
2018
Budsjett
2019
Budsjett
2020
60 000
60 000
60 000
330 000
60 000
50 000
50 000
0
0
0
0
0
0
60 000
0
0
270 000
0
0
60 000
60 000
60 000
0
330 000
60 000
60 000
60 000