Organisasjonspolitikk

Organisasjons­politikk
Industri og Energi | 1
Innhold
Forbundsstyrets forslag til uttalelse............................................................................................3
Innkomne forslag med forbundsstyrets innstillinger................................................................6
2 | Industri og Energi
Forbundsstyrets forslag til uttalelse
01.........
02.........
03.........
04.........
05.........
06.........
07.........
08.........
09.........
10.........
11.........
12.........
13.........
14.........
15.........
16.........
17.........
18.........
19.........
20.........
21.........
22.........
23.........
24.........
25.........
26.........
27.........
28.........
29.........
30.........
31.........
32.........
33.........
34.........
35.........
36.........
37.........
38.........
39.........
40.........
41.........
42.........
43.........
44.........
45.........
46.........
47.........
48.........
49.........
50.........
51.........
52.........
53.........
54.........
Industri Energi skal være det største og mest synlige fagforbundet innenfor alle de sektorer og bransjer vi i
dag organiserer. Vi skal rekruttere flere uorganiserte i alle bransjer og vinne medlemmer fra konkurrerende
organisasjoner utenfor LO. Samtidig skal vi yte gode tjenester til medlemmer vi har. Verve og serve!
Industri Energi skal være en forkjemper for vertikal organisering der alle arbeidstakere i den enkelte bedrift
skal kunne være tilsluttet samme fagforbund. Dette er en organisasjonsmodell for framtiden, til beste for alle
arbeidstakere. En vertikal modell samler de ansatte overfor arbeidsgiveren og er tilpasset et samfunn der skillene
mellom operatør og funksjonær viskes ut. Én bedrift – én fagforening! (O-01)
Industri Energi skal være en pådriver for god og fornuftig industripolitikk i Norge,og i denne sammenheng søke
støtte hos, og samarbeid med, andre forbund i LO (O-02)
Vi vil fortsette å drive et aktivt ungdoms- og studentarbeid og rekruttere ungdom og studenter til vårt forbund.
Dette er nødvendig for å vokse og bli sterkere i framtiden, og det skaper et mangfold i organisasjonen. (O-03)
Industri Energi skal jobbe mot sosial dumping på alle områder! I den forbindelse skal vi også ta hensyn til
arbeidstakerrettigheter ved innkjøp av varer til forbundet, og ikke benytte oss av bedrifter som er i konflikt med
sine arbeidstakere.
Industri Energi vil videreføre sin struktur med to kontorer, et i Oslo og et i Stavanger, og med kort vei fra avdelinger
til forbundets ledelse, uten forsinkende mellomledd.
Rekruttering
Gjennom å vokse blir vi sterkere og kan oppnå mer for medlemmene. Vekst er derfor et hovedmål. Industri Energi
skal ha ambisjoner om å være det forbundet i LO-familien som er best på rekruttering. Dette skal nås gjennom
målrettede vervekampanjer innen våre etablerte og nye områder.
Industri Energi vil jobbe internt i LO for å endre foreldede grenser som ikke er tilpasset et moderne arbeidsliv og for
at LO skal være mer lydhør for medlemmenes meninger. Industri Energi vil som før rekruttere vertikalt, innehavere
av enkeltpersonforetak uten ansatte, direktemedlemmer og sjefer.
Industri Energi vil fortsatt arbeide med å rekruttere medlemmer bemanningsbyråene.
Industri Energi skal ta i bruk nye og etablerte metoder for å rekruttere nye medlemmer. I denne sammenheng er
markedsføring et viktig tema, og forbundet vil videreutvikle dette.
Industri Energi skal videreutvikle medlemsforsikringer. Gode forsikringsordninger er gode verveargumenter (O-04)
På alle kurs forbundet arrangerer, skal det være innslag om rekruttering. Organisasjonskonferansen Styrke skal
videreføres med fokus på rekruttering.
Industri Energi Ung
Siden stiftelsen i 2006 er det satset tungt på ungdomsarbeidet i Industri Energi. Unge, dyktige tillitsvalgte har
bidratt til å skape et engasjement forbundet er stolt av. Resultatet har vært at unge medlemmer tar på seg tunge
tillitsverv lokalt og sentralt, samt at det er bygget opp et aktivt ungdomsengasjement lokalt som bidrar til vekst og
styrking av hele forbundet.
Det sentrale ungdomsutvalget videreføres. Utvalget velges av den årlige ungdomskonferansen, leder og 1.
nestleder frikjøpes. Vervene er på valg hvert annet år.
Arbeidet med å opprette flere lokale ungdomsutvalg og å få flere lokale klubber og avdelinger til å velge ungdoms­
tillits­valgte, videreføres. Dette bidrar til vitalisering av det lokale fagforeningsarbeidet. For å styrke disse,
gjennom­føres egne samlinger for ungdomstillitsvalgte. Satsingen på egne kurs og konferanser for ungdom
prioriteres fortsatt.
Industri og Energi | 3
55.........
56.........
57.........
58.........
59.........
60.........
61.........
62.........
63.........
64.........
65.........
66.........
67.........
68.........
69.........
70.........
71.........
72.........
73.........
74.........
75.........
76.........
77.........
78.........
79.........
80.........
81.........
82.........
83.........
84.........
85.........
86.........
87.........
88.........
89.........
90.........
91.........
92.........
93.........
94.........
95.........
96.........
97.........
98.........
99.........
100......
101.......
102.......
103.......
104.......
105.......
106......
107.......
108......
Ungdomskonferansen er et av de største og mest omtalte ungdomsarrangementene i norsk fagbevegelse. Disse
konferansene er viktige politiske verksteder, og vil videreføres.
Industri Energi Student
I dag har over 40 prosent av alle yrkesaktive arbeidstakere høyere utdanning, og andelen er økende, også i våre
bransjer. Det er derfor viktig for forbundets framtidige styrke å klare å rekruttere flere av disse.
Undersøkelser viser at 70 prosent av arbeidstakere med høyere utdanning velger fagforeningstilknytning før de
kommer i arbeid. Derfor må vi drive rekruttering mens de fremdeles er under utdanning. Industri Energi vil fortsatt
satse målrettet på rekruttering av studenter ved universiteter, høgskoler og tekniske fagskoler.
Studentutvalget velges av en årlig studentkonferanse. Leder av Studentutvalget frikjøpes i 100 prosent stilling.
Studentorganisasjonen bygges videre ut gjennom å etablere avdelinger ved universiteter og høgskoler.
I tillegg til rekruttering fremmer studentutvalget politikk på vegne av studentene. Utvalget skal knytte nærmere
samarbeid med forbundets avdelinger for å gjøre overgangen fra student til arbeidstaker lettere.
Industri Energi skal jobbe for at LO og forbundene blir bedre til å samarbeide for å beholde de medlemmene som
er uteksaminerte studenter eller medlemmer som videreutdanner seg. Forbundet må også arbeide for at de med
høyere utdanning blir ivaretatt når de blir arbeidstakere, gjennom en vertikal organisering. (O-05)
Industri Energis lokalavdelinger
Industri Energi oppfordrer veldrevne lokalavdelinger til å etablere fadderordninger for å styrke lokalavdelinger som
ikke har ressurser og kompetanse til dette selv.
Forbundets ansatte skal fortsette å besøke arbeidsplasser i samarbeid med lokale tillitsvalgte, også med tanke på
organisering av uorganiserte bedrifter i lokalmiljøet.
Industri Energi skal videreutvikle «Klubbkontoret», slik at lokalavdelingene enklere kan følge opp medlemmer! (O-06)
Lokalavdelingene må involveres i forbindelse med forbundets rekrutteringskampanjer. Forbundet vil sammen
med lokale tillitsvalgte jobbe for at avdelingene velger egne rekrutteringstillitsvalgte.
Industri Energi Forum
er arenaer der tillitsvalgte kan møtes på tvers av bransjer i et geografisk område. Forumene skal gis nødvendige
midler til å fortsette sin viktige virksomhet. Retningslinjene for Industri Energi Forum skal revideres. (O-07, O-08)
Industri Energi, vil sammen med forumets ledelse oppfordre til at i forumene velges rekrutteringstillitsvalgte.
Forbundet skal videreutvikle elektroniske nyhetsbrev, og elektronisk informasjon til medlemmene.
Industri Energi samarbeidskomiteer
Samarbeidskomiteene spiller en svært sentral rolle i forbundet. Disse skal sikre et best mulig samarbeid mellom
avdelinger/klubber innen samme overenskomstområder eller mellom grupper med felles interesse på tvers
av områder. Samarbeidskomiteene skal ha et sterkt fokus på rekruttering. Samarbeidskomiteenes ledelse bør
gjenspeile forbundets vertikale struktur. Samarbeidskomiteene har et ansvar for å ivareta mindre avdelinger og
klubber innen sitt ansvarsområde. (O-09, O-10)
Industri Energi SKALA
Industri Energi SKALA er forbundets arena for individuelt avlønnede medlemmer som i hovedsak er ansatt i
administrative, ledende og tekniske stillinger. Industri Energi SKALA skal videreføre SKALA-konferansen. Industri
Energi SKALA skal videreføre de etablerte kursmodulene, modul 1, 2 og 3.
Industri Energi skal fortsatt delta i, og være bidragsyter til, LO Ingeniør. (O-11)
4 | Industri og Energi
109.......
110.......
111.......
112.......
113.......
114.......
115.......
116.......
117.......
118.......
119.......
120.......
121.......
122.......
123.......
124.......
125.......
126.......
127.......
128.......
129.......
130.......
131.......
132.......
133.......
134.......
135.......
136.......
137.......
138.......
139.......
140.......
141.......
142.......
Industri Energi kurs og skolering
Dyktige og skolerte tillitsvalgte lokalt er viktige for å sikre medlemmene gode vilkår og god oppfølging. Dette
er avgjørende for å ha en levende og aktiv organisasjon. Forbundet må utvikle kurs som treffer de tillitsvalgtes
behov, og jobbe for å forbedre betingelsene for å drive lokalt tillitsvalgarbeid.
På forbundets kurs skal det legges vekt på historie, ideologi bygging og rekruttering. (O-14)
Kurssenteret i Stavanger skal være en viktig møtearena for tillitsvalgte som ønsker å utvikle sin kompetanse.
Dette er også en god arena for å skape nettverk!
Framtidens krav til videreutdanning er viktig for Industri Energi. Forbundet vil utrede mulighetene for å tilby kurs
som gir studiepoeng.
Industri Energis medlemsfordeler
Forbundet skal arbeide med å styrke og videreutvikle medlemsfordelene.
Energi skal i sammen med LO arbeide for å styrke single medlemmers rettigheter angående forsikring. (O-16)
Forbundet vil utrede nye tilbud, som frivillig kollektiv uføre- og gruppelivsforsikring og utvidet stipendordning i
forhold til LOs utdanningsfond. (O-17)
Industri Energi vil videreføre avtalen med pensjonsrådgiving. (O-18)
Likestilling, inkludering og mangfold
Industri Energi har et stort flertall mannlige medlemmer og tillitsvalgte. Det er en stor utfordring å få fram
kvinnelige tillitsvalgte både lokalt og sentralt. Forbundet vil arbeide for å få kvinner til å ta tillitsverv.
Arbeidsinnvandring gir oss både språklige, kulturelle og organisatoriske utfordringer. Mange innvandrere er
skeptiske til fagorganisasjoner på grunn av erfaringer fra hjemlandet. Rekrutterings- og skoleringsarbeidet vårt
må ta høyde for særlige tiltak overfor disse gruppene. Forbundet vil utrede muligheten for å søke støtte fra det
offentlige og andre instanser til slike aktiviteter.
Forbundet skal arrangere en likestillings- og inkluderingskonferanse i perioden.
Likestilling og inkludering skal inkluderes i alt vi gjør. Forbundet har nulltoleranse mot diskriminering,
fremmedfrykt og rasisme. Forbundet har som mål å innføre «Rasismefri sone» i våre bedrifter (O-19, O-20)
Industri og Energi | 5
Innkomne forslag med forbundsstyrets innstillinger
Forslag O-01 Høy organisasjonsgrad må
sikres gjennom vertikal organisering
Forslagsstiller: Ungdomsutvalget
Forslag tekst:
Industri Energi skal jobbe for å sikre en høyere
organisasjonsgrad i LO. Vi skal fortsette å organisere
vertikalt i de områdene vi organiserer. Vi skal også jobbe
innad i LO for å få endret de historisk gamle grensene til å
passe til dagens moderne arbeidsliv.
Forslag begrunnelse:
Andelen som er organisert i LO synker og flere og flere
organiserer seg i gule fagforeninger. Vi må sikre at flertallet
er organisert i LO og det gjøres ved å organisere flere med
lengere utdanning. Det er kun en måte vi kan få til dette på,
og det er at alle forbund i LO organiserer vertikalt.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Organisasjonspolitisk uttalelse.
Forslag O-02 Forbundets framtid
Forslagsstiller: Likelydende forslag fra Høyanger
Kjemiske Industriarbeiderforening, Mosjøen Kjemiske
Arbeiderforening
Innstilling:
Tiltres ikke. Men det er viktig å samarbeide med andre
forbund for å få gjennomslag for vår politikk. Det vises til
Organisasjonspolitisk uttalelse.
Forslag O-03 Framleis aktivt ungdomsog studentarbeid
Forslagsstiller: Studentutvalget
Forslag tekst:
Vi vil fortsette å drive et aktivt ungdoms- og studentarbeid.
Dette er nødvendig for å vokse og bli sterkere i framtiden,
og det skaper mangfold i organisasjonen.
Forslag begrunnelse:
Eit forbund som ikkje fornyar medlemsmassen sin vil på
sikt døy ut, og det ynskjer vi ikkje. Det er felt ned i våre
vedtekter at vi vil organisere vertikalt. Da må vi òg nå ut til
dei med høgare utdanning, og da er det like naturleg å verve
studentar som det er å verve lærlingar.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Organisasjonspolitisk uttalelse.
Forslag O-04 Forsikringer
Forslagsstiller: Myre Kjemiske Fagforening
Forslag tekst:
Industri Energi bør i den kommende perioden inngå
diskusjoner med andre forbund med sikte i å bli ett felles
stort industriforbund.
Forslag begrunnelse:
LO er i stadig intern endring. Det krever at man til
enhver tid er i posisjon for å ha styring over industri- og
energipolitikken som føres av LO.
Forslag tekst:
Medlemsfordeler
IE må fortsette å videreutvikle medlemsfordelene innenfor
forsikring. Gode forsikringsordninger er ett av de viktigste
verveargumenter vi har.
Forslag begrunnelse:
...
Det synes som at det er utfordrende å få deler av LO
til å forstå den reelle betydningen og verdien av våre
arbeidsplasser i et nasjonalt og økonomisk perspektiv for
staten. Eksempelvis vil det være umulig å holde et høyt
offentlig nivå uten tilstrekkelig inntekter til AS Norge.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Organisasjonspolitisk uttalelse.
Vi tror at for å lykkes med denne jobben internt er det viktig
at industridelen av LO er samlet.
Forslagsstiller: Studentutvalget
En slik sammenslåing vil også være en mulighet for å
bygge opp større og sterkere fagforeninger igjen. I mange
år har det vært anbud og konkurranseutsetting som har
medført oppdelinger av fagforeninger, mens man med et
felles forbund vil ha en felles plattform som enklere kan gi
godt samarbeid.
6 | Industri og Energi
Forslag O-05 Industri Energi Student
Forslag tekst:
I dag har over 40 % av arbeidere høgere utdanning,
og andelen er økende, òg i våre bransjer. Vårt høge
utdanningsnivå er Norges styrke i en globalisert verden,
men samtidig ei utfordring for oss, da disse ofte organiserer
seg i forbund utenfor LO. Det vil alvorlig utfordre Forbundets
styrke om vi ikke klarer å nå ut til flere av disse.
Undersøkelser viser at 70 % av arbeidstakere med høgere
utdanning velger fagforeiningstilhørigheten sin før de går
ut i arbeid. Dermed må vi rekruttere mens de er under
utdanning. Industri Energi vil fremdeles satse målretta på
verving av studenter ved universitet, høgskoler og tekniske
fagskoler med utdanningstilbud som er retta mot våre
bransjer.
no vil lette arbeidet for avdelingen og redusere antall
oppringinger til medlemsservice. Med egen bolk for lokale
forsikringer.
Det sentrale studentutvalget koordinerer Forbundets
studentarbeid. Utvalget blir valgt av den årlige
studentkonferansen. Leder av studentutvalget er frikjøpt i
100 % stilling, og 1. nestleder i 20 %. Studentorganisasjonen
bygges videre ut gjennom å etablere avdelinger ved
universitet og høgskoler.
Forslag O-07 Styrking av Forumene i
Industri Energi
I tillegg til rekruttering fremmer Studentutvalget politikk
på vegne av studentene, og ivaretar medlemmene som
både studenter og arbeidstakere. Utvalget skal knytte
nærmere samarbeid med Forbundets avdelinger for å gjøre
overgangen fra student til arbeidstaker lettere.
Industri Energi skal jobbe for at LO og forbundene blir
de beste i organisasjonsnorge til å rekruttere studenter.
Vi skal presse på for at de andre forbunda i LO styrker
sitt studentarbeid, fortrinnsvis med oppretting av
egne studentklubber. I LO må vi jobbe for å bli bedre
til å samarbeide for å beholde de medlemmene som
er uteksaminerte studenter eller medlemmer som
videreutdanner seg. Forbundet må også arbeide for
at de med høgere utdanning blir ivaretatt når de blir
arbeidstakere, gjennom en vertikal organisering.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Organisasjonspolitisk uttalelse.
Forslagsstiller: Likelydende forslag fra Ørsta Industri Energi,
Westnofa Arbeiderforening
Forslag tekst:
Det må utarbeides retningslinjer for Forumene.
Retningslinjene må ta hensyn til forskjellene mellom
forumene, både når det gjelder antall medlemmer og de
geografiske og demografiske forholdene i området som
forumer dekker.
Det må legges til rette for samarbeid mellom forumene.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Organisasjonspolitisk uttalelse.
Forslag O-08 Industri Energi Forum må
styrkes
Forslagsstiller: Kjemisk Arbeiderforening
Forslag begrunnelse:
Studentutvalet ynskjer å halde fram med å jobbe for
studentar i Industri Energi. Sjølv om studentar òg er
ungdomar, møter dei andre utfordringar enn ungdomar i
arbeid. Med eit eige studentutval kan vi kan hjelpe dei på
best mogleg måte og gje dei beste tilboda.
Innstilling:
Intensjonen i forlaget tiltres. Det vises til
Organisasjonspolitisk uttalelse.
Forslag O-06 Medlemsside
Forslagsstiller: Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening
Forslag tekst:
Lage et felt inne på «Klubbkontoret.no» som viser kva
forsikringer medlemmet har gjennom forbundet.
Forslag begrunnelse:
Ute i avdelingene så har vi ikke mulighet til å se om
medlemmet har reiseforsikring, vi må ringe til forbundet
og spørre. Og for å se om det er reservasjoner mot andre
forsikringer så må det letes i ulike lister. Å gjøre dette
synlig når vi gjør oppslag på medlemmet på klubbkontoret.
Forslag tekst:
Industri Energi Forum må styrkes og videreføres!
Budsjettet må økes. Det etableres flere forum, og det må
gjøres mulig å arrangere forum mer enn 1 gang i året. Det
må lages felles retningslinjer for forumene, og det må
lages en økonomisk fordelingsnøkkel basert på geografi og
medlemsmasse
Forslag begrunnelse:
Industri Energi har ikke pr i dag lokale forbunds avdelinger.
Forumet er da en viktig arena for medlemmer, på tvers
av bransjer og bedrifter. Man knytter kontakter og skaper
nettverk. Bygger nye tillitsvalgte og får vervet nye
medlemmer. Felles retningslinjer for forumene har vært
sterkt ønsket i flere år. Og på det bør lages en økonomisk
fordelingsnøkkel på forumene, da noen har geografiske
utfordringer med store avstander og medlemsmassen til de
forskjellige forumene er veldig store.
Innstilling:
Intensjonen i forslaget tiltres. Det vises til
Organisasjonspolitisk uttalelse.
Industri og Energi | 7
Forslag O-09 Ytterligere styrking av de
svakeste samarbeidskomiteene
Forslagsstiller: Likelydende forslag fra Titan
Arbeiderforening, Fredrikshald Farmasøytiske, Dalen
Arbeiderforening, Svelvik Treindustriarbeiderforening,
Denofa Fagforening, Engene Arbeiderforening
Forslag tekst:
Forbundet må sørge for tilfredstillende ressurstildeling til
de samarbeidskomiteene som har lavest tildeling.
Forslag begrunnelse:
Det er et tankekors at de komiteene med de minste
avdelingene og de svakeste ressursene har den laveste
tildelingen pr avdeling. Det bør være en mer solidarisk
fordelingsnøkkel som sikrer nødvendige ressurser.
I Kjemiske bransjer er det over 240 avdelinger med
et snitt på +/- 20 medlemmer, og det er en håndfull
som er såpass store at de har tillitsvalgte på heltid.
Det finnes hverken menneskelige eller økonomiske
ressurser til å gjennomføre det som ble vedtatt i forrige
Landsmøtes organisasjonspolitiske uttalelse angående
samarbeidskomiteene. Det er meget krevende å rekruttere
nye avdelinger til deltakelse i samarbeidskomiteens møter.
I tillegg er det mange som av økonomiske grunner ikke
har anledning til å delta. Skal vi øke antall avdelinger som
deltar i vårt faglige arbeid, samt jobbe med rekruttering,
er forbundet nødt til å styrke sitt arbeid i distriktene eller
tildele mer midler til samarbeidskomiteene
Innstilling:
Intensjonen i forslaget tiltres og henviser til utvalget som
har jobbet med dette. Det vises til Organisasjonspolitisk
uttalelse.
Og derfor blir skeivheten så feil. For di som har 240 enheter
og 5000 medlemmer kommer mye skeivere ut en di med
50 enheter og 7000 medlemmer. Så da ser en at kostnaden
blir adskillig mer for di med veldig mange enheter. For
som sagt kostnaden er for di 2 pr enhet som møter til
samarbeidskommitemøtene.
Og veldig ofte har di med størst samarbeidskomite og
flest medlemmer, er ofte klubber som får betalt tapt
arbeidsfortjeneste og reise. Som igjen gjør den økonomiske
forskjellen større, og forskjellige stå sted til å kunne nå ut
til sine medlemmer.
Innstilling:
Intensjonen i forslaget tiltres. Det vises til
Organisasjonspolitisk uttalelse.
Forslag O-11 LO ingeniør
Forslagsstiller: Studentutvalget
Forslag tekst:
Industri Energi skal fortsatt delta i forumet LO ingeniør.
Forslag begrunnelse:
Deltaking i LO Ingeniør er viktig for å styrke arbeidet med
vertikal organisering og rekruttering av gruppa høgare
utdanning.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Organisasjonspolitisk uttalelse.
Forslag O-12 AOF sine lønnssatser
Forslagsstiller: Stavanger Trearbeiderforening
Forslag O-10 § 16 solidarisk
fordelingsnøkkel på økonomien
Forslagsstiller: Gunhildvågen Kjemiske Forening
Forslag tekst:
IE bør jobbe for at en vær samarbeidskomite har det samme
økonomiske utgangs punkt, til å kunne gjennomføre sin
årlige agenda.
Forslag begrunnelse:
Slik som det er pr dags dato har de store og tunge
komiteene, en enhets sum som ligger langt over mange
av di bransjer som har mange enheter, men veldig få
medlemmer.
Dette for di at her blir generert for mye på medlemmer og
for lite opp i mot enhetene.
Det er enhetene som møter med 2 delegater til vert sam­
arbeids­møte, og det er det som er kostnaden til komiteene.
8 | Industri og Energi
Forslag tekst:
Disse satsene bør økes – gjerne basert på prosent av egen
lønn.
Forslag begrunnelse:
Det kan bli store forskjeller på lønn og tapt
arbeidsfortjeneste.
Innstilling:
Intensjonen i forslaget tiltres. Det vises til
Utdanningspolitisk uttalelse
Forslag O-13 AOF sine lønnssatser
Forslagsstiller: Ørsta Industri Energi
Forslag tekst:
AOF sine lønnssatser bør økes
Forslag begrunnelse:
Lønnssatsen på 140 kroner pr. time er for lavt da en taper
feriepenger og pensjon på å skolere seg og ta kurs innen
Industri Energi.
Innstilling:
Intensjonen i forslaget tiltres. Det vises til
Utdanningspolitisk uttalelse
0-14 Ideologi og arbeiderhistorie i
skoleringsarbeidet
Mange bedrifter, også store, vil oppleve det samme som
dinosaurene, de dør ut. Dette er dessverre også tilfellet med
ansatte/medlemmer.
Digitalt analfabeter vil bli arbeidslivets dinosaurer. Derfor
har fagforeningene og Industri Energi sammen en viktig
oppgave med å gi dagens medlemmer fagkompetanse, men
også kompetanse i å lære. De som vet hvordan man lærer
og som liker å lære, de vil også tilpasse seg endringer. Og
endringer kommer, det er det eneste som er sikkert.
Innstilling:
Tiltres. Ivaretatt i Utdanningspolitisk uttalelse.
Forslagsstiller: Ungdomsutvalget
Forslag tekst:
Industri Energi må legge mer vekt på ideologi og
arbeiderhistorie i skoleringsarbeidet.
Forslag O-16 Egenandel på LOfavør
Kollektiv Hjemforsikring
Forslag begrunnelse:
Vi må huske hvor vi kommer fra og hvilke kamper som har
vært kjempet for å komme der vi er i dag, og vår historie
er viktig å ha fokus på. For å forstå hvor viktig det er å
organisere seg bør man øke fokus på slagkraften en samlet
arbeiderbevegelse har hatt.
Industriarbeiderforening
Prinsippet som Industri Energi står for «en bedrift – en
fagforening» bygger på det mange samlede mennesker
kan utrette for å få det de fortjener for å oppnå et rettferdig
arbeidsliv og ikke svertede lønns- og arbeidsvilkår.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Organisasjonspolitisk uttalelse.
Forslag O-15 Fagopplæringsutvalget
Forslagsstiller: Kristiansund Kjemiske
Forslag tekst:
Bortfall av egenandel for enslige på LOfavør Kollektiv
Hjemforsikring.
Forslag begrunnelse:
Dette er forskjellsbehandling av medlemmer. Det er mange
medlemmer som er enslige.
Innstilling:
Intensjonen i forslaget tiltres. Det vises til
Organisasjonspolitisk uttalelse.
Forslag O-17 Fremtidige medlemsfordeler.
Forslagsstiller: Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening
Forslagsstiller: Likelydende forslag fra Sunndal Kjemiske
Fagforening, Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening
Forslag tekst:
Forslag: Vi ber landsmøtet støtte opp om
fagopplæringsutvalget og at det fortsatt blir opprettholdt.
Forslag tekst:
Fremtidige betalende medlemsfordeler/forsikringer skal
fortrinnsvis være basert på frivillige ordninger.
Forslag begrunnelse:
Begrunnelse: På landsmøtet i 2014 ble det bestemt at
fagopplæringsutvalget skulle opprettholdes. Det siste året
har det ikke vært møte aktivitet i utvalget og det ser ut som
om ledelsen av forbundet ikke prioriterer dette arbeidet.
Siste møte avholdt 7. oktober 2015.
Forslag begrunnelse:
Dette vil sikre at vi får koordinert innføring av nye
ordninger med eventuelle eksisterende ordninger i lokale
avdelinger. Vi vil også sikre at medlemmene tar aktive
valg. Dette vil også forhindre at medlemmer melder seg
ut med begrunnelse i for dyre forsikringer/totalpris på
medlemskapet.
Industri 4.0 er på full fart inn i Norsk industri. Medlemmer som
ikke har kompetanse på den digitale utviklingen som kommer,
vil fort kunne få stempelet fremtidens digitale analfabeter.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Organisasjonspolitisk uttalelse.
Det er temmelig sikkert at bedrifter og forbund som ser
muligheter og klarer å kommersialisere de mulighetene
som teknologien gir, vil bli framtidens vinnere.
Industri og Energi | 9
Forslag O-18 Pensjonsrådgivning
Forslagsstiller: Likelydende forslag fra Sunndal Kjemiske
Fagforening, Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening
Forslag tekst:
Avtalen med Tredjepart videreføres og utvides til å gjelde
yngre medlemmer.
Forslag begrunnelse:
Pensjon er et komplisert emne og det er viktig at også
yngre medlemmer tar aktive valg knyttet til pensjon. Det
kan vurderes om medlemmer som ikke er omfattet i dag får
en annen egenandel en de over fylte 57år.
Innstilling:
Intensjonen i forslaget tiltres, uten utviding av dagens
ordning. Det vises til Organisasjonspolitisk uttalelse.
Forslag O-19 Ta et oppgjør med fordommer
Forslagsstiller: Ungdomsutvalget
Forslag tekst:
Industri Energi skal jobbe med dårlige holdninger som
måtte finnes i organisasjonen og ta et oppgjør med disse. Vi
skal jobbe for å få flere med flerkulturell bakgrunn til å ta på
seg tillitsverv og verneombudsverv. Industri Energi skal ha
som mål å innføre Rasismefri sone på våre arbeidsplasser.
Forslag begrunnelse:
Mange synes det er tøft å gå på jobb, fordi de føler seg
trakassert av arbeidskolleger. Vi må ta et oppgjør med
dårlige holdninger. Industri Energi trenger også flere
tillitsvalgte med flerkulturell bakgrunn for å få en større
bredde. Å innføre Rasismefri sone på våre arbeidsplasser vil
være med på å ta tak i fordommer og dårlige holdninger.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Organisasjonspolitisk uttalelse.
Forslag O-20 Uttalelse om fremmedfrykt
Forslagsstiller: Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening
Forslag tekst:
Industri Energi tar kraftig avstand fra rasistiske holdninger.
Forslag begrunnelse:
Begrunnelse: Vi skal jobbe aktivt mot rasistiske holdninger
på arbeidsplassene og i samfunnet generelt. Rasistiske
holdninger har den siste tiden fått fotfeste i Europa. Vi
må ikke la denne bevegelsen slå rot i Norge. Ekstreme
holdninger oppstår ofte når individer blir isolert og
ekskludert fra samfunnet. Industri Energi må jobbe for å
fange opp dette tidlig og ha en strategi for å inkludere disse
10 | Industri og Energi
individene så de ikke faller utenfor. Dette er den langsiktige
løsningen på hat prat problemet.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Organisasjonspolitisk uttalelse.
Forslag O-21 Tjenestekjøp av forbundet
Forslagsstiller: Ungdomsutvalget
Forslag tekst:
Forbundet skal ved tjenestekjøp ta hensyn til
arbeidsforhold hos tjenesteleverandør. Vi skal prioritere
de som har inngått tariffavtaler og ikke benytte oss av
bedrifter som er i konflikt.
Forslag begrunnelse:
Vi må vise solidaritet med våre organiserte kamerater og
benytte oss av de med ordnede arbeidsforhold. Det bør
være en selvfølge at vi ikke skal benytte oss av tjenester
fra bedrifter som ikke har tariffavtaler, er i arbeidskonflikter
eller tydelig undergraver rettighetene til sine arbeidere.
Innstilling:
Intensjonen i forslaget tiltres, Policy. Det vises til
Organisasjonspolitisk uttalelse.
Forslag O-22 Frikjøp av 2. nestleder i
ungdomsutvalget
Forslagsstiller: Ungdomsutvalget
Forslag tekst:
2. nestleder i ungdomsutvalget frikjøpes 100 %.
Forslag begrunnelse:
Industri Energi har alltid satset på ungdom og dette
må videre­­føres og styrkes. Ung­dommen i for­bundet
utgjør 13 000 medlem­mer og er en betydelig del av
vår medlems­­masse. De fri­kjøpte har allerede et høyt
arbeids­press, og for å kunne gjøre en enda bedre jobb
for våre unge medlemmer vil frikjøp av 2. nest­leder i
ungdomsutvalget utgjøre en vesentlig forskjell. Ungdoms­
utvalget har også en plan om å opprette regionale
ungdoms­­grupper på tvers av bedrifter for å ta ung­doms­
arbeidet ett skritt videre. I tillegg vil vi også fokusere mer
på skole­­besøk for verving av elever slik at de allerede er
organisert hos oss når de starter som lærlinger. Disse to
tingene vil kreve mye opp­følging som vil utgjøre en for
stor arbeids­mengde for frikjøpte leder og 1. nestleder slik
dagens ordning er.
Innstilling:
Tiltres ikke. Forbundet har et stort og synlig ungdoms­
engasjement som vi berømmes for, med frikjøp av både
leder og nestleder i ungdomsutvalget.
Forslag O-23 Styrk studentarbeidet
ytterlegare
Forslag O-25 Opprettelse av
regionkontorer
Forslagsstiller: Studentutvalget
Forslagsstiller: Likelydende forslag fra Noretyl AS, Dalen
Arbeiderforening
Forslag tekst:
1. nestleder frikjøpes i 20 % stilling.
Forslag begrunnelse:
Studentarbeidet i forbundet (og forresten andre
LO-forbund) er ungt, samanlikna med dei organisasjonane
vi konkurrerer om studentar med: NITO og Tekna. Etterslepet
vi har i forhold til dei er stort: hos dei andre organisasjonane
er kvar sjuande og sjette medlem student, medan i
Forbundet er kvar 20. medlem student.
Òg andre LO-forbund aukar satsing på studentarbeid. NTL
har 3 frikjøpte studentsekretærar ulike plassar i landet,
i tillegg til stor andel studentar i sitt ungdomsutval. Vi
foreslår opptrapping av Industri Energis studentsatsing for
å auke rekruttering av studentar.
Innstilling:
Tiltres ikke. Forbundet har, og har hatt, et stort og aktivt
studentengasjement, med 100% frikjøpt leder av student
utvalget.
Forslag O-24 Kontorlokale
Forslag tekst:
I de største regionene hvor Industri Energi har mange
avdelinger, bør det opprettes en stilling som koordinator for
Industri energi
Forslag begrunnelse:
I de største regionene er det mange avdelinger og det
er vanskelig å opptre samlet når det gjelder valgkamp,
kongressforslag, fylkeskonferanse og lignende. Vi mener
Industri Energi ville fått et langt bedre forhold til LO
fellesskapet ved å opprette en slik stilling.
Innstilling:
Forslaget tiltres ikke. Se også innstilling til O24.
Forslag O-26 Lik mulighet for alle
avdelingene til å delta sentralt.
Forslagsstiller: Lindesnes Kjemiske Fagforening
Forslag tekst:
Gratis reise til møter i samarbeidskomiteen for det antallet
som inviteres fra foreningene.
Forslagsstiller: Thamshavn Kjemiske Fagforening
Forslag tekst:
IndustriEnergi må vurdere å leie kontorlokale i Trondheim til
organisasjonsvirksomhet.
Forslag begrunnelse:
Vi har i dag sentralt ansatte i Industrienergi som bor
i Trondheim og har Trondheim som utgangspunkt for
oppsøkende virksomhet og rådgivning. Vi prøver å utvikle et
tettere samarbeid mellom foreningene i Trøndelag gjennom
IndustriEnergiForum Trøndelag, men mangler et senter. Med
et kontorlokale i Folkets Hus vil vi få bedre kontakt med det
aktive fagforeningsmiljøet i Trondheim/Trøndelag.
Vi foreslår ikke å opprette et distriktskontor og bemanne opp
kontoret. IndustriEnergis modell er uten mellomledd mellom
fagforninger og Forbund. Vi utfordrer ikke modellen, vi bare
ber om at Forbundet legger til rette for den virksomheten
som foregår, kan få bedre kår. Vi mener dette ikke vil øke
utgiftene, det vil spare inn på reising og boutgifter.
Innstilling:
Tiltres ikke. Industri Energi har en forbundsstruktur ulik
alle andre forbund i LO, med to kontorer, et i Oslo og et
i Stavanger, og med kort vei fra medlem/ avdeling til
forbundets ledelse. Dette er med på å styrke forbundets og
dets handlekraft!
Forslag begrunnelse:
Etter sammenslåiing til store samarbeidskomiteer
er størrelsen på disse blitt slik at alle samlinger
holdes på Gardemoen. Dette gir den en usosial
fordeling av reisekostnader for deltakelse i arbeidet i
samarbeidskomiteen. Enkelte lokallag i distriktene har store
reisekostnader til alle møter, mens andre alltid slipper unna
uten reisekostnad av betydning. Tidligere i for eksempel.
Pharmasøytisk samarbeidskomite hadde man møtene
rundt på de forskjellige fabrikkene slik at reisekostnaden
varierte fra gang til gang. Noen ganger hadde man utgifter,
mens andre var møtet lokalt. Nå er som sagt alle møter på
Gardemoen slik at det alltid tilfaller reisekostnader for enkelt
foreninger. Eksempelvis kan man sammenligne GE sine
foreninger, den i Oslo har aldri mer en bussbillett, mens man
fra Lindesnes foreningen har 3 – 6000 kroner i utgifter med
et møte i komiteen. Dette blir etter vår mening usolidarisk
da enkeltforeninger ender opp med å bruke klubbkassa på
flybilletter o.l. i stedet for medlemspleie.
Våger påstanden at denne skjevfordelingen av utgifter
gjenspeiles i påmelding til konferansene i kjemiske
bransjer, i farmasøytisk møter under halvparten av
avdelingene opp.
Innstilling:
Tiltres ikke. Se også innstilling til forslag O-09
Industri og Energi | 11
W W W.INDUS T RIENERGI.NO
#IEL M17
12 | Industri og Energi