tillegg til søknadsskjema

Skjemaet sendes Hvam videregående skole innen 1.mars 2017
TILLEGG TIL SØKNADSSKJEMA
FOR AGRONOMUTDANNING FOR VOKSNE
A
PERSONOPPLYSNINGER
Etternavn, fornavn
Fødselsnummer. (11 siffer)
Adresse
Postnr
Poststed
E-postadresse
Telefonnr.
Hjemkommune
Mobiltlf.
B SPESIFIKASJON AV PRAKSIS PÅ FAMILIENS GÅRD.
Arbeid på egen/familiens gård1) skal bekreftes av lokal landbruksforvaltning
Arbeidssted
Arbeidets art
Ant.mnd.
Deltakelse på familiegård i flere kortere perioder skal legges inn som samlet månedsverk
1)
Opplysningene i pkt B bekreftes med dette av landbruksforvaltningen i ……………………….
kommune
v/…………………………………………………..
Dato:…………….
Dato……… Underskrift av søker:………………………………………………………………
ALL DOKUMENTASJON SKAL SENDES INNEN 1. MARS PR POST TIL:
HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE
HVAMSALLÉEN 30
2165 HVAM