Last ned

BergenViseforum
–forlåtskriving,talentutviklingoggodemusikkopplevelser
PRESSEMELDING
UXScene
–Talentkonkurranseforungelåtskrivere,bandogutøverepåVestlandet
BergenViseforumarrangererisamarbeidmedungdomsbedriftenUXFestivalen,en
talentkonkurransesomgåravstabelenpåChagalltorsdag9/2,torsdag9/3ogsøndag9/4.
Deltakernekanvinneendemo-innspilingverdt15.000,-hosBeatstone,ogvinnernefårspillepåUXFestivalen22.04sammenmedetablerteVestlandsband.Enjuryvelgervinneren.Publikumvelger
ogsåenvinner,somfåretgavekortpå5000,-hosMusik-Magazinet.
”Vestlandetmarkerersegmedmangegodeartisterogbandfortiden.Demangenominertetil
spellemannsprisenviserdet”sierNicolayLeganger,somledertreviseklubbersomharscenefor
låtskrivereogtalenter.”Menvimåhuskeatdeallestartetetsted,ogtrengteensceneoget
publikumsomgademoppmuntringtilåutvikleseg.BergenViseforum,StrilenArtistogViseklubb,
ogStallensVisevennerønskeråleggetilretteforslikemiljøer.”
UXFestivalen(U=ungX=ukjent)erenungdomsbedriftvedMetisvideregående,somharpraktisk
forretningsdriftsompensum.DeharbooketHulen22/4.Måleteråskapeenmusikkfestivalforde
under18år.Herskalungeukjentebandfåspillemedetablertelokaleband.”Vifikktiletsamarbeid
medNicolayLeganger,somhaddenoenmidlerfraFrifond,beregnetforungdom.Hanbrennerfor
ungdommeligtalentutviklingogmednoksålikemålerdetteetveldiggodtsamarbeid,tilgledefor
ungdommen”sierSeverinTøkje,dagliglederforUXFestivalen.
FACEBOOK
UXScene:https://www.facebook.com/uxscene
UXFestivalen:https://www.facebook.com/uxfestivalen
BergenViseforum:https://www.facebook.com/bergenviseforum
KONTAKT
NicolayLeganger
SeverinTøkje
StyrelederBVF
DagliglederUX
41331050
93491501
[email protected] [email protected]