Eiendomsskatt offentlig ettersyn - brev ut

Drangedal kommune
Sektor for plan, eiendom og kommunalteknikk.
[email protected]
Deres ref.
Vår ref.
16/02942-88
Eiendomsskattelister
Dato
10.02.2017
til offentlig ettersyn 2017
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 15, legges eiendomsskattelistene
ut til offentlig ettersyn i 3-tre uker fra 1 mars 2017.
Skattelisten vil bli lagt ut som papirutgave på Drangedal kommunes Servicesenter og på sektor for Plan,
eiendom og kommunalteknikk samt kommunens hjemmeside.
Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av gnr/bnr/fnr/snr, takst, skattenivå,
bunnfradrag, grunnlag, promille, skatt og eventuelle fritak.
Kommunestyret har vedtatt at det for 2017 settes et bunnfradrag pr boenhet til kr 100 000 og skattesats
til 6 promille (uendret fra 2014).
Mottatt faktura for mars 2017 fungerer som skatteseddel.
I hht eiendomsskatteloven § 19 kan klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst fremmes
hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på
samme grunnlag/årsak tidligere.
En slik klage må sendes skriftlig innen seks uker fra offentlig skatteliste er utlagt og sendes til:
Drangedal kommune
Eiendomsskattekontoret
Gudbrandsveien 7
3750 Drangedal
Med hilsen
Mona Stenberg Straume
Rådgiver
+47 35 99 70 40
Brevet er godkjent elektronisk.
Postadresse
Drangedal kommune
Gudbrandsveien 7
3750 Drangedal
Besøksadresse
Gudbrandsveien 7
3750 DRANGEDAL
www.drangedal.kommune.no
Telefon: +47 35 99 70 00
Epost: [email protected]
Bankgiro: 2635 07 00284
Org.nr.: 933 277 461
2