Rogaland fylkeskommune

FYLKESRÅDMANNEN
Opplæringsavdelingen
Barne- og likestillingsdepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 OSLO
01.03.2017
Deres ref.: 16/3614Ragnhild Bendiksby
Saksbehandler: Gudveig Salte
Direkte innvalg: 51 51 66 71
Saksnr.
Løpenr.
Arkivnr.
16/23964-6
13177/17
X06
NOU 2016:17 PÅ LIK LINJE - ÅTTE LØFT FOR Å REALISERE GRUNNLEGGENDE
RETTIGHETER FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING – HØRINGSUTTALELSE
Det vises til skriv av 2. desember 2016 i anledning ovennevnte. Fylkesutvalget hadde
saken til behandling i sitt møte 21. februar og hvor det i FU-sak 31/17 vedtok å avgi
følgende uttalelse:
«Rogaland fylkeskommune vil gi ros til Rettighetsutvalget for et grundig og godt arbeid.
Det er viktig, slik Rogaland fylkeskommune ser det, at det iverksettes systematisk og økt
forskningsinnsats på dette området. Dette for å skaffe til veie kunnskap om situasjonen for
utviklingshemmede og virkninger av ordninger og tiltak med sikte på å kunne ivareta
utviklingshemmedes grunnleggende rettigheter.
Rogaland fylkeskommune tiltrer og støtter derfor opp om Rettighetsutvalgets åtte definerte
innsatsområder, i utredningen omtalt som «Løft».
Fylkeskommunen vil likevel i denne sammenheng peke på at det alltid innenfor videregående
opplæring vil være elever med spesielle behov knyttet til læring og sosial fungering. Slike
elever har behov for en tilrettelegging utover det som tilbys i ordinære klasser. Dette på grunn
av at eleven har generelle, sammensatte og spesifikke lærevansker og derfor behov for at
opplæringen organiseres i mindre grupper for at han/hun skal kunne få tilfredsstillende
læringsutbytte.»
Med hilsen
Seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering
Gudveig Salte
seniorrådgiver
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
POSTADRESSE
Postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger
BESØKSADRESSE
Arkitekt Eckhoffsgt. 1
Stavanger
E-POST: [email protected]
TELEFON
51 51 66 00
ORGANISASJONSNR.
971045698
INTERNETT: www.rogfk.no
BANKGIRO:
3201.05.50520