Å rsrapport 2016 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Årsrapport 2016
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Fylke:
Sogn og Fjordane
Område:
Grinde - Engjasete
Redaktør:
Trude Knagenhjelm,
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato:
16.01.2017
For mange av dere er denne rapporteringene nå blitt en kjent og fast rutine. Er det noen av dere saksbehandlere som er usikre ved utfyllingen, ta gjerne kontakt med
Landbruksdirektoratet for råd underveis. FRIST 16.1.2017
Skjemaer for økonomisk rapportering og budsjettinnspill - litt endret
I tabellene etterspør vi samme informasjon, men vi har splittet opp den tidligere tiltakskategorien «biologisk mangfold» Vi har valgt å splitte tiltakskategorien biologisk
mangfold og beiterelaterte tiltak/landskapsskjøtsel for å få et bedre bilde av hva som går til mer generelle landskapstiltak og hva som er mer spisset mot naturmangfold.
Tidligere hadde vi også en tiltakskategori som het «annet». Da hovedtyngden av tiltakene her er nært knyttet til næring, har vi nå valgt å kalle den «andre næringsretta tiltak».
Bruk kommentarfeltet aktivt. OBS: Det er viktig å synliggjøre andre finansieringskilder. Mange fylker har tidligere underrapportert her. Ikke legg til ekstra linjer i
excelskjemaene. Hvis dere er nødt til å bruke kategorien annet, angi i kommentarfeltet hva dette gjelder.
Tekstlig rapportering - litt endret
Vi opprettholder de fleste spørsmålene som dere er kjent med fra tidligere. Det er greit å henvise til fjorårets rapport dersom det ikke er store endringer. I fjorårets versjon var
det noen spørsmål som kom to ganger. Vi har ryddet opp i dette og endret noe på rekkefølgen.
Vi har lagt til kun ett nytt spørsmål vedrørende områdenes status i kommuneplanens arealdel (spørsmål 11).
I tabellen «omfang av aktiviteter/tiltak utført i 2016» spør vi om det samme som i fjor, men vi har splittet opp den tidligere tiltakskategorien «biologisk mangfold» og vi har
gitt tiltakskategorien «annet» ny betegnelse - «andre næringsretta tiltak», slik vi omtalte ovenfor.
FMLA må sørge for at Saturn er oppdatert og kontrollere at utbetalinger er registrert korrekt. Det er uheldig dersom det er udisponerte midler og utgåtte arbeidsfrister.
Udisponerte midler kan bli trukket tilbake og fordelt på nytt sentralt. Fylker som ikke følger opp utgåtte arbeidsfrister kan få en mindre tildeling i 2016.
1
OMFANG AV AKTIVITETER/TILTAK UTFØRT I 2016
(anslag - ut fra sammensetningen av tiltak i det enkelte område). Ved usikkerhet om tiltaket gjelder eks. beiting eller skjøtsel av kystlynghei, bes det om at det registreres på
det tiltaket som ivaretar de verdiene som begrunner at området inngår i Utvalgte kulturlandskap. Bruk skjønn og fyll ut tabellen etter beste evne. La det stå tomt der det
ikke har vært aktivitet. Sett x der det har vært aktivitet/tiltak, men der det mangler målbare tall. Utdyp/forklar i eget felt.
Omfang av tiltak i
2016/kvantifisering
Utdyp, Hvis ønskelig, skriv i egen tabell under
Tiltak
– ut fra tilgjengelige
opplysn.)
Planlegging i 2016
1
Antall nye/revisjon av
eksisterende
Forvaltningsplaner
2 Skjøtselsplaner
3
Tilstandsrapporter m.v. for bygninger
4 Registering av kulturminner
Antall nye
Oppgi hva/naturtype?
Antall nye
Antall nye/type
5
Oppgi hva
Kulturlandskapet på Grinde-Engjasete, Leikanger
kommune. Naturtypekartlegging, ferdselsårer og
enkle informasjonstiltak. Rapport frå Høgskulen i
Sogn og Fjordane som skal danne grunnlag for
formidling i området.
Annen kartlegging/registrering
1
Arbeid/møter i grunneierlag, styringsgrupper m.v.
antall
Annet – planlegging av ny driftsbygning for sau
1
Istandsetting/skjøtsel av automatisk freda
kulturminner
Antall/type kulturminne (oppgi hva)
6
7
(oppgi hva)
Planen er ferdigstilt i 2016 og søknad vil iflg.
brukar bli sendt til Innovasjon Norge i februar
2017
8
Kulturminner i 2016
9
Istandsetting/vedlikehold av bygninger
10 Istandsetting/vedlikehold av steingjerder og
skigarder
Antall/type bygning
Eks Våningshus/kårhus, stabbur, enhetslåve,
uteløe/andre mindre uthus, naust/sjøbu,
seterhus, sag, kvern etc)
Periodisk vedlikehald i tråd med skjøtselsavtale
Ukjent tal meter
2
11
Biologisk mangfold i
2016
Istandsetting/vedlikehold av andre kulturminner
12 Annet (angi hva)
13
Istandsetting av Utvalgt naturtype - kystlynghei
14
Skjøtsel av Utvalgt naturtype - kystlynghei
15
Istandsetting av Utvalgt naturtype - slåttemark m.v.
16
Skjøtsel av Utvalgt naturtype - slåttemark m.v
17
Antall/type kulturminne
(oppgi hva)
Antall/type kulturminne
(oppgi hva)
Areal (daa)
Areal (daa)
Areal (daa)
191 daa
Areal med lauveng, kultureng og slåttemark
med vegstrukturar og bakkemurar
Gamal slåttemark og lauveng med fleire
styvingstre
Istandsetting av andre arealer m/særskilte
biologiske verdier
35 daa
18
Skjøtsel av andre arealer m/særskilte biologiske
verdier
Beite og
landskapsskjøtsel i
2016
Areal (daa)
19 Fjerning av fremmede arter
20 Annet (angi hva)
Areal (daa)
21
305 sau, 12 storfe, 2
hestar
Beiterelaterte tiltak
Litt auke frå 2015
22
Generell landskapsskjøtsel/vegetasjonsrydding
23 Annet (angi hva)
24
Andre næringsretta
tiltak i 2016
(trua/prioriterte arter, Utvalgte/trua naturtyper
eller naturtyper spesielt viktige for biologisk
mangfold.)
70, 5 daa
25
Næringsutviklingstiltak (angi hva)
26
Drift av seter
1 seter brukt til beite
3
Sau, hest og storfe
27
Turstier og veier
Meter
Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.)
Ryddeaksjoner, avfallsinnsamling m.v.
Antall
Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.)
Investeringer i driftsbygning
Antall
Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.)
28
29
30
Maskiner og utstyr m.v.
Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.)
31
Overvåking/
dokumentasjon i 2016
Formidling i 2016
Lokale kurs/kompetansetiltak
32 Annet (angi hva)
33
Prøveflater/registrering i marka
34 Annen dokumentasjon - – innsamling av foto og
refotografering v/ Oskar Puschmann
35
Skilting/profilering
36
Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.)
Beskriv
Refotografering i september
ja/nei
Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.)
Slåttedager/fagdager, markdager/lokale
arrangementer o.l
ja/nei
Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.)
Erfaringsformidling til/fra andre UKL-områder
ja/nei
Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.)
Deltakelse i andres arrangementer/prosjekter
ja/nei
Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.)
Tiltak rettet mot media og fagtidsskrifter
ja/nei
Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.)
Brosjyrer/bøker
ja/nei
Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.)
ja/nei
Beskriv: (kvantifiser/type tiltak med mer.)
37
38
39
40
41
Nettsider
42 Annet (angi hva)
4
Avvik i 2016
1.
Kommentarer dersom det er gjort endringer i planlagte tiltak i 2016 og oppnådde resultater ikke er som forventet.
Dersom framdriften ikke har vært tilfredsstillende for å nå målene, er det bra om dere sier noe om hvilke muligheter som finnes, og hva som skal til for å nå
dit man ønsker.
Det var planlagt å få i gang eit prosjekt med hogst av sitkagran på stølen Orrasete. Kapasitet hos grunneigar gjorde at dette ikkje vart realisert. Prosjektet vil
framleis vere aktuelt dersom grunneigar ønskjer å ta initiativ til dette.
Grunneigarane hadde ønskje om å lage ei markering ved avslutning av restaureringprosjektet på gbnr. 2/7. Forskyvingar i tidsplanen og utfordringar i høve
finansiering gjorde at prosjektet ikkje vart ferdigstilt i 2016. Markeringa blir utsett til prosjektet er gjennomført i 2017.
ENDRINGER I DOMINERENDE LANDBRUKSPRODUKSJON I OMRÅDET?
2.
Beskriv kort dersom det har vært endringer i den dominerende landbruksproduksjonen i området i 2016.
Talet på husdyr har auka litt, i tråd med det som var venta. Auke i tal småfe frå 2015 til 2016: 282 - 305. Auke i tal storfe frå 2015 – 2016: 10 - 12
5
ENDRINGER I FORVALTNINGSPLAN, SKJØTSELSPLAN, FRIVILLIGE AVTALER ETC. I 2016
3.
Har det vært endringer i forvaltningsplan, skjøtselsplan, frivillige avtaler etc. i 2016? (Hvis ja, beskriv kort omfang. Hvis nei, hvorfor ikke?
Ingen endringar i 2016. Innføring av forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap,
og arbeidet med å utarbeide eit nytt forvaltningsopplegg i tråd med forskrifta, har lagt band på mykje kapasitet hos Fylkesmannen. Mål og tiltak i eksisterande planar
står framleis ved lag.
SYNSPUNKTER OG VURDERINGER MHT. STYRKING AV VERDIER I OMRÅDET
Alle rubrikker skal være utfylt med ja eller nei
Det er greit å henvise til fjorårets rapport dersom det ikke er endringer.
(Noen steder er det riktige svaret kanskje ja og nei, tja og delvis. Fyll inn etter beste evne og skriv en tekst som utdyper
svaret).
4. Har det dukket opp nye trusler i 2016, som vil/kan undergrave verdiene i området, både «ytre» og «indre» faktorer?
5.
6.
Har det innenfor satsingen på utvalgte kulturlandskap skjedd noe spesielt i 2016 som har styrket eller svekket ivaretakelsen
av de biologiske eller kulturhistoriske verdiene i området ?
Har det innenfor satsingen på utvalgte kulturlandskap skjedd noe spesielt i 2016 som har medvirket til økt stolthet og ny giv i
området? (f.eks ført til flere aktive drivere, flere som fortsetter, hindret nedlegging, ny generasjon som tar over, større
interesse for å kjøpe landbrukseiendom?)
Ja Nei Utdyp
Hvis ønskelig,
skriv i egen
tabell under
X
X
X
Utdyp 4-6
4 Olje- og energidepartementet gav i juni 2016 Sognekraft AS løyve til å bygge Leikanger kraftverk med tilhøyrande 132 kV kraftledning. Utbygginga vil m.a. føre
til inngrep i Grindsdalen, men ikkje innanfor det området som pr. i dag er avgrensa som UKL-område. Løyvet er gjeve til bygging av Alternativ C som var det
utbyggingsalternativet som vart sett på som minst uheldig for UKL-området, men det vil slå inn på vassføringa i Grindselvi og visuell verknad i høve hogstgater og
vegar. Konsekvensen for vårt UKL-område er at det ikkje vil vere aktuelt med ei utviding av området, slik det var tenkt dersom løvet ikkje vart gjeve.
5 Mykje skjedde i 2015. Sjå 2015-rapporten
6
6 Mykje skjedde i 2015. Sjå 2015-rapporten
ORGANISERING OG SAMHANDLING
7.
Har det vært endringer i den lokale organiseringen i 2016?
(Hvis ja, beskriv kort omfang. Endringer i aktører, oppgave og ansvarsfordeling?)
Nei, framleis 3 aktive brukarar i området.
8.
Har det vært endringer i interesse og engasjement fra grunneiere/drivere i 2016
(Hvis ja, beskriv kort omfang. Positiv eller negativ endring?)
Som tidlegare, sjå 2015
9.
Har det vært endringer i interesse og engasjement fra kommunen i 2016?
(Hvis ja, beskriv kort omfang. Positiv eller negativ endring? Endringer i oppgave og ansvarsfordeling?)
Frå eit styrka engasjement i 2015 har det vore lite aktivitet frå kommunen si side i 2016.
10. Har det vært endringer i interesse og engasjement i regional forvaltning i 2016?
(Hvis ja, beskriv kort omfang. Positiv eller negativ endring? Endringer i oppgave og ansvarsfordeling?)
Nei
7
OMRÅDETS STATUS I KOMMUNEPLAN
11. Har det utvalgte området noen status i kommuneplanens arealdel?
– eks som hensynssone i reguleringsplan?
Leikanger kommune sin arealdel i kommuneplanen gjekk ut i 2016. Det er vedteke planprogram for ny arealdel for perioden 2016 -2026 der det er skissert
utlegging av planframlegg i mai/april 2017.
SYNLIGGJØRING OG FORMIDLING
12. Har det vært endring i aktivitetsnivå vedrørende synliggjøring og formidling i 2016?
(Hvis ja, beskriv kort omfang. eks slåttedager/fagdager, kulturminnedager, lokale arrangement, pressedekning, brosjyrer, nettsider etc?)
Nei, i samband med refotografering i september forsøkte vi å finne eit tidspunkt for lokaltføredrag med O. Puschmann. Dette vart utsett til 2017, mykje grunna
kapasitet hos fotografen.
SKILTING
Det ble i 2013 utarbeidet felles logo og skiltprofil for utvalgte kulturlandskap.
Ja
13. Har det blitt satt opp skilt i henhold til utarbeidet grafisk profil i området i 2016?
14. Planlegges det oppsetting av skilt? Evt tidsramme?
x
x
8
Nei Utdyp
Hvis ønskelig,
skriv i egen
tabell under
Hvis ja, beskriv
kort omfang.
Hvis nei,
hvorfor ikke?
Hvis ja, beskriv
kort omfang.
Hvis nei,
hvorfor ikke?
Utdyp 13-14
13 Vi arbeider med dette lokalt for å få medverknad frå grunneigarane gjennom den lokale arbeidsgruppa. Leikanger kommune er leiar for gruppa og kalt ikkje inn
til møte om formidling i 2016. Vi prøver å setje av midlar til skilt, til no er det sett av kr. 29 000, men dette er ikkje nok til å starte arbeidet.
14 Vil vere avhengig av den lokale arbeidsgruppa, midlar vi får tildelt og kapasitet hos Fylkesmannen
VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING I OMRÅDET
15. Har det blitt tatt noen nye initiativ, eller har det vært endring i aktivitetsnivå vedrørende verdiskaping og næringsutvikling i området? (Hvis ja,
beskriv kort omfang. Hvis nei, hvorfor ikke? eks nye tiltak, aktiviteter, samarbeid med andres store satsinger (Innovasjon Norge, Norsk kulturarv el.) som har
verdiskaping/næringsutvikling på agendaen?
Ein av gardbrukarane har jobba aktivt med justering av planar for ny driftsbygning til sau i samarbeid med norsk landbruksrådgjeving Vest. Det ligg an til at
søknad til Innovasjon Norge blir sendt i februar 2017.
Restaureringsprosjektet på gbnr 2/7 gjer at det her er tankar om garden si framtid i form av leigeavtaler, generasjonsskifte m.v.
FAGSAMLING
16. Innspill til tema for fagsamling for forvaltningen april 2017
Erfaringsutveksling kring forvaltningsopplegg etter innføring av ny forskrift
Grep for å sikre lokal og nasjonal forankring av UKL
9
ANNET
17. Tilleggsopplysninger og –innspill ( annen info m.v om arbeidet i 2016 og fremover som er viktig og som ikke passer inn foran.)
EKSEMPEL PÅ VELLYKKA TILTAK
18. De gode historiene er viktige. Vi ber om en kort omtale av et vellykka tiltak fra hvert område, inkl. om mulig bilder før og etter tiltak er gjennomført.
Eit stort løft i 2016 har vore restaureringa av slåttemark på gbnr. 2/7. Prosjektet vart skildra i nyhetsbrevet for Utvalde kulturlandskap i juni 2016.
Det lukkast ikkje grunneigarane å ferdigstille prosjektet i 2016, men prosjektet vil bli ferdigstilt innan påske 2017.
Skjøtselen som skjer i regi av det to andre gardbrukarane går sin gang med alt frå styving og slått til beiting. Innsatsen dei to gjer, både på eige areal og på leigd
areal, gjer at dei sentrale slåtteareala vert halde i hevd.
Kvart år er det spennande å sjå korleis landskapet på Grinde – Engjasete framstår. Potensialet er framleis stort for å setje i gang tiltak og å få drift på areal, men
innsatsen som vert gjort pr. no må samstundes verdsetjast.
10
Figur 1 Grinde sett frå Huke 5. oktober 2016
11
KUNNSKAP OM MILJØEFFEKTER (resultater fra hele satsingen, siden oppstarten)
Hvis det foreligger kunnskap om miljøeffekter i området, svar på følgende spørsmål etter beste evne.
Typer effekt
Antall
Utdyp
Antall tiltak rettet mot spesifikke arter f.eks
prioriterte arter eller rødliste arter (vipe, spove,
svartkurle osv).
Antall og daa areal som skjøttes.
296,5 daa
I hovudsak slåttemark, innmark, lauveng, kultureng
og hagemark med styvingstre der skjøtselen oftast
inneber tilbakeskjering av styvingstre, slått og styrt
beiting
Gamal slåttemark og lauveng med fleire styvingstre
Antall og daa utvalgte naturtype
(slåttemark/slåtteeng/kystlynghei) som har fått en
hensiktsmessig skjøtsel
Antall og daa restaurerte naturtyper i
kulturlandskapet.
191 daa
Antall og daa restaurerte utvalgte naturtyper
(slåttemark/slåtteeng/kystlynghei).
Antall og type bygninger som har blitt istandsatt.
(Hvis kjent, angi oppdatert tilstandsgrad og evt.
fredningsstatus. Kontakt
fylkeskommunen/Sametinget ved behov.)
Antall arkeologiske kulturminner som har fått
skjøtselstiltak gjennom Utvalgte kulturlandskap
Antall og type andre kulturminner fra nyere tid som
har fått skjøtselstiltak gjennom Utvalgte
kulturlandskap
12
13