Årsmøte 2017 Innkalling og dagsorden

Herkules Fotball
ÅRSMØTE 2017 - innkalling
Mandag 27. februar 2017
DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET
1. Godkjenne de stemmeberettige
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær, samt to representanter til å
skrive under protokollen
4. Behandle årsberetning og årsmeldingene fra lagene
5. Behandle regnskapet i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Budsjett 2017
9. Foreta valg:
a. Leder og nestleder
b. 5 styremedlemmer
c. 2 varamedlemmer
d. Revisorer
e. Valgkomité