Skien kommunes organisasjonskart

Sist oppdatert 27.02.2017
Stabsfunksjoner
Rådmann
Ole Magnus Stensrud
Kommunikasjon
Anne Spånem
Assisterende
Rådmann
Jan Petter Johansen
Bystyresekretariatet
HRavdelingen
Kommuneadvokaten
Ketil Mjøen
Grenlandssamarbeidet
Oppvekst
Grete Gjelten
Bruk «Page Up»/«Page Down»
for å navigere mellom områdene
Helse og
velferd
Guro Winsvold
Byutvikling,
Drift og
Kultur
NAV
Per Stokstad
Karin Finnerud
www.skien.kommune.no
Stabsfunksjoner
Assisterende
Rådmann
Jan Petter Johansen
Økonomiseksjonen
Samordning og
analyse
Barnehagemyndigheten
Beredskap
Bedriftshelsetjenesten
Tone E. Matre Roe
Bruk «Page Up»/«Page Down»
for å navigere mellom områdene
Brannvesenet
Guttorm Liebe
Regnskapsseksjonen
Kemneren i
Grenland
IT-samarbeidet
i Grenland
Sondre H. Thorsnes
Jonas Resare
Jørn Møane
Grenlandskommunenes
innkjøpsenhet
Rune Hagøy
www.skien.kommune.no
Stabsfunksjoner
Kommunikasjon
Anne Spånem
Stab
Skien Servicesenter
Anne Lekven
Bruk «Page Up»/«Page Down»
for å navigere mellom områdene
www.skien.kommune.no
Stabsfunksjoner
HR-avdelingen
Ketil Mjøen
HR-stab
Lønnsseksjonen
Line Marie WithTande
Bruk «Page Up»/«Page Down»
for å navigere mellom områdene
www.skien.kommune.no
Stabsfunksjoner
Oppvekst
Definert område
Grete Gjelten
Assisterende
kommunalsjef
Fagsjef
Tore Andersen
Kristian Ripegutu
Oppvekst
administrasjon
Barnehager
Skoler
Bratsberg
-kleiva
Barneskole
Gimsøy
Bakken
Borgestad
Ungdomskole
Barnehage
Ba rnehage
Bueflata
Enggrav
Barnehage
Ba rnehage
Falkum
Gimsøy
Barnehage
Ba rnehage
Granåsen
Gråtenmoen
Barnehage
Ba rnehage
Gulset
Klosterskogen
Buer
Gjerpen
Barneskole
Ungdomskole
Bølehøgda
Barneskole
inkl. den røde
skole
Gulset
Ungdomskole
Gjerpen
Kongerød
Barneskole
Ungdomskole
Kjørbekkhøgda
Barneskole
Menstad
Ungdomskole
Barnehage
Klyve
Mæla
Barneskole
Ungdomskole
Kollmyr
Barneskole
Lunde
Barneskole
Moflata
Kverndammen
Skotfoss
Barnevern
Forebyggende
hels e
Enhet for
enslige
mindreårige
Kulturskolen
Lundedalen
Skotfoss
Barnehage
Ba rnehage
Tie demannsjordet
Venstøp
Ba rnehage
Enggrav
Skole og
barnehage
SPT
Ba rnehage
Voksenopplæringa
Åfoss
Barneskole
PPtjenesten
Ba rnehage
Barnehage
Kollmyr
Barnehage
Barneskole
Bistandsytere og fagenheter
Ba rnehage
Fagenhet for
spesialpedagogisk
hjelp og
støttetiltak
Stigeråsen
Barneskole
Venstøp
Barneskole
Åfoss
Barneskole
Bruk «Page Up»/«Page Down»
for å navigere mellom områdene
www.skien.kommune.no
Helse og velferd
Guro Winsvold
Stabsfunksjoner
Kommuneoverlege
Skjenkesaker
Kvalitetsseksjonen
Fellestjenester
Torkild Helberg
Lars Kristiansen
Stab og støtte
Merkantile tjenester
Scheen komm unale
persontransport
Scheen matservice
Vaskeri og innkjøp
Krisesenteret i
Telemark
Heldøgns
omsorgstjenester
Monica Hammari
Gulset sykehjem
og bokollektiv
Enhet 1
Enhet 2
Enhet 3
Enhet 4
Tilrettelagte tjenester
Geir Gjelstad
Halvdansgate
Lieparken/
Liekvartalet
Tamburlund 1
og LMT
Tamburlund 2
Gjerpen sykehjem
og Bokollektiv
Spesialiserte tjenester
Erik Nordberg
May Omland
Skottfosstorvet
og Einartun
Haugesgate
Haugsåsen bo- og
behandlingssenter
Enhet 1
Enhet 2
Koordinerende
hjemmetjenester
Klyve hj.tj
Enhet 1
Klyve hj.tj.
Enhet 2
Ytre Gjerpen
hj.tj
Enhet 1
Ytre Gjerpen
hj.tj.
Enhet 2
Gulset hj.tj.
Enhet 1
og Servicetjenesten
hjelpemidler
Gulset ht.tj.
Enhet 2
Søndre
Falkumvei
Arkaden
Stigertun
Gulsetmyra og
Skottekroken
Maribakkane
Sentrum
hj.tj. Enhet 1
Nattjenesten
Sentrum
hj.tj.
Enhet 2
Sportsplassen
/Solbergtun
Holbergsgt. 18
MATS
Dagaktivitetssenter
Fys io/ergo
og
Fysio privat
Praktisk
bista nd og
læring
Marensro
Dag- og
habiliteringssenter
Einaren
avlastningsbolig og
SAMBA
Bestillerkontoret
Dag og aktivitetstilbud eldre og
Østli/Vestli
bokollektiv
Fengselshelsetjenesten
Skien
kommunale
akuttjenester
Enhet for rus
og psykisk
helse arbeid
Korttidsenheten
Meensveien og
Rehabiliterings
-enheten
Moflataveien
Røymyr og
Vestre Gulset
Avklaring og
Lindrende enhet og
Sosial.med senter
Enhet 1
Enhet 2
Findal
Bakkane bo- og
behandlingssenter
Enhet 1
Enhet 2
Melum bo- og
servicesenter
Lyngbakken boog
behandlingssenter
Enhet 1
Enhet 2
Bruk «Page Up»/«Page Down»
for å navigere mellom områdene
www.skien.kommune.no
Stabsfunksjoner
Byutvikling,
Drift og Kultur
Karin Finnerud
Kulturkontoret
Guro Honningdal
Administrasjonsavdelingen
Mona Saga
Byutvikling
Mette Gundersen
Vann og
avløp
Finn Jensen
Bruk «Page Up»/«Page Down»
for å navigere mellom områdene
Bibliotek
Henriette
Stoltz
Kultur
og fritid
Bente Søfting
Plan og
byggesak
Landbruk
og Geodata
Olav BackeHansen
Terje Sjøvaag
Drift og
anlegg
Tove Haugland
Eiendom
Anita Ballestad
www.skien.kommune.no