Kunngjøring av høring

Kunngjøring av offentlig ettersyn:
Detaljreguleringsplan for Vestsiden, Trysil sentrum
Detaljreguleringsplanen for Vestsiden, Trysil sentrum, har som hovedformål å omgjøre deler
av Trysil-Knut hotell til boligformål/leiligheter. Samtidig er det ønskelig å få til en
oppstramming av krysset mellom Trysil-Knut hotell/Kiwi, Rema 1000 og Vestsidevegen, slik
at det blir bedre tilrettelagt for myke trafikanter. En har i forbindelse med denne
planprosessen også måttet sørge for å avsette tilstrekkelig med arealer til en fremtidig
rundkjøring, eller annen atkomstløsning inn mot sentrum, på fylkesveg 26. Området er en del
av hovedatkomsten inn til Trysil sentrum og planområdet avgrenses av fylkesveg 563
Vestbyvegen i nord, Vestsidevegen i øst, fylkesveg 26 i vest og planlagt nedfartsløype fra
Trysilfjellet i sør.
Dokumentene er lagt ut på kommunens hjemmeside - www.trysil.kommune.no. Bruk
elektronisk høringsskjema som finnes på www.trysil.kommune.no, send e-post til
[email protected], eller send brev per post til Trysil kommune, postboks 200,
2421 Trysil. Uttalelsen merkes med saksnummer 2015/2451. Høringsfrist er satt til
21.04.2017.
Rådmannen