Tilskuddsordninger innen helse og omsorg

Kommunalt kompetanseog innovasjonstilskudd
Informasjonsmøte 16. februar 2017
Om tilskuddet
1. Kompetansehevende tiltak for ansatte i helse- og
omsorgstjenesten – Kompetanseløft 2020
- herunder overgangsordning for studenter som påbegynte tverrfaglig
videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning i psykisk
helsearbeid og videreutdanning i rusproblematikk i 2014 og 2015
2. Tilskudd til opplæring knyttet til brukerstyrt personlig
assistanse
3. Innovasjon
Tilskuddsmottakere
Kommuner
≡ Kommuner kan velge å utvikle tiltak og tjenester i samarbeid
med andre
● Ved samarbeid er kommunen økonomisk og
administrativt ansvarlig og skal stå som søker for
prosjektet i sin helhet
≡ Fylkeskommuner
● kan søke om tilskudd til kompetanseheving
Søknaden
≡ skal inneholde informasjon om søker, adresse,
organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
≡ skal undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har
delegert myndigheten til
Søknaden
Vi har delt søknaden for 2017 inn i 4 deler:
≡ Søknadsskjema 2017
● Må fylles ut av alle søkere
≡ Søknad kompetanse
● Fylles ut av de som søker om tilskudd til kompetansetiltak
≡ Søknad BPA
● Fylles ut ved søknad om opplæring knyttet til BPA
≡ Søknad innovasjon
● Fylles ut ved søknad om innovasjonsprosjekter
PRIORITERINGER:
Følgende søknader skal prioriteres, angitt i
prioriteringsrekkefølge:
≡ Grunn-, etter- og videreutdanning, herunder opplæringstiltak for å styrke
helse- og omsorgstjenestenes kompetanse om rus og psykisk helse
≡ Opplæring knyttet til BPA med følgende prioriteringsrekkefølge
1. Opplæringstilskudd for nye og etablerte brukere/arbeidsledere
2. Opplæringstilskudd for kommunenes saksbehandlere
3. Opplæringstilskudd for assistenter
≡ Innovasjonsprosjekter
Prioritering innovasjonsprosjekter
Det prioriteres midler til nye tiltak og metoder innen:
≡ forebygging, tidlig innsats og egenmestring
≡ fritidsaktivitet med assistanse
≡ kulturopplevelser
≡ ernæring
≡ legemiddelhåndtering
≡ rehabilitering og habilitering, herunder hverdagsrehabilitering
≡ samspill med pårørende og frivillige i omsorgssektoren generelt og i
demensomsorgen spesielt
≡ andre nyskapende løsninger av stor betydning for brukerne av de
kommunale helse- og omsorgstjenestene
Utlysning
≡ Fylkesmannens nettside
● Snarveier
● Utlysning av midler
≡ Søknadsfrist 1. april 2017
Til fordeling 2016
≡ Tilskudd til kompetanse og innovasjon (BPA og innovasjonsprosjekter)
Kr 5 256 000
≡ Veiledende fordeling Kompetanseløft 2020
Kr 10 222 900
≡ Tilskudd til pågående prosjekter i velferdsteknologi
kr 2 100 000
≡ Vi har ikke mottatt informasjon om midler til fordeling i Østfold for 2017
Behandling av søknader
≡ Tilsagn om tilskudd i løpet av juni
Tilbakemeldinger
≡ Kompetansetiltak
● Tilbakemelding om igangsatte tiltak
ca. 20. september
Utbetaling av tilskudd
≡ Kompetansetiltak
● Etter tilbakemelding og justering av tildeling
≡ Opplæring BPA
● Etter tilsagnsbrev, og så snart opplæringsplan og budsjett for
opplæringen foreligger
≡ Innovasjon
● Etter mottatt «Aksept av vilkår»
Tilskudd til kompetanseutvikling
Kompetanseløft 2020 - Strategi
1. Sikre god rekruttering og stabil bemanning
2. Sikre at grunn- og vidareutdanningane har god kvalitet og er
tilpassa tenesta sitt behov
3. Heve kompetanse hos dei tilsette med mål om styrka
forsking, innovasjon og kunnskapsbasert praksis
4. Leggje til rette for tenesteutvikling, teamarbeid og innovasjon
5. Bidra til god praksis, fagleg utvikling, større fagleg breidd og
kunnskapsspreiing
6. Bidra til betre leiing gjennom målretta satsing på auka
leiarkompetanse
Tildelingskriterier
Særskilte tildelingskriterier for kompetanseutvikling:
≡ Det kan gis tilskudd til følgende kompetansehevende tiltak for
ansatte i helse- og omsorgstjenesten:
● Utdanning på videregående skolenivå/fagbrev (helsefagarbeider, aktivitør
mv, herunder kvalifisering av ansatte uten formell fagutdanning)
● Fagskoleutdanning (påbygg videregående skole/fagbrev)
● Bachelorutdanning helse- og sosialfag
● høyere utdanning, med vekt på desentraliserte studietilbud
● Videreutdanning/mastergradsutdanning (påbygg bachelornivå)
● Internopplæring/kortere etterutdanning/ABC-opplæring/kurs o.l.)
≡ Videreutdanning må tilsvare minst et halvt års studietid på full
tid.
Tildelingskriterier
Særskilte tildelingskriterier for kompetanseutvikling forts:
Overgangsordning:
For studenter som påbegynte tverrfaglig videreutdanning i
psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning i psykisk
helsearbeid og videreutdanning i rusproblematikk i 2014 og
2015 vil beregningsreglene som ble benyttet i 2015 (inkl
reisetilskudd) gjelde ved utmåling av tilskudd for vårsemester
2017.
Søknad om kompetansetilskudd
≡ Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på
statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 (Fellesskjema
for alle tiltak)
≡ Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på
statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 – Del 1
Kompetansetiltak
≡ Vedlegg 1 til søknadsskjema om «Kommunalt
kompetanse- og innovasjonstilskudd» - Spesifisering
av kompetansetiltak
Søknad om kompetansetilskudd
Spesifisering av kompetansetiltak
- Viktig å beskrive under kommentarer
- «Annen» utdanning må alltid spesifiseres
Overgangsordningen:
- Fyll ut navn på aktuelle studenter
- Ta kontakt med Fylkesmannen v/ Eli Ådnøy for eget
søknadsskjema
Overgangsordningen
≡ Ubenyttede midler fra 2016 trekkes fra ved
utbetaling i 2017
Nasjonal lederutdanning for
primærhelsetjenesten
≡ Nytt tiltak i 2015
≡ Søknad om opptak: 15. april – se Helsedirektoratets eller BIs nettsider
≡ Søknad om tilskudd fra FM: Kompetansetilskudd
≡ Helsedirektoratet har i samarbeid med KS gitt Handelshøyskolen BI i
oppdrag å tilby utdanning i leiarkunnskap og innovasjon for helse- og
omsorgstenesta og tannhelsetenesta i kommunane/fylkeskommunane.
Utdanninga gir 30 studiepoeng og kan gjennomførast som sjølvstendig
modul eller som del av eit samla mastergradsstudium.
Tilskudd til opplæring knyttet til brukerstyrt
personlig assistanse (BPA)
Nytt i 2016 – videreført i 2017
≡ Ikke fastsatt satser i nytt regelverk
≡ Tilskudd til opplæring gis i henhold til
● forventede utgifter/budsjett
● opplæringsplan
Søknad om tilskudd
≡ Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på
statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 (Fellesskjema for alle
tiltak)
≡ Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på
statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 – Del 2
Opplæringstilskudd knyttet til brukerstyrt personlig assistanse
● Opplæringsplan vedlegges søknaden
● Planen må inneholde forventede utgifter/budsjett
Behandling av søknad
≡ Vi yter ikke tilskudd i 2016 til assistenter og saksbehandlere som
kommunene fikk tilskudd for i 2015 eller 2016
≡ Nytt tilskudd til arbeidsledere som kommunene fikk tilskudd for i 2015
eller 2016 kan ytes ved særskilt behov
● Må begrunnes
≡ Tilsagnsbrev i løpet av juni
Rapportering
Rapportering for mottatt tilskudd i 2016
≡ Frist 1. april 2017
● Kompetansetiltak
o Rapporteringsskjema om kompetansetiltak (excel)
● Opplæring BPA
o Rapporteringsskjema side 3
Rapporteringsskjema s. 3
2. Rapportering opplæringstilskudd knyttet til
brukerstyrt personlig assistanse
Antall arbeidsledere som har gjennomført
opplæring:
Antall saksbehandlere som har gjennomført
opplæring:
Antall assistenter som har gjennomført
opplæring:
Innovasjon
Erfaringer fra 2016
≡
≡
≡
≡
≡
Videreføring av prosjekter fra 2015
Tilskuddet ble sett i sammenheng med prosjektskjønnsmidler
Det ble ikke gitt tilskudd til tiltak som er en del av ordinær drift
Det ble ikke gitt tilskudd til investeringer
Det ble lagt stor vekt på overføringsverdien til andre
Totalt ble det søkt om 17 prosjekter i første runde, med en samlet sum
på kr 12 609 604.
I andre runde ble det søkt om 10 prosjekter, inklusiv 4 prosjekter som
ble overført fra skjønnsmidlene. Søknadssum andre runde var på
kr 5 851 000
Total søknadssum for 2016 ble da på kr 18 460 604
Prosjekter som fikk støtte 2016
Videreført fra 2015
≡ Eidsberg – «Ledelse virtuell avdeling»
≡ Rygge – «Sammen om et frikvarter»
≡ Moss – «Felles digitalt responssenter velferdsteknologi for
Mosseregionen». Dette prosjektet blir endret til å inkludere hele
Mosseregionen inn i Fredrikstad sin plattform for velferdsteknologi
≡
≡
≡
≡
Spydeberg – «Morgendagens omsorg»
Trøgstad – «Hverdagen ordner vi sammen»
Halden – «Teknologi, bolig og utvikling»
Fredrikstad – «Kompetansenettverk og kompetansebank for
velferdsteknologi»
Totalt utgjorde dette et beløp på kr 1 813 896
Prosjekter som fikk støtte 2016
Nye i 2016 både runde 1 og 2
≡ Halden – «Virtuell korttidsavdeling med velferdsteknologi»
≡ Hvaler – «Samhandlingsteam FDPS og SMP sammen med
Fredrikstad»
≡ Helsehuset Indre Østfold – «Utvikling av Kommunal
Akuttmedisinsk Samhandlinssentral (KAS) – forprosjekt»
≡ Fredrikstad – «Innovasjon med tanke på hverdagsmestring»
≡ Fredrikstad – «Regionalt responssenter» (Moss, Rygge, Råde og
Valer inn i Fredrikstad sin plattform for velferdsteknologi
≡ Fredrikstad – «Medisinsk avstandsoppfølging»
≡ Sarpsborg – «Innovasjonsutdanning»
≡ Trøgstad – Utviding av «Hverdagen ordner vi sammen»
Totalt utgjorde dette et beløp på kr 4 243 390
Totalt 2016
Totalsum for 2016 blir da på kr 6 057 286
Rapportering for mottatt tilskudd i 2016
≡ Frist 1. april 2017
● Rapporteringsskjema side 3-6
≡ Eventuelle ubrukte midler fra 2016 må enten betales tilbake,
eller søkes om videreføring til 2017. Videreføring begrunnes i
søknad for 2017.
≡ Det forventes at prosjekter som har fått støtte siden 2015, og
som søkes videreført i 2017, blir ferdigstilt i løpet av 2017.
Dette må det være en plan for i søknaden (aktivitets- og
fremdriftsplan)
OBS – ytterligere krav til rapportering
≡ Kommunene rapporterer til fylkesmannen. Krav til rapportering
er nærmere beskrevet i tilskuddsbrevene.
≡ Prosjektrapporter, eventuelle forskningsrapporter og annen
dokumentasjon fra innovasjonsprosjekter under denne
tilskuddsordningen skal i tillegg sendes Senter for
Omsorgsforskning, som har fått i oppdrag å fungere som
dokumentasjonssenter.
≡ Adresse: Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i Gjøvik,
Postboks 191, 2802 Gjøvik. E-post: [email protected]
SØKNAD 2017
≡ Målet med det kommunale kompetanse og innovasjonstilskuddet
er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle
bærekraftige og gode omsorgstjenester, og gi en tydelig prioritet til
noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står
overfor på omsorgsfeltet. Tilskuddet skal stimulere kommunene til
å iverksette nødvendig kompetanseheving og tjenesteinnovasjon
for å møte utfordringsbildet på kort og lengre sikt.
≡ Bevilgningen skal gi rom for at kommunene setter i verk
kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra
lokale forutsetninger og behov
≡ Innovasjon og kompetansetilskuddet skal sees i sammenheng
med Kommunal- og moderniseringsdepartementets
skjønnstilskudd, som også kan benyttes til kommunal innovasjon
og utvikling.
≡ Det legges som hovedregel til grunn en kommunal egenandel.
Dersom kommunen mottar andre statlige tilskudd hvor det er
lagt inn en forutsetning om kommunal egenandel, skal
tilskuddsmidlene ikke benyttes til å dekke denne kostnaden.
≡ Resultatene av innovasjonsprosjektene skal dokumenteres og
fylkesmannen skal gjøre en vurdering av i hvilken grad
prosjektene har overføringsverdi til andre kommuner.
Fylkesmannen skal videreformidle resultatene fra prosjektene
til andre kommuner og stimulere til læring og
erfaringsutveksling. Rapporteringen vil være helt essensiell her
Behandling av søknader
≡ Tidspunkt for tilsagn er blant annet avhengig av antall
søknader, og om søknadene inneholder nødvendige
opplysninger
≡ Arbeidsgruppe med representanter fra avdelingene
Samordning og beredskap og Helse- og sosial prioriterer
søknadene
≡ Mål om å sende ut tilsvar i løpet av juni
TILSKUDD TIL STYRKING AV HABILITERING OG REHABILITERING I
KOMMUNENE
≡ Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering er ett av
tiltakene i Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
2017 – 2019 (Prop. 1S (2016-2017)). Tilskuddet skal
stimulere til tjenesteutvikling i kommunene med mål om å
styrke feltet. Det er et mål at kommunene på sikt skal overta
flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, og at
hovedtyngden av habiliterings- og rehabiliteringsinnsatsen skal
skje i kommunene. Utfordringsbildet er beskrevet i Meld.St. 26
(2014-2015), «Fremtidens primærhelsetjeneste», kapittel 21.
Forts habilitering og rehabilitering
≡ Hvem kan søke: Kommuner
≡ Tema: Habilitering og rehabilitering
≡ År: 2017
≡ Referanse til statsbudsjettet: kapittel 762 post 64, Prop 1S
(2016 – 2017)
≡ Søknadsfrist: 1. april 2017
≡ Beløp som skal fordeles i Østfold: 4 213 300
Mål for ordningen
≡ Styrking i tråd med "Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017
- 2019" og i samsvar med krav og anbefalinger i "Veileder for rehabilitering og
habilitering, individuell plan og koordinator". Innen utgangen av 2017 skal
kommunen ha en oppdatert plan for habilitering og rehabilitering.
Delmål:
≡ Styrke pasienter og brukeres muligheter for å opprettholde og/eller gjenvinne
sin fysiske, sosiale og/eller psykiske mestringsevne.
≡ Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester.
≡ Sikre tilbud i samsvar med befolkningens behov, herunder sikre faglig innhold,
kvalitet og kapasitet jf. Meld. St. 26 (2014 - 2015), "Fremtidens
primærhelsetjeneste", med hovedvekt på kapittel 21.
≡ Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, andre
sektorer og innad i kommunen.
≡ Sikre at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan og
koordinator, herunder styrke koordinatorrollen.
≡ Koordinerende enhet er tilrettelegger for helhetlige og koordinerte tjenester på
tvers av fag, nivåer og etater.
Målgruppe
≡ Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og
mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og
rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i
målgruppenes behov for sosial, psykososial og medisinsk
habilitering og rehabilitering.
Tildelingskriterier
Tildelingen av tilskudd skjer etter en skjønnsmessig vurdering av søknaden. I
vurderingen blir søknadens forventede måloppnåelse i forhold til målene for
tilskuddsordningen lagt til grunn, herunder
≡ at det er beskrevet tiltak for utarbeidelse/oppdatering av kommunens
plan for habilitering og rehabilitering, herunder hvordan det sikres tilbud i
samsvar med befolkningens behov, og hvordan tiltakene skal bidra til å
oppfylle krav og anbefalinger gjengitt i "Veileder for rehabilitering og
habilitering, individuell plan og koordinator" og jfr kriterier til
måloppnåelse under pkt 3 i regelverket for tilskuddsordningen.
≡ at kommunen har synliggjort samarbeid med brukerorganisasjoner,
spesialisthelsetjenesten og aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten.
≡ at koordinerende enhet er sentral i utarbeidelse av kommunens plan.
≡ at søknaden er forankret på rådmannsnivå.
Det legges også til grunn en kommunal egenfinansiering. Tilskuddsmidlene
skal gå til stimulering av opptrapping i kommunen og det må synliggjøres i
finansieringsplanen for tiltaket hvordan kommunen vil sikre en
styrking/omstilling i tjenestene med økt vekt på habilitering og rehabilitering.
Habilitering og rehabilitering
≡ Regelverk nettopp mottatt fra Helsedirektoratet. Beløp er
foreløpig bare et forslag. Endelig beløp vil komme i
Tildelingsbrevet til Fylkesmannen ca den 1. mars. Blir lagt ut
på vår hjemmeside snarest mulig etter dette
FØLG MED!!!!
tilskudd til implementering av velferdsteknologi
2017 - 2020
≡ Tilskuddsordningen følger opp Meld. St. 29 (2012-2013)
"Morgendagens omsorg" og inngår i Nasjonalt program for
velferdsteknologi som er en del av Omsorgsplan
2020. Programmet går over i en innføringsfase for trygghets- og
mestringsteknologi og inviterer derfor flere kommuner med!
≡ Søknadsfrist: 06.04.2017
Velferdsteknologi
Samarbeidsprosjekter som tas opp i programmet må baseres på en
eller flere av de anbefalte teknologiområdene fra
Velferdsteknologiprogrammet.
Dette er:
≡
≡
≡
≡
Varslings- og lokaliseringsløsninger
Elektronisk medisineringsstøtte
Elektroniske dørlåser
Digitalt tilsyn (utvidet trygghetsalarm med sensorer som også kan
inkludere kamera)
≡ Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
≡ Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på
tjenester
Velferdsteknologi
Kommuner som har deltatt i denne utprøvingen så langt i
programmets tid, vil stå til rådighet som ressurskommuner for de
nye prosjektene som tas opp i programmet for regional spredning
2017-2020. De vil bidra med erfaringer fra egne prosjekter samt
veilede i metoder og verktøy i forbindelse med nødvendig
endringsarbeid. Ressurskommuner er ikke forhindret fra å være
søkerkommune på vegne av sin «region» dersom dette faller
naturlig.
Mer informasjon om tilskuddet på vår hjemmeside:
https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Tilskudd/Informasjon-omtilskudd-til-implementering-av-velferdsteknologi-2017---2020/
Andre tilskudd
≡ Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten
● Administreres av Helsedirektoratet
● Søknadsfrist: 17 april 2017
● Mer info: https://www.bi.no/studier-ogkurs/kurs/masterprogram/helseledelse/
≡ Lønnstilskudd til avansert klinisk sykepleie
● Administreres av Helsedirektoratet
● Søknadsfrist: 31. mars 2017
● Mer info: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-forutdanning-i-avansert-klinisk-sykepleie
≡ Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling
og omsorg ved livets slutt
● Administreres av Fylkesmannen i Oslo og Akershus
● Søknadsfrist: 1. mars 2017
● Mer info: https://www.fylkesmannen.no/Oslo-ogAkershus/Tilskudd/Kompetansehevende-tiltak-for-lindrendebehandling-og-omsorg-ved-livets-slutt/
Avslutning
≡ Som sagt, følg med på vår tilskuddsportal inne på vår nettside:
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Tilskudd/
≡ Følg også med på Helsedirektoratets tilskuddsportal:
https://helsedirektoratet.no/tilskudd
Ring oss, eller send epost, hvis dere lurer på noe
Lykke til!