Les LOs brev til finansminister Siv Jensen

Finansdepartementet
Postboks 8009 Dep.
0030 OSLO
Att: v/Finansminister Siv Jensen
Deres ref.
Vår ref.
17/410-4 665.3/STRE
Dato:
Oslo, 27.02.2017
Myndighetene har et ansvar for at folks pensjoner ikke bare forsvinner
Pensjonsreformen skal evalueres i 2017 når det gjelder AFP og alderspensjon i Folketrygden.
Partene har i samråd med ASD lagt et løp for dette. Disse to pensjonselementene er imidlertid
utformet under forutsetning av at en tredje brikke er på plass, nemlig tjenestepensjonene.
Disse er viktige som bidrag til et anstendig pensjonsnivå allerede nå; og de er viktige som
premiss for evalueringsprosessen for AFP og pensjonsnivået på lenger sikt.
Det som haster er at myndighetene tar et ansvar for å gi et fremtidsbilde av
tjenestepensjonene. Finansdepartementet har gitt et viktig bidrag til forståelsen av svakhetene
ved de bedriftsvise innskuddspensjonene i privat sektor gjennom rapporten "Egen
pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon" som ble lagt fram i desember.
Departementet har imidlertid ikke gjort noe med LOs henvendelse av november 2015 for å
legge lov og regelverket til rette for fellesordninger som kan bygge ned tap av pensjon knyttet
til jobbmobilitet og bedre sikre kvinners pensjonsdekning.
Vi viser til at norske arbeidstakere nå ca 10 år etter pensjonsreformen står overfor en svært
krevende virkelighet. I tillegg til at vi nå med adskillig bekymring skal evaluere utslagene av
levealdersjusteringen og de nye opptjeningsreglene i Folketrygden, opplever vi at
tjenestepensjonene fremstår som mer usikre enn før:
-
Fripolisene, der det meste av pensjonskapitalen er, befinner seg i krise
Pensjonskassene konfronteres med kapitalkrav som senker ytelsene
Innskuddspensjonene viser seg ikke å gi det folk hadde ventet før på lenge
Alt i alt betyr det at norske arbeidstakere står overfor fallende pensjonsnivå som følge av
levealdersutviklingen og samtid stor utrygghet for fremtidige tjenestepensjoner.
Vi vil med dette brev be om at FIN tar et mer helhetlig grep om tjenestepensjonene og ikke lar
det håndteres bare som et kapital- og finansmarkedsspørsmål.
Departementene må nå sammen med partene samle trådene i utrednings- og fremtidsbildet.
Dette bør skje snarest og gjerne etter mønster fra forannevnte rapport, der en fikk et
samarbeid mellom ASD, FIN og Finanstilsynet i dialog med berørte parter.
Landsorganisasjonen
i Norge
Torggata 12
N-0181 Oslo
Telefon23 06 10 00
Telefaks
Bankgiro
Org.nr
23 971
06 17
07443337
9001.07.00182
[email protected]
www.lo.no
Innen (1.juli) bør det foreligge en samlet fremstilling av tendenser og utsikter; i tillegg til en
beskrivelse av alternative "redningsmuligheter". Problemene oppstår på flere områder.
1. Fripoliser i krise
De såkalte fripolisene er i krise. Fripoliser er (ikke ferdig) opptjente rettigheter fra avbrutt
opptjening i de ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningene. 2/3 av pensjonsrettighetene i
ytelsespensjon er nå fripoliser der opptjeningen er avsluttet, og langt flere vil få pensjon fra
disse enn fra aktive ordninger. Vedvarende lav rente og lengre levealder krever høyere premie
for at ytelsespensjoner skal opprettholde sin verdi. Det har gjort fripoliser til noe ingen vil
overta ansvaret for. Det er derfor ikke reell flytterett eller konkurranse om å forvalte disse.
Kundene risikerer nå ikke bare at disse reduseres i realverdi for hvert år, men i tillegg at de
kan miste deler av rettighetene gjennom konkurs. På tross av myndighetenes anstrengelser for
å sikre rettighetene gjennom svært streng finansregulering, kan det ende med insolvens og
redusert pensjon eller at fripolisene overtas av et selskap i Liechtenstein, utenfor
Finansdepartementets tilsyn og kontroll.
2. Pensjonskassene tar mer ansvar
De fleste pensjonskassene har håndtert folks pensjonspenger bedre. Det skyldes at mange har
en sponsor/eier med nærmere tilknytning til både bedrift, arbeidstakere, fripoliseinnehavere
og pensjonister, og tar hensyn til dette. For slike kasser er det ikke om å gjøre å betale lavest
mulig premie på kort sikt, men å ivareta de langsiktige interessene til både arbeidstakere og
sponsoren/bedriften. Sponsoren vil derfor lettere kunne ivareta fripoliserinnehavernes
interesser.
NHO, LO, Pensjonistforbundet, NITO og Pensjonskasseforeningen står sammen om å avvise
forslaget til nytt kapitalkrav for pensjonskasser da dette vil lede til økte kostnader for
arbeidsgivere og reduserte ytelser til arbeidstakere. Vårt syn er at dagens regelverk gir
tilstrekkelig sikkerhet for pensjonene, og at en overgang til nytt solvensregelverk kan føre til
ytterligere utstedelse av fripoliser med lavere trygghet og verdi for arbeidstakere og
pensjonister.
3. Bedre bidrag fra OTP
Innskuddspensjoner skulle være løsningen for å gjøre systemet mer håndterlig for bedriftene,
og sikre verdiene uten tap gjennom skifte av arbeidsgiver. Det skulle skje gjennom at den
enkelte overtar all risiko. Men også i disse ordningene svekkes pensjonsopptjeningen
gjennom at stadig større deler av opptjeningen ender opp som løsrevne pensjonsrettigheter i
form av pensjonskapitalbevis (PKB) der store deler av avkastningen spises opp av gebyrer.
Dertil kommer at ansatte taper pensjon hver gang en skifter arbeidsgiver. Og mange går glipp
av opptjening som følge av deltid og kortvarige arbeidsforhold. Også innskuddspensjoner
preges av problemet med at løsrevne deler ikke blir forvaltet på en fornuftig måte.
Arbeidstakerne har ingen muligheter til å kompensere manglende opptjening som følge av
lavere avkastning enn forespeilet, og de vil få vesentlig lavere pensjon med en normal
arbeidskarriere der en skifter jobb mange ganger i løpet av livet.
Utredningen "Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon" gir et godt
grunnlag for videreutvikling av lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor, og har
Side 2 av 3
gitt grunnlag for valg av hovedmodell for en egen pensjonskonto. LO ber om at en straks
fremmer forslag ut fra dette.
Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE
Gerd Kristiansen
(sign.)
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.
Side 3 av 3