VGO, søknadsskjema RKV, revidert feb 2017 filetype pdf

For Oslo VO.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring
Søknadsskjema til
realkompetansevurdering i
fag i videregående opplæring
Opplæringsrett
Fullført grunnskole
Fullført videregående
Høyere utdanning
SITS-nummer
Test i fag
Norskprøver
Annet
Norsknivå
Engelsknivå
Poeng i matematikk
Godkjenning av fag
fritak /
GJELDER FRA
15. FEBRUAR 2017.
Til bruk for Oslo Voksenopplæring
A. Personalia (BRUK STORE BOKSTAVER)
Utdanningsprogram
Etternavn
Fødselsnummer (11 siffer)
Fornavn
Kjønn
 Kvinne
Adresse
 Mann
Postnummer og poststed
Mobiltelefon
Fødselsdato
E-post (Bruk STORE bokstaver, slik: N A V N @ E P O S T . N O)
Har du Oslo-adresse i Folkeregisteret?
 Nei
 Ja
Må dokumenteres, se pkt. I
B. På bakgrunn av tidligere relevant utdanning og/eller praksis søker jeg
realkompetansevurdering (RKV).
Yrkesfaglige utdanningsprogram
 Jeg ønsker min realkompetanse vurdert innenfor følgende yrke (sluttkompetanse):
 Jeg søker med dette også opplæring i faget etter realkompetansevurderingen (hvis det er behov).
 Jeg ønsker min realkompetanse vurdert i følgende fellesfag for yrkesfag:
 Jeg ønsker realkompetansevurdering i forbindelse med transportløyve.
Skoleår
Fag for studiekompetanse:
 Jeg ønsker min realkompetanse vurdert innenfor følgende fag:
Utdanningsetaten
Oslo
Voksenopplæring
Servicesenter
Postadresse:
Postboks 6033 Etterstad
0601 Oslo
Besøksadresse:
Karoline Kristiansens vei 8
Fyrstikktorget, Helsfyr
Telefon:
23 47 00 00
E-adresser:
https://felles.oslovo.no
oslovo.servicesenter
@ude.oslo.kommune.no
C. Søknadsgrunnlag
Er du elev ved Oslo VO Sinsen nå?
 Nei
 Ja
Har du søkt videregående i Oslo VO før?
 Nei
 Ja
Har du fullført grunnskole
(barne- og ungdomsskole)?
Har du fullført videregående skole?
 Nei
 Ja
 Nei
 Ja
Må dokumenteres
 Studiekompetanse
 Yrkesfag
Må dokumenteres
Har du fagbrev eller svennebrev?
 Nei
 Ja
Har du utdanning fra universitet/høyskole?
 Nei
 Ja
Har du fått realkompetansevurdering tidligere?
 Nei
 Ja
Hvilket fag:
Må dokumenteres.
Må dokumenteres.
Når:
Hvilket fag/yrke:
D. Utdanning
Skriv all utdanning du har
Land
Fra år
Til år
……………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………..….
………………………
………………………
…………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………….
………………………
………………………
…………………………………………………………………….………………..……
……………………………………..………………………
………………………
………………………
…………………………………………………………………………………………..
………………………….………………..……………….
………………………
………………………
 Nei
 Ja
Barneskole (Navnet på skolen)
Ungdomsskole (Navnet på skolen)
Videregående skole
(Navnet på skolen og navn på eksamen)
Høyskole/universitet
(Navnet på høyskolen/universitetet og graden)
Navnet på høyskole/universitetsutdanningen
Er utdanningen vurdert av NOKUT/Samordna opptak?
2
E. Bare for søkere med utdanning fra andre land enn Norge
Hvilket land kommer du fra?
Hva er morsmålet ditt?
Når kom du til Norge?
Er du norsk statsborger?
 Ja
 Nei
Hvis nei, legg ved gyldig oppholdstillatelse
Har du lært engelsk på skolen?
 Nei
 Ja
Hvor mange år:
Norskkunnskaper
Søkere anbefales å ha norskkunnskaper på nivå B1 / Norskprøve 3.
Har du bestått norskprøve på nivå B1? (Må dokumenteres)
 Ja
 Nei
De fleste søkere uten dokumentasjon på norskkunnskaper på B1-nivå får brev/epost med informasjon om hvordan
de selv skal melde seg på plasseringstest i norsk.
Hvis testen din er under B1-nivå i norsk, er du interessert i å lære mer norsk?
 Nei
 Ja
F. Godkjenning av fag
Elever ved yrkesfaglige utdanningsprogram kan få godkjent fellesfag og/eller programfag på bakgrunn av tidligere
bestått opplæring i Norge eller i utlandet. Kryss av under hvis du ønsker at din dokumentasjon av tidligere bestått
opplæring skal vurderes for godkjenning mot ønsket sluttkompetanse.
Jeg ønsker at min dokumentasjon av tidligere bestått opplæring skal vurderes for godkjenning:
 Ja
G. Relevant arbeidserfaring
Det er obligatorisk å legge ved en oversikt over relevant arbeidserfaring. Du bruker malen på
https://felles.oslovo.no.
Dokumentet skal fylles ut elektronisk, skrives ut og legges ved søknaden, sammen med relevant
dokumentasjon (attester).
Hvis du ikke har dokumentasjon, forklarer du hvorfor i oversikten.
H. Rådgivning. Opplysninger skolen/rådgiver bør være oppmerksom på.
Har du snakket med rådgiver i Oslo
Voksenopplæring om søknaden din om
realkompetansevurdering?
 Nei
 Ja:
Hvilket senter:
Opplysninger du mener skolen/rådgiveren bør være oppmerksom på, for eksempel nedsatt hørsel, syn,
funksjonshemninger:
Merknad fra rådgiver
3
I. Vedlegg
Søknader som mangler obligatorisk dokumentasjon blir ikke behandlet. Forklar eventuelt hvorfor du ikke har lagt ved
dokumentasjon.
Obligatorisk:
Eventuelt:
 Oversikt over relevant arbeidserfaring skrevet i malen
 Dokumentasjon av norskkunnskaper
som ligger på https://felles.oslovo.no
 Svar/dokumentasjon fra NOKUT/Samordnet opptak
om vurdering/godkjenning av utdanning fra utlandet.
Bostedsattest fra Oslo.
Ligger på www.skatteetaten.no.
Du trenger f.eks. bank-ID med kodebrikke fra banken din,
 Gyldig oppholdstillatelse
eller MinID med kode fra SMS eller PIN-kode-brev.
 Dokumentasjon av fullført og påbegynt utdanning
(Kopi av vitnemål/kompetansebevis)
 Attester fra arbeid
Hvis du mangler dokumentasjon på skolegang, blir du testet i norsk, og eventuelt i engelsk og matematikk.
J. Underskrift
Jeg bekrefter at opplysningene er korrekte og at alle innsendte dokumenter er ekte. Jeg er klar over at det er ulovlig å
oppgi gale opplysninger og at forfalskning av dokumenter kan bli politianmeldt.
Sted/dato
Søkerens underskrift
Søknad leveres eller sendes Oslo VO Servicesenter
Postadresse:
Besøksadresse:
Oslo Voksenopplæring Servicesenter
Postboks 6033 Etterstad
0601 Oslo
Oslo Voksenopplæring Servicesenter
Karoline Kristiansens vei 8
Fyrstikktorget på Helsfyr
Husk å melde fra hvis du endrer adresse eller telefonnummer. Husk å oppgi fødselsdato.
Før du får skoleplass, melder du endringer til
Oslo VO Servicesenter
Tlf.: 23 47 00 00
e-post: [email protected]
Når du har fått skoleplass, melder du endringer til
Oslo VO Sinsen
Tlf.: 23 46 67 00
e-post: [email protected]
4