K ST nov Oppvekstråd

84/11
VAL - OPPVEKSTRÅD 2011 - 2015
Oppvekst /SLT – styringsgruppe 2007 – 2011 har hatt følgjande medlemmer :
Ordførar, hovudutvalsleiarane, kommunalsjefane, rådmannen og lensmannen i Klepp.
Fritidssjef i Lokal utvikling har vore sekretær for gruppa.
SLT står for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak.
Rådmannen vil tilrå at ordninga held fram, men at namnet vert endra frå : Oppvekst /SLT styringsgruppe
til : Oppvekstråd. Rådet skal mellom anna ivareta funksjonane som Politiråd og SLT-gruppe.
1